ten onzent dadelijk twee navolgers opstaan. Wenschelijk ware hetdat zich die naijver ook in andere zaken openbaarde enb. v.toen Amsterdam de doorgraving begononmiddel lijk ook ons kanaal onder handen ware genomen. Tot heden toch wachten wij dat te vergeefs, en wie zal, wanneer onze geniën de lucht bevaren, nog voor een waterweg willen ijveren? Niemand, tenzij de behoudsmannen, die thans de kanalisatie als een nieuwigheid vromelijk verwenschendan ter zelfder oorzaak de luchtschipperij bevechtende, het vroe ger «nieuwe nu oud geworden zijnde", in bescherming nemen. Iutusschen amuseren wij ons reeds ettelijke avonden met de proeven van een der ondernemers. En ofschoon die tel kens mislukken, verwacht ik, gedenkende dat Keulen en Aken uiet op eenen dag zijn gebouwd, ook hier eindelijk een schitterenden uitslag en hoop u van de opstijging der beide ballons een verslag te zenden, dat zoowel de eigenaar van le Géant, als de duizenden die aan den Reus geofferd hebben, tranen van spijt uit de oogen zal persen. Gepasseerde week heeft de heer W. R., als getuige in eene strafzaak voor de regtbank te Alkmaar, om gemoeds bezwaren geweigerd den gevorderden eed af te leggen. De regtbank in raadkamer vergaderd, heeft hem te dezer zake veroordeeld tot vijf dagen gevangenisstraf en de kosten. Uit Utrecht berigt men vau gisteren Te Maarsereen is heden morgen een beest, behoorende aan Jan van Niekerk en Jan van der Meertigestorven en terstond geopend en heeft onze ervaren veeartsde heer Hekmeijer, moeten constateren dat het aan de Veepest is bezweken. Nog 4 beesten van dezelfden zijn ernstig ziek terwijl 5 anderen van genoemde veehouders in 't gevaar verkecren van ook spoedig te zullen worden aangetast. Men is dan ook van wege het provinciaal bestuur er op bedacht, ze allen terstond te doen afmaken. Men schrijft uit Prinseuhage 14 Sept. Hier ter plaatse en in het naburige gehucht Beek is thans de varkensziekte uitgebroken en woedt in vrij erge mate. Hoe flaauw de zeehandel te Groningen thans gaat, blijkt uit de aankomst van 15 schepen slechts in de haven aldaar, gedurende de twee laatste maanden. Op den westkust vau het eiland Ameland zijn bij stil helder weder gestrand een Noordsch en een Fransch schip beide geladen met hout. Het is nog zeer twijfelachtig, of de vaartuigen zullen kunnen afgebragt worden. Van Samarang ontvangen wij het volgende schrijven gedateerd 27 Julij 1865 Waarde Redacteur Zijne Excellentie de Gouverneur-GeHcraaldie ons tegen woordig met een bezoek vereert, heeft gistereu het terrein van den spoorweg in oogenschouw genomen en over eene uitgestrektheid vau 3000 ellen een proefrid gemaakt in een tot dat einde met vlaggen en groen versierde wagen. Jle heer Brevet, ingenieur, heeft Z.Exe. de verschillende atoliers en bijzonderheden laten zien en de vele vragen van Z.Exe., die van groote belangstelling getuigdeu, beantwoord. Een massa inlanders vrpeg na het vertrek van den Gouv.-Gener. ook een procfridje te mogen maken met de caretta api (vuur wagen), waaraan gereedelijk voldaan werd. De bruintjes waren door en door lekker en hebben zeker later aan hunne kam- ponggenootenonder het genot van een eerzaam kopje koffij, een meer of min juist verslag vau de reis gegeven. Behalve eenige aardbevingen hier en daar en eenige grootere en kleinere diefstallen, die hier tot de orde van den dag bchooren, valt er weinig nieuws voor. Toch nog eene nieuwe liefhebberij wil ik u mededeelen die men er hier op nahoudt, om zich naar de andere wereld te helpen, dat is het zitten groggen in de open lucht tot zeer laat in den nacht. Hoe lekker koel en daarom aan genaam de Indische nachten voor een enkeleu keer ook mogen smaken, kan men dergelijke levenswijze niet tot regel makenzonder de sloopende hand aan zijn eigen ligchaam te slaan. Het ligchaam heeft de verkwikkende nachtrust te veel noodig, om de in de hitte des daags verloren krachten weder te herstellen. Nu wil ik niet zeggen dat bedoeld groggen hier een algemeen gebruik is onder de gevestigde inwonersmaar het schuilt liet meest onder de baren. Zeer vele jonge lieden komen in Indië, na hunne carrière in Holland te hebben gemist, of liever opzettelijk te hebben verwaarloosd, waaronder ook reeds het ligchaam bij den een meer bij den ander minder heeft geledenmaar in den regel zijn bij allen de fmantiele omstandig heden geducht geschokt, waardoor eene wijziging in de levens wijze gebiedend is geworden. Nu komt er bij, dat men hier een totaal gemis hoeft aan publieke uitspanningen, hetwelk zoo ligt troost doet zoeken bij eenige vrienden die in hetzelfde lot deelen, bij een pakje manille sigaren en bij een vierkantje (kcldertlesch genever). Echter voor de correspondent van een blad, heeft het bezoeken van zoodanige vereenigingen nog wel eens zijne nuttige zijde, ten minste zoo was mijne be merking, bij de enkele maal, dat ik deze club bezocht. Daar echter het meerendeel dat ik vernam van lokalen aard was en meer geschikt zou zijn voor een blad hier ter stede, zoo 4 wil ik u toch nog het volgeude mededeeleudat ik daar heb opgedaan. Men verhaaldeSloet (de G.-G.) i3 een liefhebber van insecten te verzamelen. Toen Z.E. aan oom Umbgreeve een in zijn verzameling op te nemen soort groote krekeldie een doordringend geluid maakt, liet zien, vroeg Z.E. of hij wel wist waarom en hoe dat diertje zoo bromdewaarop U. ontkennend antwoordde, doch op zijn beurt de vraag deed: maar weet Uwe Excellentie wel waarom de suiker-contrac tanten zoo brommen Zie hier een voorbeeld van vrij brutale struikroovcrij Twee Chinezen reisden met een gevolg van drie Inlan ders van Boelecomba naar Balauguipa, in gezelschap met twee postbodentoen zij tusschen Kadjang en deze plaats op den grooten weg werden aangehouden door eene bende gewapende Boeginezen. Een der Chinezen gaf onmiddelijk gewillig af wat hij bezat, en vond daardoor een oogenblik later kans tot ontsnappeu; de andere werd vermoord met nog een paar volgelingen, die zich verzet hadden en ook de beide postlooperszoodat de post op den grooten weg bleef liggen. Deze werd echter den volgenden dag aangebragt door een der gekwetste volgelingen, welke, hoewel belang rijk verwond, door zich onbewegelijk te houdenaan den dood ontsnapt was. Dit voorval is een duidelijk maar treurig bewijshoeveel de veiligheid vau het langs den zoogenaamden gewonen landweg reizen, althans in de afdeeling Ooster districten nog te wenschen overlaat. 't Is nog slechts weinige maanden geleden dat insgelijks te Kadjang een paar politie- of post-oppassers vermoord werden. De toestand der politie is dan ook alles behalve volmaakt. Des nachts loopeu menschen een groot gevaar door onbelem merd rondloopen van paarden niet alleen van Chinezen en Inlanders, maar ook van Inlandsche en Europesche ambte naren. Ja, de zoogenaamde politie-paardenbeuevens de ver schillende huisdieren van den magistraat zclver.maken bij voortduring den weg op de plaats zelve onveilig. De Resident van Riouw is in het begin dezer maand met de Djambi, MonlradoDelfzijl en Dassoen naar de noord kust van Sumatra vertrokken. De onrustige berigten, die nu en dan omtrent onze vestingen op de kust en zelfs op Siak worden verspreid, schoon telkens onwaar geblekenma ken toch altijd bij het bestuur eenige sensatie. Men ziet met belangstelling tijdingen van daar te gemoet. De laatste kruis- boot bragt een Soekoehoofd uit de Siaksche bovenlanden aan die ons gouvernement weinig genegen moet fijn geweest. Van Falembang verneemt men dat verscheidene Inlandsche soldaten, gevoelig over min heusche behandeling van een hunner officierenals om andere redeuen de kazerne hebben verlaten en zich naar de binnenlanden begevenvan waar zij niet dan met de grootste moeite zijn overgehaald terug te keeren. Den lOden dezer is bij Wiener Neustadt een magazijn, met schietkatoen gevuld, ongeveer 1600 vaten bevattende, in de lucht gesprongen. Waarschijnlijk is dit aan zelfont- plofflng toe te schrijven, daar sinds geruimen tijd niemand in het gebouw was geweest. Het magazijn is opgenomen zonder, als het ware, een spoor na te laten van de plaats waar het gestaan heeft. De schildwacht die, bij het verne men van eenig gedruiseh in het gebouw, in zijn schilder huis gevlugt was, werd slechts omvergeworpen en ligt ge kneusd, daar alles in de tegenovergestelde rigting werd ge slingerd. De slag was zoo hevig dat te Wiener Neustadt, op anderhalf uur afstand gelegen duizend ruiten zijn gebroken. Te Birmingham is dezer dagen eene proeve genomen met eene verlichting door middel van magnesium-metaal, aan een luchtbol boven de stad opgehangen. De proef' voldeed ten vollede stad was even goed verlicht als op klaarlichten dag. Er is te Londen op kerkelijk gebied weder eene nieuwe beweging ontstaan. In eene aldaar gehouden gods dienstige bijeenkomst is daaromtrent door den woordvoerder het volgende medegedeeldEr is eene vereeniging gevormd tot bevordering van de eenheid des christendomsnamelijk om de Roomsch-Katholieke, de Grieksche en de Anglikaan- sche kerkgenootschappen te vereenigen. Men verlangt niet dat zij, die tot deze vereeniging toetreden, afstand zullen doen van eenig beginsel, dat hun na aan het harte ligt; men wensc'nt slechts dat de leden zich vereenigen om een verheven en heilig doel te bereiken. Deze vereeniging zal voorts een zeer geheimzinnig karakter hebben, aangezien slechts de leden onderling elkander zullen kennen. Hunne eenige verpligting zal wezen om eiken dag een kort eens luidend gebed op te zeggen, terwijl de priesters minstens eens per drie maanden zullen moeten offeren. Het oflicieuse blad das Vaterlaiul geeft een practisch middel aan den hand om Oostenrijk uit zijn finantiële nood te redden. Het doet namelijk in allen ernst het voorstel het eigendom van honderd financiers en kooplieden in be slag te nemen en daarmede de schulden van den staat te betalen, die hun daarentegen een pensioen zou kunnen ver- leenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2