^eföer, JïieuraeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. Vijfde Jaargang. ZATURDAG 30 SEPTEMBER. JVó 455. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u o *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs dor Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukkeu minstens écu dag vroeger. POLITIEK OVEIiZIGT. De Morning Post zegt, te kunnen mcdedeelen, dat het Fransche gouvernement een belangrijk besluit beeft genomen ten aanzien van het ontruimen van ltome door zijne troepen. Die ontruiming zou binnen kort aanvangen. Een gedeelte van liet garnizoen zou zich te Civita-Vecchia concentreren. Dit besluit zou den paus tot ernstige vermaning moeten strekken. "t Is niet noodig veel bij dit berigt te voegen. Teder zal er het belang van gevoelen. Gedurende enkele dagen zal liet 't hoofd-ondenverp wezen van alle politieke beschou wingen. Aan de uitvoering der Sept.-overeenkomst mogt men redelijkerwijs niet twijfelenwanneer de mededeeling van den Mom. Post wordt bewaarheid, en reeds nu stap pen daartoe zullen worden gedaan, zal men te ltome wei- ligt begrijpen, dat het gevaar nadert en er ernstiger maatregelen moeten worden genomen, om tegen de gevolgen def*ontruiming gewapend te zijn, dan tot dusverre door lieir pauselijk bewind zijn beraamd. lil Italië zal vooral liet berigt met groote ingenomenheid worden begroet. De krachtige hand van liet bestuur in Terland doet de vrees voor eene uitbarsting onder de Eenians verdwijnen. Dat de misnoegden talrijke vertakkingen hadden en het ge vaar niet zoo geheel verdicht was, blijkt o. a. uit de om standigheid, dat zelfs officieren van 't leger zijn gearresteerd. In Griekenland broeit eene revolutie: De minister van binnenlandschfe zaken heeft aan de prefecten en onderpre fecten eene circulaire gerigt, waarin hij hen uitnoodigt, de bevolking voor de verspreiding van valsche geruchten, als zoti men de grondwet willen ter zijde stellen, te waar schuwen en eventuele krachtige maatregelen te nemen. Deze /.geruchten" moeten van zeer erustigen aard zijneen Atheensch dagblad althans komt er opentlijk voor uit, dat een gedeelte der oppositie de banier der restauratie wil ontrolleu, nog anderen eene eenvoudige verwisseling van personen. In elk geval acht men het zeker, dat eene revolutie ophanden is. Men berigt uit Athene dat de koning aan den nood der schatkist willende te gemoet komen, van een derde der civiele lijst afstand heeft gedaan. 1TI 3 TT W S 7 IJ D 11T 5 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 29 September 1865. Door den kerkeraad der Chr. Afg. gemeente te Gouda is beroepen Ds. Entinghpredikant alhier. Tevens is Ds. Entingh beroepen door den kerkeraad der Chr. Afg. gemeente te Souwert in Eriesland. Beide beroepen worden in ernstige overweging genomen. Naar wij vernemenzal Ds. L. V. Ledeboer Az. op Zondag den 8 October a. s; op plegtige wijze zijne 25jarige ambtsbediening in deze gemeente vieren. Naar wij vernemen, zal op Zondag 8 October a. s. bij de Roomsch Catholijke gemeente alhier, het 25jarig bestaan der kerk, op buitengewoon plegtige wijze worden gevierdbij welke gelegenheid er des avonds een plegtig lof zal gezongen worden, waarbij liet corps stafmuziek der marine zal assisteren. Tevens vernemen wij, dat door eenige gemeenteleden de kerk bij die gelegenheid buitengewoon fraai versierd zal worden. De 2e luit5, der artillerie W. de Man en J. J. Eabius worden bij de stapel- en constructie-magazijnen te Delft ge detacheerd Men schrijft ons uit 's Ilagc, dat Z. K. H. de Prins van Oranje binnen kort eene buitenlandsche reis zal onder nemendie waarschijnlijk van langen duur zal zijn. Den 30 dezer zal van Harderwijk naar hier vertrekken een detachement suppletie-troepen, steik 41 man, bestemd voor het West-Indisch leger. Het zal onder bevel van een onderofficier van dat leger, met het schip Josephine Pern- larclinagezagvoerder Q. Willems, naar Suriname worden overgebragt. Aan den nitgewerkten en toelichtenden slaatbehoorende bij de begrooting van binnenlandsche zaken voor lS66,ont- leenen wij thans nog het volgende Volgens raming zal in 1865 f216,000 tot rentebetaling over de gestorte en nog te storten gelden voor de door graving van Holland worden gevorderd. Ten gevolge van vertraging, bij den aankoop van gronden in den Breesaap ondervonden, zijn de werkzaamheden in het loopende jaar nog niet met die kracht aangevangen als de maatschappij verwacht had. Van daar dat een aanzienlijk deel van het voor 1865 uitgetrokken rentebedrag ongebruikt zal blijven. Voor de nationale tentoonstelling van nijverheid in 1866 te Amsterdam te houden is een subsidie van f 45 ,000 uit geschreven; en verder zijn f 5,000 bestemd voor de kosten der commissie, welke in Nederland de belangen der inzenders naar de internationale Parijsche tentoonstelling zal bevorderen. De rapporten, van 16 tot 23 Sept. weder bij den Min. van Binnenl. Zaken ontvangenen in de Staats-Courant van Woensdag jl. medegedeeld, bewijzen dat de veeziekte toe neemt niet alleen op die plaatsen waar ze vroeger reeds was uitgebrokenmaar dat ook de grenzen van de aangetaste streek zich hoe langer hoe meer uitbreiden. In eene correspondentie uit Londen aan de N. It. C. leest men De aandacht werd hier de jongste dagen gevestigd op het handelstraktaatdat het Nederlandsche gouvernement met Frankrijk sloot, tengevolge waarvan aan de Pranschc vlag in de overzecsche bezittingen van uw land gelijke regten zijn gegeven als aan de Nederlandsche vlag. Na tuurlijk doorziet men de groote voordeelen van zoodanige bepaling en dientengevolge wordt de hooge wenschelijkheid betoogddat het Engelsche gouvernement in onderhandeling trede met het Haagsche kabinet om mede een handelstrak taat van gelijke strekking aan te gaan. De Times deelt mede, dat te Southampton zich twee gevallen van cholera hebben voorgedaan. Als eene proeve van de weelde die onder de aanzien lijke dames te Biarritz heerscht noemt men het voorbeeld van de gravin Rimski Korsakolf, die eiken dag tweemaal in een heel nieuw toelet zich vertoont. Men heeft reeds zestig toiletten geteld. Het hof van assises van het departement Scinehee Theodoor Theeuwissengeboren te Breda (Holland) wege bigami tot vijf jaren gevangenisstraf veroordeeld. Hij tr in 1S46 te Brussel in het huwelijk 'met eene Ilollaudsche^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1