AGENTEN. LEVENSVERZEKERIMS-BMK, NATIONALE Kapitaal: Een Millioen Gulden. gevestigd te ROTTERDAM TELEGRAM. ADVERTENTIES. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Directeur: Mr. W. SIEWERTZ VAN REESERA, Procureur bij de Arrondissemcyits Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. Administrateur: S. VAN DER HELD, Assuradeur te Rotterdam Adviserend Geneesheer voor den Helder: Dr. J. Ï1AREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. Heden Dingsdag19 September 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs I Weenen i Weinig variatie. h Berlijn u Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude) 6°/o Voreenigde Staten 1S82 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeden 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3 °/0 Binncnl. Spanje 6°/0 Turken 3°/o Venezuela Illinois/ Certific N. Brazilianen 4J idem. Vrijdag 22 September vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triest. 58? 71 190» 24 23 39? 47? 16? 87 74? 68? 0 lieden overleed mijne geliefde Echtgcnoote T. J. HOES, voorzien van de H. S.in den ouderdom van ruim 44 jaren, mij nalatende 5 kinderen. Nieuwediepden 18 September 1865. M. DE HAAS. Algcmeene .kennisgeving. In den nacht van 15 op 16 September overleed te Brielleonze geliefde Behuwd-Vader en Vader, de Heer L. M. van KRUYNEOud-Notaris aldaar. 3. 3. A. BEDLOO DE BRONOVO. A. BEDLOO DE BRONOVO—van KRUYNE. De BURGEMEESTER van Z IJ P E maakt bij vernieuwing bekend, dat alle in- en doorvoer van Rundvee in die gemeente gestrengelijk is verboden, tenzij voorzien van behoorlijke bewijzen van herkomst, niet ouder zijnde dan drie dagenen dat de opscheping van dat soort van Vee slechts kan worden toegelaten aan de Jacob Klaassen Sluis de Slolper Vlotbrug en de Schagerbrug. De Burgemeester voornoemd VAM DOOHI. De ondergeteekenden hebben de eer bij deze, hunno geeerde Plaatsgenooten kennis te gevendat bij hen gevestigd is een Depot van BUIZEH voor WATEKLFJDINKEW, SCHOORSTEEN. PIJPEN, DRAINEERBTIZEN, ORNA MENTEN, CONSOLS, enz., enz., uit de gerenomeerde fabriek DE JONGE JACOBUSvan den Heer 1TL1PPO Jz. te Leiden, en bevelen zich dus aau tot de levering van genoemd fabriekaat, ver zekerende hunnen begunstiger van eene prompte en civiele bediening. Nieuwediep, Sept. 1865. Oeb». MOORMAN. Eene der voornaamste gevestigde Nederland- sche Verzekering-Maatschappijen vraagt op ZEER VOORDEELIGE voorwaarden AGENTEN in de ver schillende plaatsen i des- Rijks. Voor Gemeenten ten platten landewordt aan H.H. Notarissen of Gemeente-Secretarissen de voorkeur gegeven. Reflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren ouder het motto //Biiand-Assukantie" in den Kantoor-Boekhandel van WED. I. ELLERMAN, Beurssteeg, E. 176, te Amsterdam. Do waarborgen en voordooien aan dezo Bank verbonden, waardoor zij zich gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 8e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneesheerenzonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige premieënen het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. Ce. Aanspraak bij staking der premie betaling op eeno gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. 8e. Bevoegdheid om de Poliszonder kennisgeving aan de Bankdoor cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9e. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor 300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: M. DE VOGEL te Nieuwediep. A. DENIJS te Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4