zijden van het outer het jaartal der stichting en wijding van den tempel in zilveren letters was aangebragt. Het staf muziekkorps der Marine, onder directie van den heer L. W. Weckesser, zette het plegtig lof grooten luister bij terwijl de zangers en zangeressen zich uitmuntend van hunne taak gekweten hebben. Zoowel kooren als solo's (een enkel foutje uitgezonderd) werden flink uitgevoerd. Het betrekkelijk kleine koorgezelschap heeft op dien avond werkelijk getoond, dat het voor zijne taak goed berekend was. Gaarne wenschten wij bij volgende gelegendheden, ook eens kerkmuziek onzer Hollandsche componisten te hooren. Het quartet (o hoslia vera cligna) en het koor tantum ergo) van Verhulstzouden op dezen avond een brillant effect geleverd hebben. Bijna al onze groote componisten hebben schoone kerkmuziek ge leverd en 't is juist onze nationale kunstliefde die ons noopt dit der vereeniging in herinnering te brengen. De WelEerwaarde heer Liebregs, pastoor te de Cocksdorp op Texelwas voor dezen avond als feestredenaar genoodigd aan welke uitnoodiging door Z. W. E. op talentvolle wijze in sierlijken en echt stichtelijken stijl werd voldaan. Het tempel gebouw werd door een aanzienlijk getal roomschen en on- roomschen bezocht, zoo zelfs dat de processie geen plaats kon vinden. Den heer Weckesser komt nog een woord van hulde toe voor het meesterlijk arrangeren der gezongen stukken, iets wat niet iederen artist eigen is, daar kerkmuziek een vak op zich zeiven is en uitgebreide kennis van harmonie ver- eischt. Eere derhalve den heer W. voor de talentvolle wijze waarop hij zich van zijne taak gekweten heeft. Dezer dagen kwam ons een werkje in handen, dat naar ons oordeel, door iederen veehouder behoort te worden aangeschaft; hunne bijzondere en ook de algemeene belan gen zouden er zeker door gebaat worden. Ilct is getiteld: Bunder pest, geschreven door den rijks-veearts le klasse, te 's GravenhageJ. A. Alers een schrijver, die wegens zijne vroegere geschriften over onder werpen zijn vak betreflendezeer gunstig bekendis, van wien men dus met regt iets degelijks over de veeziekte verwachten kan. Wij zullen den korten inhoud van het werkje mededeelen, men vindt er in: Bepaling en geschiedenis, verschijnselen, wijzingen, lijkopening, loop der ziekte, onderkenuing, oorza ken, aard der smetstof, voorzegging, geneeswijze, voorbe hoeding en inenting; en hieraan is nog toegevoegd eene omschrijving van te nemen politie-maatregeleu. De bedoeling van den schrijver met de uitgave van dit werkje is alleen om den veehouder eene praktische hand leiding aan te biedenwaaruit een ieder op bevattelijke wijze kan leeren, mede behulpzaam te zijn om de gevreesde ziekte te bestrijden en hare verwoestingen te voorkomen. De prijs is slechts 25 Cents, en om de verspreiding te bevorderen, bij de 50 ex. f 10 en bij de 100 ex. f 17.50. Zie verder advertentie hier achter. In de vergadering van den gemeenteraad te Schoon hoven, van 6 Oct. 11., is inededeeling gedaan van eene missive van den minister van binnen], zakenop eene klagt gedaan door eeu lid van den gemeenteraadtegen een auder lid van den raaddie in zijne betrekking van apotheker le veringen had gedaan aan het burgerlijk armbestuur, doch met Mei 11. zich had aangegeven voor het patent als koop man derhalve na de uitvaardiging van eene missive vau den minister van binnenl. zaken dd. 21 April 1865, kenbaar gemaakt bij een Prov. blad van 2 Mei 11., op die leveriu- gen betrekking hebbendeterwijl de beide bij hem inwo nende zonen patent namen als apotheker cn volgens het gevoelen van dat raadslid en de algemeene opinie die leve ringen langs dien weg geschiedeu. De minister heeft zich, blijkens eerstgenoemde missive, vereenigd met het gevoelen der Ged. Staten van Zuid-Hol land, om genoemd lid niet te schorsendewijl de minister vertrouwt, dat bij de leveringen door de twee zonen van het raadslid gedaan, deze zelj niet is betrokken geweest, ver biedende art. 24 der gemeete-wetook het middelijk deelne men aan leveringen ten behoeve der gemeente. Uit de '/brieven over letterkunde" voorkomende in het Utr. Dagbladnemen wij het volgende over Al voortwandelende stuitte ik eensklaps op een gedrang, veroorzaakt door een hossenden dollen hoop jenever-drinkers die met schorre keelen het kennislicd: 'Kees, Kees, je hebt er water bij gedaan!" uitgalmden. Wie dit lied verzon is waardig een eerste plaats onder onze dichters te bekleeden, omdat hij toont het volk goed te begrijpen. Wie is die Kees Is hij niet evenzeer de gepersonifieerde Hollander als John Buil in Engeland een dergelijke functie bekleedt? Is Kees sedert de Fransche revolutie niet de hoofd-representant onzer natie gen orden, en is na de Kecze- tijd onze literatuur niet te gronde gegaan? Gaat Kees nog niet dagelijks voort met water te doen in de gezonde moeder melk die uit de geschriften der zeventiende eeuw te putten is Ja, dichter van het kermisbed, Gij voeldet al te goed Dat Kees bij 't Hollandsche bloed Sinds jaren water, water giet 1 Een veel bewogen leven. Onlangs stierf in de nabijheid van Weenen, aan den groo ten weg, in een armoedig achterkamerkeu, de voormalige secretaris-generaal eener brandverzekering-maatschappijLeo- pold H., inden ouderdom vau 72 jaren. Geboren te Weenen, uit bemiddelde ouders, studeerde hij in de theologie, doeh daar hij geen aanleg voelde voor den geestelijken stand verliet hij bij den dood zijns vadersdie hem een vermogen naliet vau f80,000, het bisschoppelijk seminarie te. Linz. Hij zette echter zijne studiën ijverig voort, legde zich toe op de regten en erlangde den doctorshoed. Doch zonder eenige praktijk uit te oefenenvertrok hij naar Amerika kocht in Kentucky een landgoeden trouwde er eenige jaren later met de dochter van een rijken planter. Spoedig echter moest hijten gevolge van een opstand onder de inboorlin gen, de vlugt nemen. Zijne vrouw stierf op de vlugt, en hij keerde naar Europa terug. Yan weinig geld voorzien, kwam hij te Triest aanwaar nogmaals de ster van zijn geluk schitterdeen hij tot secretaris eener assurantie-maat schappij werd aangesteld. Door zijne talenten steeg hij weldra tot secretaris-generaaldoch twee jaren later werd hij wegens onregelmatigheden ontslagen en huwde eene rijke koopmansweduwe, met wie hij zich te Weenen vestigde. Uithoofde echter zijne levenswijze zeer veel geld kosttetrad hij in Piemontesche dienst, en na ook zijne tweede vrouw verloren te hebben liep hij zoo arm als Jobbij den veldtogt in 't jaar 1859 tot de Oostenrijkers over. In 1860 werd hij waanzinnig en bragt een jaar in het krankzinnigenhuis door, waaruit hij den 15 Maart 1862 werd ontslagen. Sedert leefde hij ten koste der publieke weldadigheid. HAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 1 's Hage 9 Oct. 1865. Mijnheer de Redacteur! Wat ik u reeds in mijn vorig schrijven voorspelde is bewaarheid, want na eene langdurige beraadslaging vau vier dagen, werd het wetsontwerp tot bet nemen vau buitengewone maatregelen tot wering van besmettelijke vee ziekten en hare gevolgen, met algemeene stemmen aangenomen. Ik zal uwe lezers niet vermoeijen met een overzigt dier beraadslagingen. Zij die lust gevoelen die debatten voet voor voet te volgen, kunnen elders ruimschoots gelegenheid vinden, daaraan te voldoen; ik voor mij vind echter geene bijzondere aauleidiug daarop in uw blad terug tc komen, maar bepaal mij tot eene enkele opmerking in het algemeen. Het wetsontwerp is aangeuomeu met algemeene stemmen. Derhalve waren alle leden der Kamer van de noodzakelijkheid van hetzelve overtuigd. Maar dan doet zich van zelf de vraag voor van waar de langdurigheid der be raadslaging Het antwoord hierop is eenvoudig. De oppositie heeft getracht van dit ontwerp eene politieke questie te makem cn een blaam op het gouvernement te werpen. Daartoe amendementen en motiën van orde, die echter allen werden verworpen. Het Dagblad kan dan ook zijn wrevel daarover niet ont veinzen, want het voorspelt dat hoewel het ontweq) is aangenomen, het ministerie door de veeziekte een stap nader tot zijn val is gebragt, terwijl de heer van Nierop, vroeger door dat blad in bescherming genomen en ge prezen, thans wordt bedreigd met den toorn der Haarlemsche kiezers in de toekomst. In ééu woord: niet de aanneming van het ontwerp, maar de verwerping van alle amendementen door de reactie voorgesteld, bewijst de zwakte der oppositie in de Tweede Kamer, en waarschijnlijk zullen de beraadslagingen over de begrooting die zwakte nog meer doeu uitkomen. De Eerste Kamer is bereids bijeengeroepen. Ik beloofde u in mijn vorig schrijven eenige bijzouderheden omtrent de begrooting voor het departement van Marine, die ruim ƒ136,000 hooger is dan het vorige jaar. Die verhooging is het gevolg van: de betaling van den laatsten termijn der herstelling van het nieuw droog dok ad 87,000 eene verhooging ad ƒ36,000 voor steenkolen ook voor onze schepen in Japan eene vermeerdering van ƒ33,000 voor arbcidslooncn, eene verhooging van 12,150 ter verbetering der bezoldiging der officieren van gezondheid. (Hiervan zijn slechts 8,550 aangevraagd wegens incompletie van dit corps). Een enkel punt trok bij het doorloopen der begrooting terstoud mijne aandacht. In het vorig jaar wees de heer vau Bosse op de bijzonderheid, dat er voor een enkel schip, (dat in het buitenland zou worden gebouwd) de niet onaanzienlijk som vau een millioen zou worden gevorderd. Thans ver klaart de minister in de memorie van toelichting van dit jaar, dat die bo dem, waarvoor men aanvaukelijk meende dat ruim eeu milioen moest worden besteed, voor niet minder dan 1,600,000 heeft kunnen worden aan besteed. Dit is toch inderdaad vrij hoog boven de ramingwant wel is waar zegt de minister dat de aannemers Laird Brothers te Birkenhead bij den bouw van dat schip (een gepantserd ram-torenschip) alles in toepassing zullen brengen wat de ondervinding geleerd heeft dat verbetering daarstclt, maar heeft de ondervinding zóó veel geleerd sedert de zamenstelling der be grooting over 1865 tot op die van 66, dat daardoor een verschil van zes tonnen gouds op een millioen kan worden veroorzaakt. Dan heeft de scheepsbouw in ééu jaar groote vorderingen gemaakt. Verder blijkt nog uit de begroo ting dat de gepantserde batterijen de Ruijter en Jnpiter nu beschikbaar zijn voor de dienst en de Draak in het begin vau 1866, dat het stoomramschip in 1867 gereed zal zijn, dat te Amsterdam eene nieuwe TJrania in aanbouw is (zou moeten zijn zal komen, want uit den inlichtcnden staat blijkt, dat er nog geen begin mede gemaakt is), dat men nog dit jaar met het dok hoopt gereed tc komen, terwijl in 1866 de dam zou worden opgeruimd en het dok tot gebruik ingerigt. In mijn volgend schrijven deel ik u nog een cn ander over dit onderwerp mede. Plaatselijk nieuws is hier niets dan dat wij het verlies te betreuren heb ben vau een jeugdig stadgenoot, op wien, hadde zijn leven mogen gespaard blijven, waarschijnlijk eenmaal onze residentie met trotsch zou hebben neer gezien, ik bedoel den jeugdigen kunstschilder Maurits Léon, die op 27jari- gen ouderdom overleed. Door uitstekende meesters gevormd, wist hij door aanhoudende studie, ijver en volharding, zich reeds nu eene voorname plagts te verschaffen onder hen die de oude roem der Hollandsche schilderschool hielpen handhaven, en, wat niet altijd het geval is, reeds thans werd zijn talent algemeen erkend; bewijzen daarvan de talrijke genootschappen cn vereenigingen, die hem het ccrelidmaadschap opdroegen, terwijl hem nog on langs het gouden eermetaal mogt te beurt vallen. Zijn assche ruste in vrede Adieu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2