leföer, JlieutoeÖicp, Wtffemsoorö, en,v Vijfde Jaargang. WOENSDAG 11 OCTOBER. VEE- SC110L W1N G. JV 456. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u v #1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertcntiënintczenden. Ingezonden stukken minstens écn dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt liet navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat op Vrijdag den 13den en Zaturdag den 14den October aanstaande, door de bevoegde Keurmeesters eene SCHOUWING zal plaats hebben over de RUNDEREN, PAARDEN en SCHAPEN, en wel: Op Vrijdag den 13den October a.s. te Huisduinen van 9 tot 11 uur en in het Westelijk deel van den Polder (Westzijde Spoorweg), van 11 tot 4 uur, en Op Zaturdag den 14den October a.s. in het Ooste lijk deel van den Polder (Oostzijde Spoorweg), van 9 tot 12 uur, en in het Brakkeveld, van 12 tot 4 uur. De Veehouders worden bij deze herinnerd aan de bepa lingen van Artt. 459, 460 en 461 van het Wetboek van Strafregt en aangemaand om hun Vee behoorlijk gehokt te hebbengedurende den tijd voor het onderzoek bepaald. Helderden,6 October 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVEHZIGT. De Pransche troepen aan de Napolitaansche grenzen heb ben bevel erlangd naar Prankrijk terug te keeren. In ver band hiermede zijn zes compagniën van het Pauselijk leger en eene batterij artillerie gelast Rome te verlaten, om be doelde grenzen te bezetten. Overigens worden de aanwer vingen yoor het Pauselijk leger voortgezet. De Opiti. Nat. bevat een artikel getiteld VEurope et la Russiewaarin geheel Europa tegen Rusland in het harnas gejaagd wordt. Ten scherpste gispt zij Engelands politiek dat Rusland rustig in Azië heeft laten huishouden en niet heeft ingeziendat het Ruslands magt in Polen had moeten breken. Bij liet voortdringen van Ruslands magt acht zij de tegenwoordige zamenstelling van Duitschland iets onmo gelijks. Duitschland zou óf onder Pruisen alleen óf onder Oostenrijk en Pruisen een sterke magt moeten vormen. Dat Erankrijk zich in den laatsten tijd stil heeft gehouden is volgens het blad geen zwakheid, het vond alleen zijn grond daarin, dat dit rijk geen conflikt wil doen ontstaan, omdat het 't wenschelijk acht, dat alle geschillen in het beschaafd Europa op vreedzame wijze worden vereffend en wel omdat Europa bedreigd wordt door een gemeenschap pelijk: Rusland. Rusland heeft geenszins het denkbeeld opgegeven, zoowel in Europa als in Azië te heerschen, dat bewijst geheel zijne houding. Duitschlands verdeeldheid zijne verbonden met de hoven van den tweeden rang, waren steeds het werktuig der Russische politiek. //Voor Rusland," besluit het blad, vwas het steeds behoefte, dat Duitschland zwak en ver deeld zij. Europa's belang echter eischt, dat Duitschland één en sterk zijdat het innig met Erankri jk verbonden zij dat Venetië niet langer een grond tot vijandschap zij tus- schen Oostenrijk en Italië, dat de overblijfselen der Deen- sche monarchie zoodra mogelijk in de unie der Scandina vische volken worden opgelost. In een woordliet is noodig dat Europa zich dadelijk in slagorde stelle, met Duitsch land in de voorhoede, opdat het, als de onvermijdelijke botsing plaats vindt, in 'staat zij, deze barbaren-magt naar Azië te drijven, welke door haar koelbloedig berekend uit- roeijingsstelsel den bodem van het beschaafd Europa onteerd, en door haar communistischen geest, door haar ruw anatisme dooreen overprikkeling van het godsdienstig gevoel, ernstige gevaren schept voor dat gevoel der vrijheid, hetwelk Enge land het eerst in zijne instellingen verwezenlijkt heeft en die door de Eransche omwenteling tot erfdeel van het meu- sehelijk geslacht gemaakt zijn. Op Rusland moet men het oog vestigenals men de plannen tot reorganisatie van Europa wil beoordeelen. Bij deze overweging van hoogeren aard moeten alle traditionele afkeer, alle kleingeestige cu ondergeschikte twisten verdwijnen. Pruisen zegt men is eergierig, welnu des te beter. Dat het groot en sterk wTorde; dit is in het algemeen belang van Europa. Het ligt nu in Duitschlands hand, de voorhoede te zijn, een rol die een kortzigtige en strafwaardige politiek aan Polen niet heeft kunnen verzekeren, want Duitschland zal den eersten stoot moeten verduren. Met zulk een vooruitzigt mag men wel bedenken of men wenschen zal uiten voor de. instandhouding van den Duitschen bond, waarin Rusland de draden in handen heeft, waaraan de kleine hoven dan- zen of men niet liever zou verlangen de vorming van een grooten staat, met Pruisen tot middelpunt, en die in staat ware, ernstige weerstand te bieden aan het drijven der Moseovische barbaarschheid." Er is echter berigt, dat Rusland zijn leger op nieuw ver mindert. Dit is een gevolg van de omstandigheiddat men ook in de schatkist te Petersburg den ledigen grond begint te zien. Er is een tekort te dekken waartoe het middel nog niet voorhanden is. Tntusschen is die legervermindering al da delijk een beschamend antwoord op de vrees, die do Opin. Nat. geuit heeft voor de veroveringszuchtige plannen van Rusland 1TISTJ7TS7I-DI1T3B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 10 October 1865. Do jl. Zondag was voor de Hervormde en voor de Rootnsch- Catholieke gemeente te dezer plaatse een waren gedenkdag. Eerstgenoemde gemeente vierde in de Nieuwe kerk het zilverfeest van haren herder en leeraar, de WelEerw. heer L. V. Ledeboer Az., die des avonds ten 6 ure voorde ge meente optrad en in eene gevoelvolle feestrede zijnen' dank ontboezemde tot den Heer, voor zijn 2ajarig verblijf binnen deze gemeente. Hij had tot tekst gekozen Handel. 26:22", Hulpe van God verkregen hebbende sta ik tot op dezen dag. Bij eene geschiedkundige terugblik, op de verloopen 25 ja ren herinnerde Z. W. E. dat zijne intrede plaats had in het oude reeds voor eenige jaren gesloopte kerkgebouw; en als een welsprekend blijk van de groote uitbreiding en ver nieuwing dezer gemeente in de laatste jarenvoerde spreker aan, dat ouder zijne tegenwoordige hoorders er zeer velen zouden zijn en welligt het grootste deeldie Diet eens de, plek zouden kunnen aanwijzen waarop dit kerkgebouw heeft gestaan. Door de Roomseh-Catholieke gemeente werd des avonds ten 7 ure de 25ste verjaardag van het kerkgebouw gevierd. Prachtige versieringen en guirlandes waren daar binnen iif menigte zeer smaakvol gerangschikt, terwijl aan de beidé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1