<§efDer, RteumeDiep, WiffemsoorÖ, enj. 454. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 4 OCTOBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post K u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintczenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVCIIZIGT. De Deensche volksthing of de Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het ontwerp der gewijzigde constitutie met eene groote meerderheid eeïi amendement van eeu der leden aangenomen, dat de strekking heeft den adel af te schaffen. Immers is daarin bepaald, dat de kouing geen adeldom meer zal mogen uitgeven en dat de adel opgehouden heeft erfelijk te zijn. Zij, die tegenwoordig tot den adel behooreu, blijven voor hun leven hun predicaat behouden. Het ministerie heeft zich tegen dit amendement nadrukke lijk verzet en, zooals men weet, heeft het in de Eerste Kamer verklaard, dat het, zich nipt kunnende vereenigen met deinden; Kamer aangenomen amendementen, het oorspronkelijke ontwerp handhanfd. Het besluit van de volksthing is tevens te beschouwen als een soort van protest van wege het Scandinavische ras tegen de Duitsche aristocratie, welke Denemarken heeft verdeeld en zich voorstelt de feodale partij in de hertogdommen te versterken. Het is dus bovenal gerigt tegen de bestaande» toestand in Pruisen. Uit New-York wordt dd. 12 Sept. nog het volgende ge meld: Het leger is nu tot 200,000 man verminderd, en van dit getal worden wekelijks nog 5- a 8000 ontslagen. Geene gewone opschudding kan die sterkte weder doen toe nemen, en de thans onder de wapenen zijnde federale krijgsmagt is te zeer bezig met het in bedwang houden der Indianen en het bewaken van de nog weerspannige plaatsen in het Zuiden, dan dat zij aangewend zou kunnen worden voor togten naar Canada, voor expeditien naar gene zijde van den Oceaan. Op 1 Sept. bestond liet bestaande leger der Vereenigde Staten uit 18,000 man geregelde troepen, 100,000 blanke vrijwilligers en 90,000 neger-soldaten. Van die manschappen waren 150,000 te velde, 20,000 in de hospitalen en de overigen met verlof, of op het punt ont slagen te worden. Eene aanzienlijke vermindering van het leger is nog te verwachten, aangezien de president binnen kort de garnizoenen der Zuider Staten zal doen vervangen door de vroegere militie-korpsenonder beheer van het ge westelijk bestuur. Met 1 Januarij zullen de troepen der Unie alleen behoeven dienst te doen in de Indiaansche districtenaan de Hio Grande en op de forten langs de kust. 1TIBITWSTIÏDI1T5S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 3 October 1S65. In langen hebben tijd wij geen advertentie met zoo veel ge noegen geplaatst als de hierachter staande met het opschrift werklieden gevraagdHoe dikwijls gaat niet den am bachtsman, wanneer in den herfst de werkzaamheden zijn afgeloopen, den winter met een bezorgd hart te gemoct hoe dikwijls moet hij des winters, om in de behoefte van de zijnen te voorzienzich zelfs verlagen tot werkzaamheden die niet met zijn karakter en smaak overeenkomen die hem gewel dig tegen den borst stuiten. Gedurende den aanstaanden winter zullen alle te dezer plaatse verblijf houdende scheeps- en huistimmerlieden, smeden enz., die buiten betrekking zijn, werk kunnen vinden aan 's Rijks werf en loon ontvangen naar bekwaamheid. Wij raden de te dezer plaatse wonende ambachtslieden ten sterkste aan zich direct aan te mel den want het is te verwachtendat ook van elders zeer velen zullen komen opdagen en, dat vermenen wij te weten, dat de hier of in don -omtrek ■wónehclen do voorkeur zullen hebben, wanneer zij zich tijdig bij de directie vervoegen. Die dus gedurende den wioter werk Verlangt, haasle zich. Gisteren morgen is van hier vertrokken de kapt. der artillerie H. W. A. Oltkamp, dezer dagen tot genoemden Yang bevorderd en overgeplaatst naar Woerden. Door zijn opregt. edelaardig karakter en gézelligcn omgang heeft hij tijdens zijn verblijf alhier, van 1 Mei 1861zich ongezocht een menigte vrienden verworvenniet alleen bij de officie ren ook van de andere wapens, maar vooral ook onder de burgerij; men kan met regt zeggen, dat hij door allen ge- echt en bemind werd, en wauneer immer, dan is hier bij iljn vertrek de stereotype uitdrukking van toepassing: zijn nagedachtenis zal hier nog tal van jaren bij velen in aangename ..isri'nuering blijven. 7 - 7 Dezer dagen is door G. de Bruin alhier eeu brief met geldswaarde, volgens aangifte eigenhandig in de brie venbus der koninklijke posterij gestokenwelke brief niet aan het adres te Harderwijk is bezorgd geworden. Zaturdag jl. hebben, ouder meer anderen, de heeren T. Bakker en J. P. Krijnen, wonende alhier, te Amsterdam een voldoend examen afgelegd als 2en stuurman voor de groote vaart. Beide stuurlieden zijn leerlingen van de zeevaartkun dige school van den heer A. J. Leijer alhier. Del0 luit. bij liet korps mariniers P. Spanjaard, wordt met 1 Nov. a. s. geplaatst op Zr. Ms. transportschip de IleUlin. Genoemd schip zal medio Nov. naar O.-ïndie vertrekken. Z. M. heeft den kapt.-luit. t/z. P. R. Toe Water, chef van het personeel bij het Departement van Marine in Nederl.-Indië, benoemd tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw. Z. M. heeft den adelborst 1° kl. A. E. Dronkers, met ingang van den ln dezer, bevorderd tot luit t/z. 2° kl., onder bepaling dat hij zal rang nemen tusschen de luitns. t/z. 2° kl. W. M. E. Bervoets en W. C. Böhtliugk. Men schrijft ons van Terschelling 1 Oct. Op de alhier te Midsland op 25 Sept. gehouden paarden- en beestenmarkt wareAaaugevoerd 76 runderen23 veulen, 7 enters en 2 paarden. De handel was over liet algemeen vrij levendig en de prijzen tamelijk hoog, vooral bij het rundvee. Door den raad dezer gemeente is den invoer van rund en wolvee, hooi, stroo en mest, lijdelijk verboden en de invoer van vleescii aan eene keuring onderworpen; een en ander op boete van f 1 tot f 25 met of zonder gevange nisstraf van 1 tot drie dagen. Uit Gouda wordt gemelddat eeii boer uit Borst onlangs op het punt heeft gestaan een vet kalf te verdrinken. Hij was met een behoorlijk attest 's morgens bij tijds uit zijn gemeente vertrokken, met liet kalf, ten einde het in Gouda te verkoopen. Zijn attest moest hij bij den uitvoer afgevenen te Gouda komende kon het dier niet ingevoerd wordenomdat het niet verkocht was. Hij kon dus links nocli regts met zijn beest, want in zijne gemeente werd geen vee, van Gouda komende, toegelaten. Hij wist toen geen beter middel dan om liet onvervoerbare kalf maar in het water te werpen. Gelukkig bemerkte een kommies zulks die hem terughield en cr onmiddelijk bij liet gemeente bc-.; stuur van Gouda werk van maakte, dat het kon ingevoerd f en verkocht worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1