•geföer, IlteumeÖtep, IMfemsoori), eiifi. jys 455. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 7 OCTOBER. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden ƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertenticuiutezenden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. 1T X E TT W S T X J D X1T 3 E 1T. Helder, Nienwediep, Willemsoord, enz. 6 October 1865. Gisteren is van Amsterdam door het Noordhollandsch kanaal alhier aangekomen, Zr. Ms. sobroefstoomschip 1ste kl. Wi'llem, om aau 's Rijks werf alhier te worden uitgerust. Met genoemd stoomschip zijn tevens 57 werklieden van 's Rijks werf te Amsterdam overgebragt, die tijdelijk aau de vrerf alhier worden gedetacheerd. Woensdag jl. vierde Ds. L. V. Ledeboer zijn 25jarig jubilé als predikant binnen deze gemeente. Van de leden van den kerkeraad en van vele andere gemeenteleden ontving Z. W.Eerw. vele blijken van innige belangstelling. Zondag a. s. des avonds ten 6 ure zal Z. W.Eerw. in de Nieuwe kerk dezen hcugelijkeu stond godsdienstig gedenken. Z. M. heeft den kapt. t/z. W. H. Dittlof Tjassens onder dankbetuiging voor zijne aan den lande bewezen diensten, eervol ontheven van de betrekking van equipagemeester der marine alhieren weder gesteld in het genot van het vroe ger aan hem verleende pensioen. Heden morgen zijn van hier, per seliroefboot van de liceren Gebr. Zurmuhlen, naar Amsterdam vertrokken, om van daar per stoomboot naar Friesland te worden overge bragt, 65 man artillerie, onder geleide van den le luitenant J. G. J. Paravicini di Capelli en ruim 130 man infanterie, onder geleide van den 1° luit. J. J. Sas. Dit zijn allen mi- liteins die hier van 1 Mei 11. garnizoen hebben gehouden en na in den wapenhandel geoefend te zijnthans met groot verlof huiswaarts keeren. Men schrijft ons van de Zijpe, dd. 4 Oct. het volgende: Gisteren vierde de rederijkerskamer «Kunst lcxeeekt kennis'' aan de Sehagerbrug haar 1 Ojarig bestaan. Nadat de nette zaal van- den heer IC. de Goede inet beschouwende leden en hunne dames was gevuldopende de voorzitterde heer J. L. T. Groneman, de vergadering. Hij schetste in krach tige bewoordingen het doel der bijeenkomstwaarbij hij deed uitkomen dat de ICamer bij de viering van dit feest gemeend had, voor twee zaken vooral te moeten zorgen, dat is, ten eerste voor goede muziek, waaraan voldaan was, daar de te genwoordigheid van de heeren Polak, van den Helder, hem, ten dien eindehet volste vertrouwen inboezemde; ten andere door de opvoering van een degelijk tooneelstuk daartoe was ge kozen het voor rederijkers bewerkte dramaSalomon von Caus. En in die opvoering, het mag gezegd worden, is de kamer uitmuntend geslaagd. De rollen waren goed verdeeld. Die van von Caus werd door den heer Groneman op eene wijze vervulddie alle aanwezigen het harte innig roerde. Zelfs zijdie dit stuk op andere tooneelen hebben zien op voeren getuigendat de heer Groneman door de eerste too- r.eelspelers van ons land in die rol niet kan worden over troffen. Vooral in het tafereel waarin de uitvinding van den stoom door den kardinaal de Rickelieu voor geestdrijverij werd gehouden en de uitvinder naar het krankzinnigengesticht te Bicotre w erd verwezenwas liet spel van den talentvollen spreker zoo natuurlijk en treffenddat hij menige gevoelvolle dame als in tranen deed wegsmelten niet alleenmaar zelfs van de aanwezige heeren zag men er menigeen die steelsgewijze een traantje wegpinkte. De rol van den kardinaal de Richelieu werd door den heer C. V. Morra op zeer verdienstelijke wijze vervuld. Het ka rakter van den kardinaal, zoo als de geschiedenis ons dat doet kennen, werd hier op de meest getrouwe wijze terug gegeven. De voordragt getuigde van ernstige en gelukkige studie in de geschiedenis dier dagen. Niet minder verdienen lof de heeren C. de Goede als markies van Worcester en A. Hein Szn. als Bradamant, de eerste in het karakter van den ilegmatieken Engelschman, trachtende, door welke middelen dan ook, zijn land de eer der uitvinding deelachtig te doen worden en de andere als spion in dienst van Richelieuvooral de laatste oogenblik- ken van Bradamant, waarin hij door Worcester doodelijk werd getroffen, werden meesterlijk weergegeven. De heer Leis, als Pater Thomas, geneesheer en biecht vader in het gesticht te Bicètretoonde het gewigtigo dier rol ten volle te gevoelen en vervulde ze met waardigheid. Yoorts bragten de heeren Briedé, Spoelder, Morra Jr. Plas, Zijp, Spaarmau cnHuneman, in hunne respective rollen zeer veel bij tot het welslagen en de gelukkige uitvoering van het geheel. Na afloop der opvoering van dit belangrijk stuktrad het werkend personeel op nieuw ten tooueele en bragt, bij monde van den voorzittereen woord van hartelijken dank aan de vergadering voor de ondersteuning en bijval gedurende de afgeloopen reeks van jaren aan de Kamer bewezen. Hierop werd het woord gevraagd door onzen Burgemeester, den heer van Doorneerelid der Kamer, die,-namens de beschouwende leden, in eene sierlijke toespraak hulde en dank bragt aan het werkend personeel, voor de vele genoegens die zij hun zoo dikwijls verschafte; daarbij voegende, dat het voornemen bestaat om binnenkort door een stoffelijk aandenken van deze erkentelijkheid een meer duurzaam bewijs te geven. Het feest werd besloten door een zeer geanimeerd bal afgewisseld door de voordragt van eenige comische coupletten toepasselijk op de hedendaagsclie tijdsomstandigheden, die eene algemeene toejuiching ten deel viel. Trotsch op onze rederijkerskamerdie getrouw aan hare spreuk, onder hare leden reeds zeer veel kennis heeft aan gekweekt, vermeen ik dat deze feestviering wel eene opeut- lijke vermelding waardig is. Volgens de Amst. Cour. zal Adeline Patti in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam drie concerten geven, namelijk op 16, 18 en 21 October. Op de in aanleg zijnde spoorweglijn Hasselt-Eindhoven heeft dezer dagen in dc nabijheid van Hasselt aan den zoo- genaamden halvenweg een groot ongeluk plaats gehad. Een met rails en ander materieel beladen trein liep uit het spoor en stortte met zulk een geweld in eene gracht, dat een tien tal wagons letterlijk verbrijzeld werd. Op een dezer wagons bevonden zich elf werklieden, waarvan drie doodelijk, de andere ligt gewond werden. Een had zijn been gebroken, terwijl de voet van een derde geheel verpletterd was. De landlieden in Friesland, bedreigd met een verbod tot het houden van veemarkten ook te Leeuwarden, haasten zich, naar het schijnt, alles af te zetten wat koopers kan vinden. LI. Vrijdag werden alleen per staatsspoorweg ver voerd 67 wagens groot en klein vee tot exportatie naar Engelandnog bleef er veel vee te Leeuwarden staanen konden ook de Engelsche niet alles inedenemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1