DE TROONREDE BURGERLIJKE STAM DER GEMEEXTE DELDER. BURGERLIJKE STAM DER GEMEEXTE ZIJPE. BURGERLIJKE STAM DER GEMEEXTE TERSCHELLING. Men leest het volgende in de landb. Ct. Ecnigc jaren geleden deelde wijle de hoogleeraar Numandestijds direc teur der veeartsenijschool te Utrechtmij mede, dat hij kort na het in ons land uitbreken van de bekende longziekte ouder het rundvee, was ontboden door Koning Willem I dat deze hem had gevraagd, ot' het waar was, dat er eenc bedenkelijke ziekte onderons rundvee was uitgebroken of hij deze ziekte voor zeer gevaarlijk hield, en zoo ja, w at er behoorde gedaan te w orden enz. Ik heb hierop geantwoord, zeidc de hoogleeraar, dat het uitbreken der ziekte, de longen allerhevigst aantastende, mij bekend was; dat ik die ziekte onberekenbaar en iu de hoogste mate gevaarlijk achtte, en dat, wilden men den Nederlandschen veestapel niet aan onberekenbare nadeelen bloot stellen er zoodra mogelijk afdoende middelen tot uitroeijing be hoorden iu het werk gesteld tc worden, en eindelijk, dat het daartoe volstrekt noodig was, de gemeenten, in welke de ziekte woedt, terstond tc doen omsingelen door een militair cordon terstond te doeu afmaken al het in die gemeenten gevonden wordend vee, gezond zoowel als ziek, met verbod, om binnen 5 jaren nieuw vee in die gemeenten te brengen, zorg dragende daarbij voor vernietiging met huid en haar van het gedoode zieke vee, voor rciuiging der stallen enz. Verschrikt antwoordde Z. M.: Een en ander is onmogelijk professor! Ik heb er de magt niet toe. Waarop ik zcide Ik ben, Sire geen regtsgeleerdc, maar veeartskan volgens de hoogste wet, die van het algemeen welzijn, niet gebeuren hetgeen noodig is, dan gevoel ik mij gedrongen, U. M. tc kennen te geven, dat naar miju oordeel, binnen weinige jaren, de nadeelen, voortgevloeid uit eenc meerdere of mindere verspreiding der ziekte, zeer verre zullen kunnen overtreffen de opofferingen, welke ik noodig acht. De raad vau den kundigen en voorzigtigen veearts werd niet gevolgd, en bekend zijn de uitkomsten der halve maatregelen, w elke genomen werden. Heeft men door de ondervinding nu geleerd P Ik geloof dat die vraag ontkennend moet beantwoord worden. Het voornaamste schijnt zich te bepalen bij plaatselijke verordenin gen en maatregelen, hier meer, elders zeker niet voldoende. Zoo leest men van het onraadzame van het afmaken van hot door de pest aangetaste vee voor de veeartscnijkuiidige onderzoekingen cu kennis, en van eenvoudige afzondering vau ziek vee, even alsof de smetstof binnen de stallen zoude kunnen opgesloten worden! Aandoenlijk tecdere zor gen voor de belangen van den handel schijnen hierbij w eder als altijd eenc hoofdrol te spelen. In een ander artikel in het zelfde blad leest men nog Om de runderpest zich met kracht te doeu bepalen bij enkele plaatsen in ons land, is liet eene eerste vcreischte voor ons gouvernement, den veeman de volle waarde van zijn onteigcud vee te vergoeden. Dan zal geen enkele boor nalaten, zijn ziek vee aan te geven, en anders zal menigeen alle lagen cn listen bedenken, om er goedschiks van af te komen, en zoodoende de ziekte schrikbarend helpen rerspreiden. Het is voor het gouvernement wel ceiie groote onderneming en eenc collassale uitgaaf, maar 't is beter met kracht te ageren, dan ilaauwhartig te zijn cn maatregelen te nemen als het eigenlijk te laat is. Want bij fikschc maatregelen zal slechts een gedeelte vergoed behoeven te worden anders wclligt de gcheele veestapel. Voor die groote uitgaaf zal 't welligt het beste zijn een veefonds op te rigten, waarvan elk veehouder vcrpligt is deelgenoot tc worden, en mogtcn de gelden, aldus bij een- gebragt, nog niet toereikend zijn, dan kunnen opcenten geheven worden op de grondbelasting of op het personeel der landbouwers. Het gouvernement moet geen schade lijden, maar met kracht werken, w ant anders is de schade niet te voorzien voor den landman niet slechts, maar ook voor het algemeen. Want een groot verlies van vee zou eene buitengew onc duurte verwekken, zooals bij vroegere kalamiteiteu onder het vee eveneens het geval was. Behalve goede surveillance zal goede betaling aan het euvel paal cn perk stellen. Dit is de mccning varf een landbouwer. gisteren door Z. M. uitgesproken in de beide vereenigde Kamers, luidt als volgt: Mijne lieer en! Aangenaam is het mij U te kunnen mededeelendat onze betrekkingen met andere mogendheden steeds van vriendschap- pelijken aard zijn. Aan de belangen van het verkeer, den handel en de scheep vaart met liet buitenland wijdt mijne regering steeds hare zorgen. Zee- en landmagt beantwoorden zoo hier te lande als in de overzeesche bezittingenloffelijk aan hare roeping. De door onze zeemagt in vereeniging met die van andere mogendheden roemrijk volhragte expeditie in Japan tegen den vorst Nagato, heeft veel bijgedragen om onze betrekkingen met dat land op beteren voet te brengen. De toestand onzer overzeesclie bezittingen is over het alge meen gunstig. Ik betreur het dat midden-Java door aardbevingen geteisterd is. Nieuwe reglementen op het beleid der regering moeten ter bevordering van den bloei cn den welvaart van Suriname en Cura^ao strekken. In dit zittkigjaar zullen U ter overweging worden aange boden wetsontwerpen ter regeling van de drukpers in Oost- Indiëals ook onderscheiden onderwerpen die met den land bouw eu de nijverheidsondernemingen in die gewesten in ver band staan. 't Is een verblijdend verschijnseldat niet alleen van rijks wege maar tegelijk door provinciën, gemeenten waterschappen en bijzondere vereenigingen met grooten ijver voor werken van algemeen nut wordt gezorgd. Die, welke aan de hoofdstad een nieuwen, beteren weg naar zee moeten openenzijn in gang. Het korps van den waterstaat kwijt zich voortdurend van zijn taak. De aanleg der staatsspoorwegen ondervindt geene vertraging. Nieuwe baanvakken werden in den loop van dit jaar in dienst gesteld en binnen kort kan de opening van andere gedeelten ook voor liet internationaal verkeer van regtstreeks belang wtordep te gemoet gezien. De uitkomsten der aanvankelijke exploitatie zijn over het algemeen gunstig. Bijzondere ondernemingen dragen tot de uitbreiding onzer spoorverbindingen krachtig bij. De opening eener internatio nale lijn, welke onlangs plaats had, zal weldra door die van andere lijnenwaarmede ons net nieuwe aansluitingen aan vreemde banen zal erlangen, worden gevolgd. De milde bepalingen van het telegraafverdrag, te Parijs, ook met medewerking van Nederland, tot stand gebragt zullen,, naar ik verwacht, tot uitbreiding van het internatio naal telegrafisch verkeer in groote mate bijdragen. De oogst is beter geweest dan de strenge winter en de buitengewoon droogc voorzomer lieten verwachten Met leedwezen vernam ik het ontstaan eener gevaarlijke ziekte onder het rundvee in eene onzer Provinciën. Tot stuiting van hare voortgang zijn maatregelen genomen cn zal voor andere, zoo noodiguwe medewerking ingeroepen worden. De opbrengst der zee- en riviervisscherij was over het al gemeen zeer bevredigend. Onze nijverheid blijft zich aanhoudend uitbreiden en voor uitgaan t Aan den handel zullen de in een ander werelddeel herstelde vrede en de onlangs door mij gesloten verdragen te stade komen. De verschillende inrigtingen van onderwijs beantwoorden naar vermogen aan hare gewigtige roeping; doch bij de Steeds klimmende eischen waaraan zij tc voldoen licbbeD is gestadige ontwikkeling pligt. Aan liet middelbaar onderwijs, meer en meer in werking getreden, wordt met ijver deelgenomen. De ontwerpen van wet tot regeling der schutterijen, der inkwartieringen andere zullen u opnieuw worden voorgelegd De aan liet wetboek van burgerlijke regtsvordering uog ontbrekende ontwerpen zullen spoedig de andere volgen. Eene wet tot regeling der rijkspolitie is ontworpenten einde in den loop. der zitting aan u te worden voorgedragen De toestand van 's Rijks geldmiddelen is gunstig eu laat toedat in alle eischen der dienst voorzien en met schuld delging voortgegaan wordo. De afschaffing der plaatselijke accijnsen zal niet vorderen dat nieuwe lasten ten behoeve der schatkist worden opgelegd. Mijn vurige wensch, Mijne heeren is, dat onze overleg gingen onder hoogere zegen strekken mogen ter bevordering der welvaart van het vaderland. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend. Van 8 15 September 1865. ONDERTROUWD: J. II. Blokhoff, aardewerker, 25 jaren eu J. Paauw 30 jaren. P. XV. Areudsmatroos l>ij de Marine 26 jaren cn C. J. G'opier bijna 20 jaren, wonende te Beverwijk, veiblij f houdende alhier. E. Richter, koopman, 26 jaren en E. Vricslauder IS jaren. J. Boen dermaker zeeman 41 jaren en T. Raar39 jaren. GEHUWD H. Gerla cn C. de Roos J. J. Sickmaim cn K. E Vonk. BEVALLEN: D. Denijs gcb. Brouwer D. A. van Zwcdcu geb. vau Meekcrcn Z. A. van der Haagcn geb. Koomcn D. A. Schol geb. Jougkees Z. G. Kneppel geb. Gorter D. P. Vogel geb. X'crel D. J. C. Eradus geb. XVallon D. OXrERLEDENT. van Straalcn 26 jaren. A. van Zetten 12 weken. J. J. Huijsse 16 weken. J. XV. vau Thcfelen 7 weken. D. van der Zanden 1 jaar cn 3 maanden. A. vau liigtcren 13 dagen. II. J. Borgart 44 jaren cu 6 maanden. J. C. Ilarmsz 34 jaren. P. Picters 78 jaren. A. Hcnsen 22 jaren. Levenloos aangegeven 3. Ambtshalve ingeschreven 2. Vau 1 15 September 1865. ONDERTROUWD: K. van Twuijvcr, 31 jaren cu D. Kosscn38 jaren. P. Mosk, 26 jaren en E. Slikker, 21 jaren. GEHUXVD A. Breed, w. 29 jaren cn A. X'oldcrw. 30 jaren, K. Jevcn w. 42 jaren en XV. Blom 39 jaren, te St. Maarteu. GEBORENJantjed. van D. Schoen eu M. Brommer. Maartjcd. van J. de Leeuw eu S. Bakker. Cornelis z. van XV. Smit en A. Kooij. Martinus, z. van G. XV. Jimmink en A. Klccs. Dyonicius z. van E. Romar en A. Herder. Klasina d. vau C. Drooger eu F. Meijer. Pietcr z. vau A. de Groot cn E. Dekker. Emmerentïana Christina,d, van K. F. Meijer cn C. Bob. Antjc, d. van J. X'olkcrs cn T. Pik. Susannad. van P. Ildbgmocd cn A. Groet. Guurtje d. van A. van der Linden cn G. Zeeman. Anna Gerardad.' van C. J. Kruijcr en G. Groot. Johanncs, z. van P. Heere en E. RczelmanGrietje, d. van J. Dcutekom en A. Sieriks. Keeltje, d. van A. Raap en G. X'cder. OVERLEDENAbram XXrahlcu 3 maandenz. van L. XVahlcn cn T. Koning. Rens Kooijman 3 maanden z. van P. Kooijman cn D. Con stant. Naatje XVitte 11 jaren, d. van C. XVitte en J. Ilooghcim. Jan Eriks 17 jaren, z. van C. Eriks cn van T. Kruijt(overleden). Ecu levenloos geboren kind, z. van Josina van Zutphcnongeil, wonende te Berkenrode, thans alhier verblijf houdende. Yan 1 16 September 1865. ONDERTROUXVD Martcn Tcunis zeeman34 jaren en Grietje Krul 24 jaren. GEnUXVD Martcn Tcunis cn Grietje Krul. GEBOREN Martje d. van Gosseu Cornelis Rijkcboer cn Trijntje Ja cobs Haan. Gerritz. van Pieter Loenderts Pais en Grietje Gcrrits Docksen. Pieter, z. van Tcunis Pietcr Bakker cn Anne Oencs Zorgdrager. OX'ERLEDENMartje Pictcrs Piegch. met Gerrit Gerrits Luijdinga, 45 jaren. Leendert Bloem 3 maauden. Jctske Cupido 7 jaren. Thomas Marcus Scholop zee 19 jaren. M AI1KTBE li 1GTE N. ALKMAAR 16 September. Aangevoerd G Paarden f30 a 70, 2 Koeijen f105 602 Schapen f 13 a 28 4 Geiten f3 a 5 19 Magere Varkens f 14 a 20, 118 Biggen f7 a 12. Boter per kop 77^ a 90 ct. HOORN 16 September. Aaugevoerd 130 mud Gerst f5.50, 84 mud Haver f4.50, 88 mud Bruine Booncn f 13 58 mud Erwten X'ale f 13.50 XVitte groote f 11 op mon ster verkocht: Mosterdzaad a f22.50, Karweizaad ii f 17.35 Paarden f40 a 330, 21 Kalveren f6 a 17 365 Schapen f 15 a 26, 220 Var kens, f6,50 a 22, 9 Zeugen f 19 a 41 390 Biggen f2.75 a 6 7 Bok ken f0.55 a 4.25, 3 Geiten fl a 6, 420 Kippen f0.30 a 1.25 6500 Kip-Eijeren f2.40 a 2.50 2400 Eend-Eijeren f2.70 a 2.80 per 100, 1860 koppen Boter 65 a 75 ct. per kop, 200 manden Appelen f2.50 a 2.75 190 manden Poeren f4 a 4.50 per mand5500 Ncd. f§ Hazel noten f 18 a 20 per 100 Ned.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3