$efÖer, JïteumeÖtep, IMfemsoorÖ, eiift. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 25 SEPTEMBER. J\p 451. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post y 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintczcnden. Ingezonden stukken minstens óón dag vroeger. POLITIEK OVEilZIGT. Een der Duitsche bladen zegt, dat de Pruisische kamer hare toestemming niet behoeft te geven tot de inlijving van Lauenburg, omdat dit zal worden cene bezitting van de Pruisische, kroon. Is die verklaring van dat blad juist, dan zien wij we der een bewijs van de treurige verwarring die er bij den koning van Pruisen bestaat tusschen hetgeen hem en hetgeen zijn volk toekomt. Lauenburg is afgestaan aan Pruisen, niet aan den koning van Pruisen. Het is eene bezitting zij het ook eene tijdelijke van den Pruisischcn staat, niet van de dynastie der Hohenzollerii. Het is veroverd door Pruisisch bloed met Pruisisch geldde koning heeft er geen enkel regt op. Maar zijne toeëigening zou slechts een nieuwe schrede zijn op den weg naar den afgrond, dien zijne re gering hem doet bewandelen. Sinds lang was de constitutie cene doode letter in Pruisen, waarom zou men ze thans toepassen, nu, met de kleine ter zijde stelling van het begiusel, dat de koning geen absolut vorst en eigenaar is van zijn land en onderdanenzulk een belangrijk voordeel kan worden behaald. De vraag in welke verhouding het hertogdom Lauenburg met zijn vermogen en zijne inkomsten tot het Pruisische rijk staat, beantwoordt de Nat. Zeitg. op deze wijze: Lauenburg is, blijkens het vredesverdrag en de preliminairen door den koning van Denemarken na een ongelukkigen oorlog aan Pruisen en Oostenrijk afgestaan. Tc Gastein heeft Oostenrijk zijn aandeel aan Pruisen verkocht. Niet door middelen van de Pruisische kroon, maar met die van den Pruisischen staat is die Sleeswijksche oorlog gevoerddien tengevolge is Lauenburg geen aanwinst voor de Pruisische kroon, maar voor den staat, en de tegenwoordige overname kan dus slechts zoo worden verstaau dat de voordeelen ten gunste van de staats-schatkist komen. De te Gastein bedongen som zal wel is waar uit de privaatkas des konings worden betaald, doch dit is slechts een voorschot, dat, nadat het gebeurde de goedkeuring der kamers heeft verworven, zal moeten terug betaald worden. Eene godsdienstige secte in Ierland de wPenians"tracht, met behulp harer geloofsgenooten uit Amerika, een opstand in Ierland te bewerken. De bedoeling schijnt te zijn, zich van de Engelsche regering los te scheuren; op vele plaatsen hebben ongeoorloofde wapenoefeningen plaatsdie de regering tot nog toe niet heeft kunnen verhinderen, uit gebrek aan voldoende militaire magt daar ter plaatse; men hooptdat daarin spoedig zal worden voorzien en ver wacht dan eene ernstige botsing. Als den oorsprong van den naam '/Penians'1 noemt men den volgenden: Volgens de overlevering zou dc dynastie, welke zich 13 eeuwen vóór Christus in Ierland vestigde, af stammen van Phoeniuseen van de hoofden der Scythen later koning der syrische kust Phonicie. Een zijner zonen, Niul, huwde de dochter van een der Pharao's van Egypte, met name Scota. Uit dit huwelijk werd Gadel geboren. In 1268 vóór Christus kwamen de kinderen en kinds kinderen van Gadel naar het eiland, dat zij ter eere van den prins Ir, Ierland noemden. Do leden der Engelsche wMariauua" moesten zich dus eigenlijk Phoenians en niet Eenians schrijven. XTIETTWSTLTDXITGEIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 22 September 1865. De alhier te huis behoorende vischsloep is heden morgen van zijne tweede reis hier binnengeloopende haring vangst is zeer gunstig geweestnaar wij vernemen circa 130 tonnen, die zeer waarschijnlijk hier weder in afslag zullen worden verkocht. Wij vernemen dat uithoofde van de vele ongeregeld heden onder de vrijverklaarde slaven in West-Tndië, aldaar een gedeelte van het corps mariniers zal worden gedetacheerd en tengevolge daarvan eene meerdere uitbreiding aan het corps zal worden gegeven. Z. M. heeft aan den kapt. t/z. J. E. de Man ver gunning verleend tot het aannemen en dragen der versier selen van ridder der Kon. Britscbe llatborde en van komm. der Keizerlijke Pransche orde van het Legioen van eer, hem geschonken door II. M. de Koningin van Engeland en door Z. M. den Keizer der Pranschen. Een tamboer der mariniers in de kazerne alhier, werd aangezegd, dat hij wegens dronkenschap voor de tweede maal naar het corps van discipline zou worden gedetacheerd. Hierover in drift ontstokengreep hij een mes en stond in razende woede den sergeant-majoor en den fourier naar het leven. Gelukkig kwam er op het hulpgeroep van den ser geant-majoor adsistentiedie den overlaat in verzekerde be waring bragt; beide onder-officieren zijn verwond. Hij zal thans voor den krijgsraad teregt staan. Men schrijft ons van Texel het volgende Den 20 dezer heeft alhier de uitreiking plaats gehad der eercteekeus aan de drie oude strijders van AVaterloo, met name L. Snip, J. Veen en W. Visser. Ten 5 ure op het raad huis vergaderd, werd hun door den Burgemeester, in tegen woordigheid van Wethondcrs en eenige ingezetenen dezer gemeentena eene zeer gepaste toespraakhet cercteeken op de borst gehecht. De oude strijdersallen nog krachtig en vol geestdrift, waren zeer tevreden met de eer die hun te beurt viel. De heer J. L. Kikkert, Wethouder dezer gemeente, heeft namens de oude strijders den Burgemeester bedankt voor de hartelijke toespraak en de onderscheiding hun ten deel gevallen. Vervolgens zijn ze, na een geuoe- gelijk zamenzijn van nog eenige oogeublikkenversierd met het eereteeken huiswaarts gekeerd. De heer Mr. G. C. J. van Reencnop nieuw tot voorzitter der Tweede Kamer door dc leden voorgedragen en door Z. M. benoemd, heeft iu de zitting van gisteren (Donderdag) zijne betrekking aanvaard. Uit Hoorn wordt berigt: In onzen omtrek heeft men tot heden nog niets van de veepest opgemerkt. Onze vee stapel, die zeer gezond behandeld wordt en over het alge meen vooral in den laatsten tijdvolop en zeer voedend gras had, leeft tot nog toe zeer gezond en tierig. Van buiten wordt bij ons niets ingevoerd; er is dus hoop, wan neer die pest niet in het luchtgestel ligt, dat wij er bevrijd van blijven. Uitvoer is echter thans bij ons ook niet zoo groot als voor eenigen tijd, vooral wat groot vee betreft, dewijl de kooplieden, die veel naar Londen verzonden, huiverig zijn koeijen of ossen, ja, zelfs veel kalveren er naar toe te zenden, uithoofde der quarantaine, die vrij wat kosten aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1