WERKLIEDEN GRAS-RIETLAND TWEE FLINKE LEDIKANTEN. BURGERLIJKE STAM DE 11 GEMEKTE TEXEL. P O L I T I E. TEGEN BILLIJKE PRIJZEN TE KOOP B. WERENDLIJN SMIT, MAKKTBERIGTEIV. PU MIERENDE 3 October. Kleine Kaas f 30.75, Middelbare f34.Goede voorraad, vlug en duur verkocht. Aaugevocrd 198 stapels Kleine Kaas, 20 Middelbare. Boter: Van f 1.10 tot 1.25 per Ned. fë. Gemiddeld fl.17^ per Ncd. Aau gevocrd 225 Runderen. Vette Koeijen redelijken handel, de prijzen even wel iets minder. Magere Koeijen niet zoo vlug te verkoopeu daar de aanvoer wegens de afgestelde uajaarsmarkt tamelijk groot was. 15 Paarden. 81 Vette Kalveren. Handel stug, de prijs was vau 65 tot 85 et. per Ned. fg. 38 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f 10 tot f26 per stuk. Handel stug. 43 Vette VarkensDe prijs was vau 50 tot 55 et. per Ncd. f§. Handel matig vlug. 25 Magere Varkensvan f 17 tot 26en 408 Big gen van f7 tot 11. Handel minder vlug. 1548 Schapen en Lammeren. Vette Schapen lusteloozcn handel f 2 a 3 minder per stuk. Magere Scha pen mede iets minder Lammeren ook lusteloos. Kip-Eijeren f 3.30, Eend- Eijeren f 2.80 per 100 stuks. 80 mud Appelen f 4 a 5 per mud. 120 mud Peren f5 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 187 stapels Kaaswegende 45769 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 30.501 stapel Kleine f32.25. Aangevoerd: 1148 Ned. Boter. SCHAGEN 5 October. 6 Paarden f 40 a 110. 1 Stier f75. 25 Magere Gelde Koeijen f50 a 130. 34 Vette Gelde Koeijen f160 a 230. 15 Vaarscn f60 a 80 15 Nuchtere Kalveren f8 a 15. 230 Magere Schapen f 16 a 22. 560 Vette Schapen f 24 a 40. 390 Lammeren f 12 a 22. 17 Magere Var kens f 16 u 24. 75 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 a 70 et. Kippen 35 et. a f 1.25. Eenden 40 et. a f 1. Duiven 10 a 40 et. Boter 82£ et. per kop of f 1.10 per Ncd. fg. Kaas 25 40 et. der Ned. Kip-Eijeren f2.70 a 2.80, Eend-Eijercn f2.70 a 2.80 per 100 stuks. Van 28 September -5 October 1S65. ONDERTROUWDCornelis Dros, oud 26 jaren en Martjc Kuijpcr, oud 23 jaren. GEHUWD Dirk Kikkert, oud 39 jaren, weduwnaar van Sijbreg Daalder en Marretje Rab, oud 40 jaren. GEBOORTENJohanna Cornelia Sara, d. van Lccndert Wallast en Hcudrika Quant.Hendrica, d. van Jan Maas en Diewcrtje Reij. Au- naatje, d. van Klaas Jbz. Bruin en Aagje Knaap. Jacob z. van Klaasje Bakelaar. OVERLEDENGecue. Ten burele van den ondergeteekeude zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd, als: een BROCHE, een SLEUTELTJE en een MESJE. Helder6 Oct. 1865. De Commiss. van Politie A. C. BOONZAJER. Zondag 8 October vertrekt van bier de Oost-Indiscbe landmail via Marseille. ADVERTENTIES. «4 Heden overleed na eene korte doch hevige ziekte, ten huize van haren oom W. A. Lastdrager alhier, MAARTJE KEESER, oud ruim 24 jaren, zij diende ons bijna 11 jaar met lust en ijver, trouw en eerlijk. S. Tii. BEETS. C. BEETS—de VRIES ROBBÉ. idieuxoediep5 October 1865. In deze Courant van den 27sten September jl. is eene Advertentie opgenomen waarin als uit de hoogte, eene daad, die op den voorgaande» Zondag, zijnde den 24sten, in eene der Kerken alhier plaats gevonden heeft veroordeeld wordt. Schrijvers van die Advertentie noemen die daad eeil zeldzaam voorkomend schandaal en prijzen op boogen en vleijenden toon den persoon, aan wien naar hunne meening, dat kerkelijk schandaal gepleegd is. Door zulk eene advertentie wordt de bedoelde Ge meente, in wier Kerk dat geschied is, gegispt en voor het Publiek in een hatelijk daglicht gesteld, naardien de inzenders, zonder de zaak in questie te onderzoeken, zich hebben verstout om eene door den Staat geëerbiedigde Gemeente, die bare eigene wet ten heeft, waaraan een ieder, die Lidmaatschap bij haar bekomt, zich vrijwillig onderwerpt, op eene schrikkelijke wijs te blameren. Zulk eene verregaande aanmatiging zal wel bij ieder' weidenkenden afkeuring verdienen; doch daar deze daad in liet openbaar geschied is en onderschei dene beoordeelaars vinden zal, gevoelt de Kerkeraad, die niet het minst aangerand wordt, zich verpligt deze mededeeling tot openbare kennis te brengen, ten einde een' ieder tegen dergelijke aanmatigingen te waarschuwen en om hunwelke die Advertentie hebben laten plaatsen, te verzoeken, haar openlijk in deze zelfde Courant en dat wel binnen den tijd vau de eerstkomende veertien dagen, te herroepen. Wordt door hen hieraan geen gevolg gegeven, dan zullen zij zeiven de oorzaak zijn van regterlijk te wordexi vervolgd door den Kerkeraad dier bedoelde Gemeente. DIRECTEUR der .Maatschappij van [É|SH^ UITI4.EFStI.lif«r en UITCOTIACJ. onder de ZinspreukZORG VOOR DE TOEKOMSTgevestigd te V Gravenhagegeeft bij deze kennis aan de Leden en verdere belangstellenden, dat niet 1 October 1865, als HOOFD-AGENT, op zijn daartoe gedaan verzoek is ontslagen, de lieer F. J. BUSSING, en met dien datum als zoodanig is aangesteld, de Heer J. C. van ESSEN, wonende op de Westgracht L, No. 303, bij wieu alle noodige informatiën te bekomen zijn. De Directeur van bovenbedoelde Maatschappij J. II. Schater. 1. Een Pakhuis, Afkomstig 2. Een Kelder, Iwillem de jong. Ingang Paleissteog nabij het Hoofd, aan het Niexiwediep. Inlichtingen ten kantore vau den Notaris w. j. IIIDDE bokaldaar. die zoo goed zijn als nieuw, waarvan een met KAP en BEHANGSEL is voorzien. Adres bij den Uitgever dezer Courant. GEVKAAGD. Eenige SCHEEPS- en HUISTUTOIEHEIE- DEA" en SMEWEM benevens een paar KOPER SLAGERS en DOIETERSvan heden af tot minstens 1° Maart e. k. bij 's Rijks W erf te Willemsoord aan den Helder benoodigd zijnde, kunnen zij, die daartoe genegen zijn, zich in persoon aanmelden tot het afleggen eener proef bij do Directie der Marine te Amslcrdatn of te Willemsoord. De loonen naar bekwaamheid van /T.50 lot yO.UO daags. De Makelaar S. Th. BEETS zal, ten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT in het openbaar verkoopen op Woensdag den 11 Oc tober 1865, des voonniddags ten 10 ure, ten huize van den HeerW. BREETte Helder, in de Middenstraat: Ongeveer 40 nieuwe en gebruikte KAMEB- en KOOKKAGCHELS. Daags voor den verkoop aldaar voor ieder te zien; en op Vrijdag den 13 October 1865, des namiddags ten een ure; voor het Winkelhuis vroeger bewoond door den Heer Ju. LASTDRAGER, aan de Hoofdgracht te Niemoediep, Iv, No. 51: Eene partij nieuwe KAMER-en KOOKKAGCHELS, onlangs uit de fabriek aangevoerd en zijnde op den verkoopdag van 10 ure des morgens, in gezegd huis te bezigtigen. De Makelaar S. Th. BEETS is voornemens, om op Zaturdag den 4C|1 November 1865, des voormiddags ten 10 ure, in het logement VEERBURG, in den Anna Paxiloxvna Polder, ten overstaan van den Notaris voor één jaar. ing-aande kersmis lü<!5, publiek te verhuren: Eenige Perceelen te zamen met het Water uitmakende eene oppervlakte van 36 ItUlUEItSgelegen in dien Polder bij de Kerk buurt en het Kruiszwinnader omschreven in de van dezo verhuring te maken billetten en kaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3