Ijeföer, JïteumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. 452. Vijfde Jaargang. 1865 WOENSDAG 27 SEPTEMBER. NIEDVE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post y v u y 1.50- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. De prijs der Adveetentien van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezendcn. Ingezonden stukkeu minstcus een dag vroeger. 1TI B TT TT S XJ D I1TC* B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 2(1 September 1865. Zr. Ms. stoomschip Watergeus, komm. de kapt.-luit. t/z. L. F. Geerlingis gistereD morgen half zeven ure op de reede geankerd. Dit stoomschip heeft een kruistogt gemaakt in den Atlantischen Oceaan. Zr. Ms. schroefstoomschip 1° k). Willem, zal waar schijnlijk in de volgende week van Amsterdam hier aan komen om aan 's rijks werf te worden uitgerust. Dit nieuw gebouwd stoomschip zal 16 stukken voeren en is voorzien van eene machine van 250 paardenkracht. Zr. Ms. korvet 1® kl. Prins Mawrits der Nederlanden op reis van Oost-Indie naar Nederland, zal niet hier, zoo als. men vermoedde, maar, ingevolge ministeriële aanschrij ving, in de haven van Vlissingen binnenloopen. Naar wij vernemen wordt de drijvende batterij Orkaan aan 'srijks werf alhier gereed gemaakt, om tot huisvesting te dienen voor ongeveer 100 werklieden, die van de werf 'te Amsterdam tijdelijk hier worden overgeplaatst. - Door Z. M. is benoemd tot kapt. der artillerie de 1° luit". H. W. A. Oltkamp. De zangvereeniging Cecilia heeft reeds gisteren avond de reeks harer wintervergaderingen weder geopend. Door eene flinke uitvoering, volgens de regelen der kunst, gaf dit gezelschap de duidelijkste blijkendat de liefde tot de studie het bij voortduring blijft bezielen. Ieder bezoe ker zal het dan ook gaarne erkennendat de lof, bij herhaling toegebragt, ten volle was ^verdiend. Het deed ons genoegendat door het publiek in het bij zonder hulde werd gebragt aan de ware verdiensten van Mej. BDe onderscheiding van te worden teruggeroepen viel haar ten deel. Ook de ,heer Bdie met haar in een duo optradhad zeer gelukkige momentenzijn basstem voldeed ons uitmuntend. Deze vereeniging, die zoo krachtig medewerkt, meer dan men oppervlakkig zou vermoeden, aan de beschaving van Helders burgerijbevelen wij bijzonder aan. De goede orde, die op de vergadering heerschte en de be schaafde toon, die in menig opzigt werd in acht genomen, strekken haar mede tot aanbevelingook voor de hoogere standendie zich niet behoeven te ontzien, hunne dames daar binnen te leiden, om er een avond van zuiver musicaal genot te smaken. Zaturdag 11. had op het terrein, waar men met de verbreeding der binnenhaven bezig is, een droevig ongeluk kunnen plaats vinden. Op de railsdie bestemd zijn om de wagens met zand te vervoerenspeelden twee knapen, die roekeloos zich vermaakten om met die wagens mede te rijden, welke zonder geleide naar de diepte kwamen af rollen; een dezer knapen, ongeveer 11 jaren oud, geraakte door een der wielen bekneld en werd schromelijk aan het been gekneusd en verwond; in dien toestand bleef hij half bewusteloos en jammerende liggenonmiddellijk kwam een derde wagen in volle vaart aanrollen, en was het te ver wachten, dat door de botsing het kind letterlijk zou verpletterd worden, ware het niet, dat door het geroep van toesnellende menschen het nog intijds zich eene schrede vooruit had^bewogen. Moge dit voorval der directie aanleiding gevenom vooral jonge kinderen van het werk te weren en een goed toezigt op de begeleiding der wagens langs het spoor te laten houden. Ook voor de ouders zij het eene les te meer, om hunne kinderen vooral van dergelijke plaatsenal waar het gevaar dreigt, verwijderd te houden. Op het door den kerkeraad der Herv. gemeente te Groningen geformeerde twaalftal predikanten, komto.a. voor Dr. J. A. Lampingpredikant alhier. Ds. II. ter Meulen heeft het beroep bij de Doopsgez. gemeente te den Hoorn op Texel aangenomen. Naar men verneemt, is Zaturdag jl. alhier gearresteerd een hofmeester van een der schepen van Zr. Ms. Marine, als verdacht van zich te hebben schuldig gemaakt aan ver- schillende opligtingen en bedriegerijen. Ook vermoedt men dat hij schuldig zoude zijn aan diefstal van geldaan boord van een Zr. Ms. schepen gepleegd. Deze zaken worden door den zeekrijgsraad alhier onderzocht Men schrijft ons van Texel dd. 25 Sept. het volgende Ons eiland wordt thans door een zeer groote ramp bedreigd die algemeen verslagenheid te weeg brengt. Zoo als bekend is, bestaat de hoofdbron van ons bestaan en onze welvaart uit de schapenfokkerij. Dezer dagen is hier eeuc zeer be smettelijke ziekte onder de schapen uitgebroken. Men is tot de overtuiging gekomendat het de pokziekte iseene ziekte, die buiten twijfel nog veel verwoestender is dan de elders heerschende runderpest. Men zegtdat de ziekte voor het tegenwoordige nog niet in haar hoogste graad van kwaadaardigheid is echter zijn reeds eenige schapen gestorven; en, niettegenstaande de tot nog toe genomen maatregelen neemt de verspreiding sterk toe. Onze zeer active Burgemeester, die juist de man is om het hagchelijke van onzen toestand te kunnen beoordeeleu en energie genoeg bezit om daarwaar het uoodig is, met kracht te handelen, heeft reeds eene algemeene verordening uitge vaardigd en bovendien aan ieder veehouder in het bijzonder eene circulaire doen toekomen, waarvan wij hieronder eenige zinsneden laten volgen: Bedenkt, dat de pokziekte zóó aanstekelijk isdat de besmetting zelfs op groote afstanden wordt overgebragtniet alleen door pokzickc schapen maar zelfs door menschen, kleedercn, gereedschappen, smetstoffen voedsel, enz. Neemt daarom de meest mogelijke reinheid en voorzigtigheid in acht. De ziekte is duidelijk te herkennen. liet schaap is lusteloosheeft een stijven, slependen gang en eet weinig; koude en beven bewijzen na een paar dagen koortsmond en ooren worden heet, de oogen rood, dc kop hangt ver benedenwaarts de beecen zijn digt bij elkander gcplaats. De pokkeu vertoonen zich als roode vlekken (die zich na 8 tot 12 dagen tot puisten vormen) op de wolvrije plaatsen, den vóór eu achterschenkel, deu kop en den hals. Een dun of waterachtig slijm vloeit daarbij uit den neus. Een onfeilbaar voorbehoedmiddel is de inenting, eeuc zoo eenvoudige ope ratie, det gij allen dc proef kunt nemen (hier volgt eene omschrijving van de wijze waarom dit moet geschieden:) Zij geschiedt in dc binnenvlakte van het oor, door middel van een lancet, waarmede wen het vocht van eene onrijpe pok, een paar strepen onder de opperhuid, brengt. Na elf of 13 da gen worden de schapen zorgvuldig nagezien, en zoo noodig de inentingen herhaald. Overigens is er niets noodig dan alléén te zorgen, dat dc schapen bij nat koud weder niet buiten blijven. Één enkele regenbui kan voor schapen, die aan de natuurlijke of kunstmatige pokken lijden, doodelijk w orden. Mogt de ziekte een kwaadaardig karakter aannemen verspreiding vau verpestende lucht, verzwering der oogen, .tandenknersing, zwelling van het hoofd enz. aarzel dan niet om het zieke dier af te maken ten einde uwe kudde voor geheeleu ondergang te behoeden. Men schrijft ons van Schagen De luchtvaart, waarvan ik u zulk een krachtig versla had toegedacht, is totaal in het water gevallen. Helaas

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1