TELEGRAM. I Men schrijft uit Tilburg. Twee gebureu op het Goirke hadden dezer dagen een onderlinge twist, tengevolge waarvan de een den ander een klap gaf. De dader, beducht van met de justitie te doen te zullen krijgen, wilde met den geslagene de zaak in der minne afdoen en betaalde hem voor dien klap f90. De politie, die dit ter ooreu was gekomen achtte dezen koop te overdreven en maakte na onderzoek ambts halve proecs-verbaal op van het gebeurdezoo dat nu eerlang dc zaak voor de regtbank te 's Bosch in behandeling zal komen. Door de keurmeesters te Rotterdam is een geslagt schaap afgekeurd eu begraven. Ook is er een koe, welke, op het land, aldaar voor zieke runderen door de gemeente aangewezen cenigc dagen had geweid, aan de heerscheude veeziekte gestorven en van wege de gemeente begraven. Naar men verzekertheeft do gevreesde ziekte onder het rundvee zich geopenbaard te 's Gravensandeaan den Haak eene gemeeuteweide, waarin omstreeks tweehonderd runderen weidende zijn. De heer C. C. Leigh, die met eene zending ten be hoeve der gewezen slaven in N.-Amerika naar Europa is overgekomen, bevindt zich thans te 's Gravenhage. Uit eene aanspraak, door hem den 9 Junij jl. te Londen gehouden, blijkt, dat in het begin van den burgeroorlog teNew-York eene maatschappij is opgerigt tot ondersteuning van de vrij komende negers veel werd door die weldadige maatschappij gedaan tot leniging van het lot van duizenden wier aantal nog zoo zeer vermeerderd is. De heer Leigh tracht bijdragen bijeen te brengen tot verdere ondersteuning. Men zal de behoeften kunnen nagaan als men weet dat alleen in Marylaud voor S7,189 slaven het uur der vrijheid heeft geslagener zijn aldaar kampen voor die hulpbehoevenden aangelegd, scholen opgerigt, kortom in het stoffelijk en geestelijk welzijn van zoo velen moet worden voorzien. Men rekent dat er 40,000 alleen in het distrikt Columbia te verzorgen zijn, daar de gewezen slaveneigenaars ze van alles verstoken hebben ge laten. Het zeggen van hen was: ^Mijnheer Lincoln heeft u vrijgelatenwel ga naar hem hij zal u voeding en kleeding geven." De straten van Washington waren overvuld met die ongclukkigen. Uit Engeland is men reeds verleden winter begonnen eenigen onderstand te zenden. Men schrijft uit Suriname: Den 2S Augustus is voor Braamspunt ten anker gekomen de Engelschc bark Tricolorkapt. Price, na eene reis van 115 dagen van Hongkong, eu waarop ingescheept waren 475 Chinesche immigranten voor eenige plantaadjon aldaar. Kort na hun vertrek openbaarde zich onder hen de dyssenterie welke zoodanig in hevigheid toenam, dat 197 en 4 schepelingen gedurende de reis bezweken zijn. In de laatste tien dagen had de sterfte opgehouden. Het schip lag thans bij het quarantaine-etablissement; de overige 27S immigranten zullen na de inspectie door de stoomboot Paramaribo, welke bij ge meld etablissement ten anker ligt, naar de plantaadjen, waar voor zij in dienst zijn gekomen, worden vervoerd. Latere berigten uit Ierland zijn niet zoo geruststellend als de Engelsche bladen ze doen voorkomen, en naar het schijnt zal de rust aldaar niet zonder geweerschoten her steld kunnen worden. De onbeschaamdheid der Eeuians en der hun toegedane lieden uit het volk, is verregaand; zoo heeft men zich b. v. nifet ontzien de proclamatie van den onderkoning, waarbij 75 pond sterling wordt uitgeloofd voor de aanhouding van een der meest verdachte personen, te parodiërenen hierbij zelfs de onderteekening niet gespaard in plaats van Wode/iouse werd Woodlouse geschreven. Pas waren de exemplaren dier vervalschte proclamatie door de politie afgescheurd, of zij werden door nieuwe vervangen. liet rapport ilcr commissie tot het herzien der kustverdediging, iugesteld hij koninklijk besluit vau 3 Junij 1S64 No. (53 is door den druk open baar gemaakt. Het onderzoek liep over dc volgende vraagpunten: 1 welke middelen zullen bij het eventueel in verdediging stellen van ons land van w ege het Dep. vau Marine dienen verstrekt te w orden 2 Waar moeten die middelen worden aangewend Zijn dc bestaande verdedigingswerken tot ondersteuning der maritieme strijdkrachten en lot liet erlangen van dc ver- cischtc zamcuwerking in de defensie voldoende? 4 Ingeval die verdedings- werken verbetering behoeven of wel met anderen vermeerderd moeten worden waarin behoort dan de verbetering te bestaan Waar moeten de nieuwe verdedigingswerken casu quo worden aangelegd, met welk doel eu hoe moet hunne hoofdzakelijke inrigting zijn De commissie verklaart naauwgezet dc tegenwoordige cischen der verde diging overwogen van de rapporten over dc kustverdediging van vroegere commissiëu kennis genomenwaar het noodig geacht werd een plaatselijk onderzoek ingesteld en, na rijp beraadhare voorstcllcu daarop gegrond te hebben. „Wij kunnen zegt de comni. het aanzien naar buiten dat voor den oorlog behoedt en ons dc hoop mag doen voedendc neutraliteit zoo lang mogelijk te handhaven alleen verwerven door ons op eene krachtige verdediging voor te bereiden. Zonder dat valt er aan geene zelfstandigheid te denken en zou dc regering, in tijde van grootc staatkundige verwikke lingen in Europa genoodzaakt kunnen worden eene gedragslijn aan te nemenin strijd met de belangen van liet land. Dc geschiedenis van de oorlogen in den aanvang dezer eeuw levert het bewijsdat noch stelsel noch gedragslijn hoe zuiver ook in beginselccncn kleinen staat kunnen beschermen tegen aanrandingen der oorlogvoerende partijen. „Met liet oog op dc aardrijkskundige gesteldheid van ons land en zijne ligging ten opzigte van de naburige staten waaronder zich de beide mag- tigste zeemogendheden bevindenbestaat er veel waarschijnlijkheiddat als een aanval plaats vindtdie gelijktijdig van dc land- en zeezijde zal gc- ehicdcn. Dc aanvaller zal nl. trachten op die wijze liet spoedigst zijn doel te bcreikeu. Hierop moet derhalve bijzonder de aandacht gevestigd wezen" De commissie heeft het rapport vau het comité van defensief voor de kustverdediging, dato 7 Jan. 1857 No. 193, tot leiddraad gebezigd, en vercenigt zichde middelcu van verdediging daarvan uitgezonderdmet de grondtrekken der defensie, zooals die in het rapport ziju outvouwd. Achtereenvolgens worden de verschillende gedeelten des lands, tot de kust- verdiging behoorende in dit verslag behandelddoch dc grondslagen waarop het ontworpen stelsel vau kustverdediging rusteu eenige onder werpen van algemeeneu aard die daarmede in verband staau gaan vooraf en vormen de inleiding tot het verslag. Het is natuurlijk niet mogelijk dat verslag in zijne bijzonderheden bin nen dc beperkte ruimte van dit blad te ontleden. Behalve eene nota over watermijnen of torpedo's, bestaat het verslag uit 30 folio pagina's druks. Het behandelt: 1. Het aandeel der zeemagt in de verdediging; 2. de grondsla gen van het stelsel der commissieals a. drijvend materieel voor dc biu- neulandsche verdedigingb. versperringenc. bewapeningd. watermij- nen en torpedo'senz.e. telegrafen f. middelen tot afschaffing van de vcrcischte bezettingen 3. nadere beschouwing der gevorderde nieuwe wer ken alsmede van de bestaande werken dor stelling van den Helder-Texel 4. maritieme middelen voor de verdediging vereischt. Voorts afzonder lijke hoofdstukken over de Zuiderzee en de stelliug van Amsterdamover de monden van de Eems en de Dollart, enz, enz. ■s Hage 5 October 1865. Mijnheer dc Redacteur! Klaagde ik in mijne beide vorige artikelen over gebrek aan stof, gaarne erken ik, dat het verhaudeldc in de zittingen der Tweede Kamer van giste ren en heden ruimschoots gelegenheid zou opleveren tot allerlei en verschil lende beschouwingen en beoordeelingen. Ik zou echter mcenen velen uwer lezers daarmede geen dienst te bewijzen en zal mij dus bepalen tot een kort en algemeen overzigt vau de discussien want het onderwerp is te belangrijk, zelfs voor hen die zich anders met geene politieke aangelegenheden bezig houden, om het geheel met stilzwij gen voorbij te gaan. In die zittingen toch werd bchaudcld het wetsontwerp tot het nemen van buitengewono maatregcleu tot wering van besmettelijke veeziekten eu hare gevolgen. Na het lezen van het voorloopig verslag der Kamer, waarbij door sommigen de Regering vau pligtsverzuim werd beschuldigd, eu het daarop gevolgde antwoord van den minister van Binnenlaudsche Zaken (dat dau ook niet ge heel van bitsheid was vrij te pleiten), was 't niet te verwonderen dat de discussien belangrijk zouden zijn. De lieer Wintgens heeft, natuurlijk zijne oude gewoonte volgende, alles ingebragt wat met mogelijkheid tegen de Regering kon worden geopperd, ja heeft er haar zelfs met een Fransch citaat een verwijt van gemaakt dat ze zich ook iu deze aangelegenheid had gedragen naar de wet. Immers Ie groote questic is gelegen iu de vraag of de Regering bevoegd was anders te handelen dan z^ gedaan heeft, en of ze zonder toestemming der wetgevende magt, invoer van vee en veemarkten kon verbieden. Tcregt heeft dan ook de heer Gedefroi met zijuc gewone kalmte den heer "Wintgens gerepliceerd. Gewoonlijk maakt men er den minister een verwijt vau, dat zijn streven zou zijn, alle inagt op zich te concentreren, dat de gemeentebesturen geen vrijheid van haudclcn zouden hebben eu dat alles zou uitgaan vau het Mi nisterie van Binnenlaudsche Zaken, wat zou men nu wel gezegd hebben als dc minister naar hetgeen de heer Wintgens thans verlangt aan de gemecntcbesturcu geene voorschriften maar bevelen had gegeven, want dit was, zooals de heer Yirulij Vcrbrugge teregt opmerkte, de bedoeling van den heer Wintgens. Dc heer de Brauw besprak het bekende thema, dat do afwezigheid des ministers belet had bij tijds de bcnoodigde maatregelen te nemen, terwijl nog werd aangevoerd dat zulks in België bij tijds is geschied. De minister betoogde, dat de Regering niet anders had kunnen handelen zonder buiten hare bevoegdheid te gaan, dat de eerste maatregelen moesten genomen worden door particulieren en gemeentebesturen, terwijl in Belgie door dc wet van IS Julij 1831 aau het Gouvernement die bevoegdheid was toegekend. Dc heer Wintgens en de ministers hebben nog het woord gevoerd, terwijl heden nog verschillende sprekers het ontwerp uit verschillende oogpunten hebben beschouwd. Op het oogenblik dat ik dezen schrijf zijn de discuewèn nog aan den gang, ik betwijfel echter geen oogenblik of het wetsontwerp wordt met overgroote meerderheid aangenomen. Het verslag van de commissie tot dc kustverdediging des Rijks is gisteren verschenen. Het ontbreekt mij aau tijd en ruimte om u eenig overzigt te geven over dit uitgebreid stuk. Welligt kom ik daar later op terug. Dc Tweede Kamer heeft tot rapporteurs over het zesde hoofdstuk der be grooting (Marine) benoemd dc heeren Dullert, Luijben, Bcgram, vau Kerk wijk, en v. Limburg Brouwer. Het verslag der commissie is tot heden toe nog niet verschenen. Als naar gewoonte is dc begrooting zelve weder van grootcn omvang, en stel mij voor daarover later in mecdere bijzonderheden te treden. Het zal u zeker genoegen doen te vernemen dat de Minister v. Marine aan de Ka mer de verzekering geeft (Ile afdeel, art. kustverlichting) dat het draailicht op den nieuwen luchttorcn in den Noordoost hoek van liet eiland Texel met I November 1864 ontstoken aau de scheepvaart goede diensten bewijst. Het zal den heer Kikkertaan wiens aanhoudend streven men dat werk im mers verschuldigd is, zeker eene schitterende voldoeuiug zijndie verklaring te liooren vau een Minister des Koniligs aan de vertegenwoordiging des volks. Ten slotte nog de nicdedccling dat de post voor de bezoldiging van dc officieren van gezondheid is verhoogdomdatbij de bestaande bepalingen dc zucht om zich aan dc geneeskundige dienst bij de Mariné te wijden zeer is verflaauwd. In mijn volgend schrijven deel ik u meerdere bijzonderheid mede Vale! Heden Vrijdag6 October 1865. EFFECTEN Beurs van Londen i Parijs I n Weenen Weinig variatie. u ir Berlijn n Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)57Tsff °/0 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Ainerika G4J 6°/o Vereenigde Staten 1882711- 3°/0 Mexico (oude)24| 3°/0 Mexico (nieuwe)23J- Coupons bewijzen Mexico9J a, 10 3°/o Binnl. Spanje38{jj 6ü/0 Turken 45f 5°/0 Brazilië74| 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen Illinois Shares89f Idem Certificaat90

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2