DË BAZAR. Muziek in Tivoli. LIJKKOETS, Amsterdam-jVieuwediepv.v Maandag en Dingsdag LAPPENDAG, VERLOTING ZONDEK OVERLADEN. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. Berigt de ontvangst van NIEUWE WINTERSTOFFEN, als: ESQUIMO'S, RATTINÉS, DRAP DU NORD, CASTORS, BUKSKINGS en PALLITOTSTOFFENeene schoone col lectie in Fluweelen VESTEN OVERHEMDENBOORDENSLIPSPETTEN en CACHINEZ HANDSCHOENEN en verschillende andere Nouveauté's, geschikt voor het aanstaande Saizoen Voor Dames:'de NIEUWE MODELLEN van MANTELS, OMSLAGDOEKENKLEED- JESSTOFFEN en diverse andere Nouveauté's. H. JANZEN Ei. volgens gewoonte. De Makelaar S. Tii. BEETS, B. WEBElTDIsIJlT SMIT, OP ZONDAG DEN 8 OCTOBER 1865. D. DE VAAN, De Commissie Van AMSTERDAM: 's Morgens 8 uur en 's Avonds 10 uur. Van het NIEUWEDIEP: 's Middags 12 uur en 's Avonds 11 uur. openbaar verkoopen: .CU WINKELHUIS, met SLAGT- zal o[i Maandag 9 October 1365, des avonds ten 7 ure, in het Bierhuis DE B RO U IV ER, te Nieuwediep, ten overstaan van den Notaris in iiet 1°. Een WOON PLAATS, ACHTERHUIS en ERVENalles staande cn gelegen op een der beste standen aan het Nieu wediep, aan de Zuidstraat, nabij de Binnenhaven, vroeger bekend, lead. sectie C, N03. 1110 tot en met 1413, thans 1410, 1411 en 3372. In afzonderlijke perceelen en later in massa. Eigendom van den lieer P. Boi.i.. 2°. Een WINKELHUIS en ERE staande en gelegen aan de Weststraat alhier, L. No. 68. 3U. Een HUIS en ERE, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voornoemde perceel, L. No. 67. 4°. Een HUIS en ERE, staande en gelegen als voren, achter het perceel No. 2, gemerkt LNo. 169. 5°. Eeu IIUIS en ERF, staande en gelegen als voren, naast en ten Noorden van het voornoemde perceel L. No. 170. De perceelen sub 2 lol en met 5eerst afzonderlijk cn daarna in massa. Eigendom van Mejufvr. de Wed. II. Seederbeek. 6". Een WINKELHUIS en ERF, staande en gelegen in de Vlamingstraat alhier, ongenummerd. Eigendom van de Erven J. W. London. 7". Een IIUIS en ERE, staande en gelegen aan de Loodsgracht alhier, I. No. 387. Eigendom van den Heer E. J. Knoppeut. 8°. Ecnige Perceelen GROND, gelegen in den llelder- schen Polder, nabij het Station van den Staats spoorweg, en gedeelten van het Land afkomstig van de Erven P. 1'. Kuiper. Nadere informatie» zijn te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat H. No. 384 alhier. ËntrA' en Dans vrij. Aanvang ten S ure. De oudergeteekende heeft de eer te berigten dat hij thans heeft aangekocht eene groote, geheel nieuwe die voor het bestemde doeleinde bijzonder goed is ingerigt en daarbij zeer smaakvol is gedrapeerd. Hij is derhalve thans voorzien van TWEE EIJK- ROETSEN en in staat iedere familie naar rang en stand te bedienen. IIoek-Molengrachl en Biersteeg. tot ondersteuning van de visschers en hunne gezinnen, te TEXEL, wier vaartuigen op den 46n December 1863 door den storm zijn weggeslagen heeft bij deze de eer aan de edele Menschenvrienden kennis te gevendat zij hiertoe behoorlijk gemagtigddoor Zijne Excellentie den Minister van Financiën, tot meerdere tegemoetkoming aan bevenge- noemde verarmde Visschers, besloten heeft eene te houden van de door welwillende Gevers ten dien einde GESCHONKEN VOORWERPEN, en wel op Maandag den 23sl,'° October 1865des avonds ten 7 ure, in het Logement DE Z1EAAN, aan den Buiig op Texel. Als eerste prijs is bestemd: Eene SCHILDERIJ in olieverwvoorstellende: Het kasteel Kesselsaan de Maas, dóór den Kunstschilder van der Drift cadeau, van den Heer GEVERS. 2°. Een dertigtal KAARTEN VAN TEXEL; cadeau van den Heer KIKKERT. Voorts: van zoodanige VOORWERPEN, als door de welwillendheid van verdere Gevers zullen worden bijeengebragt. Wordende bij deze een ieder beleefdelijk uitgeuoodigd zoo danige voorwerpenals men ten voormeldene eindezou willen afzonderen, alsnog in te zenden aan meergenoemde Commissie. Loten, ad één gulden per stuk, zijn te bekomen: te Texel bij de Leden der Commissie, alsmede bij de Heeren C. J. IION1GH, T. KONING en J. SIPKES en te Nieuwediep bij den Uitgever dezer Courant. Namens de Commisie voornoemd P. LANGEVELD. J. L. KIKKERT. (Rijn- en IJsselsteïger), Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4