ITEgEijre stand dek gehekste beldek. DE RUNDERPEST, advert e n t i e n. ee1 fatsoenlijke gemeubileerde voorkamer, TELEGRAM. Heden Dingsdag10 October 1865. EFFECTEN Afloop der Verkooping van Huizen cn Land, 3fngE30nben Jsttiftlicii. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Schagen, 8 October 1865. Vrijdag 11. zijn in de zitting van onzen gemeenteraad, de door den heer Ingenieur Conrad vervaardigde kaarten, be nevens de begrooting, voor een kanaal van Schagen tot aan de groote sloot in de Zijpe, ter tafel gebragt. De raad heeft, 't geen trouwens in deze gewigtige zaak te verwachten was niet dadelijk eenebeslissing genomen, maar dezelve, ter zake van verwacht wordende" inlichtingen als andersints, aange houden tot eene nadere zitting, dieben ik goed onderrigt is bepaald op Vrijdag 20 October a.s. Ofschoon er, daar het cijfer der begrooting geheim wordt gehoudenniet valt te oordeelen over de uitvoerbaarheid van het ontwerpgeloof ik toch te kunnen verzekerendat er allen grond bestaatvoor het vertrouwen dat de zaak wer kelijk haar beslag zal krijgen. De »Schager nabuur" zal dangelijk een der ten uwent wonende muziekale heeren P. onlangs op zekeren partij aan de Schagerbrug zongde "Waterkuur" ondergaan. Inderdaad wij wenschen niets lie ver, en danken in zooverre dien heer. dat hij ons ijverend voor het kanaal, in zijn lied gedacht. Maar wat ons minder beviel isdat hij de zaakin éénen adem met Nadars ballon en andere dingen, »eene speculatie" noemde. Wij zijn het met den heer P. eens, dat er tegenwoordig veel gespeculeerd wordt, en o. i. niet het minst op applaudissement en vor stengunst. .Maar om een belangrijk werkdat, na jaren strijd en rijpe overweging, met de meest mogelijke zekerheid van voordee- lig voor onderscheidene gemeenten te zijn tot stand komt, eene speculatie, een gewaagd iets te noemen, is op zijn zacht genomen eene aller ongelukkigste uitdrukking. Wij willen den heer P. daarover echter niet hard vallenen geven de verzekering, dat wanneer de familie met kermis of op feestdagen, ten onzent op de dansdubbeltjes komt specu leren" zij even hartelijk als vroeger door de oude kennissen ontvangen zal worden. Van 29 September G October 1865. ONDERTROUWDA. Asscnbroekmatroos bij de Marine30 jaren en W. F. van Es19 jaren. C. Klijn schoenmaker 30 jaren en E. J. Visser 35 jaren. GEHUWDP. W. Arends en C. J. Copier. J. Graafland en W. van Dam. H. G. de Haas en G. Rijkers. W. F. Bolleurs en G.Trap. J. Smids en D. M. Ligthart. J. Alberts en J. Kraft. BEVALLENN. van Straten geb. Schmidt Z. M. Muller geb. Kik kert Z. G. G. Bezaan geb. Dicpering Z. C. Ran geb. Spanjerdt D. OVERLEDEN T. Cannasch 19 jaren. J. Klein bijna 5 maanden. A. Kouseband 16 jaren W. N. de Roos 6 jaren. M. Ruis ruim 4 maanden. J. Parras geb. Veen 24 jaren. M. Kcezer 24 jaren. J. J. Schuszler 3 jaren. C. Paans 1 jaar en 6 maanden. J. ter Borch 28 jaren. Levenloos aangegeven 1. IHAKKTBERIGTEN. ALKMAAR 7 October. Aangevoerd 9 Paarden f40 a 50, 6 Koeijeu f170 a 220, 506 Schapen f14 a 36, Geiten f8 a 5 16 Magere Varkens f 10 a 15 340 Big gen f6 a 11, 1 Ezel f30. Boter per kop 67| h 75 ets. HOORN 7 October. Aangevoerd 3 mud Tarwe f8, 4 mud Rogge f6.50 201 mud Gerst f5.75, 71 mud Haver 13.75 86 mud BoonenBruine f 13Paarden f 6^75 52 mud Erwten Graan we f 16.50 Vale f 16 Groene f 16 op monster verkocht; Mosterdzaad f21, Kanveizaad f 18. 38 Paarden 155 a 325, 19 Kalveren f 13 a 24, 370 Schapen f 18 a 29, 220 Varkens f 16 a 26, 7 Zeugen f 19 a 44 465 Biggen f6 a 13.50 390 Kippen f0.25 a 1.45 3200 Kip-Eijeren f3.40 a 3.50 900 Eend-Eijeren 1*3.75 per 1002100 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop670 mud Aardappelen f2 a 3 per mud, 230 manden Appelen f 2.50'a 3.25 160 manden Pee- ren f2 a 2.25 per mand. Beurs van Londen n Parijs u ÏFeenen Iets beter. u Berlijn u n Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)57 0 6°/o Vereenigde Staten 188270f 3 °/0 Mexico (oude)24| 3°/0 Mexico (nieuwe)28| Bewijzen Mexico9J- 3°/0 Binnl. Spanje38 6Turken 45f 5°/0 Brazilië 75f Idem 186367-J 3°/0 Venezuela15| h llliuois Shares89 Idem Certificaat89 j- POLITIE. Ten burele van den ondergeteekeude zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd, als: een BEURSJE met KNIP, een VROUWENZAK, een STRIK, beuevens eenig GELD in een stukje Papier. Ilelder10 Oct. 1865. De Commies, van Politie A. C. BOONZAJER. ten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT, op Maandag 9 October, in het Bierhuis de Brouwer. 1. Een Woon-en Winkelhuis inct Slagtplaats, Achterhuis en Erven aan de Zuidstraat, f3,500 de heeren Gebr. Janzen. 2. Een Winkelhuis, een Woonhuis, twee Woningen op den achtergrond, aan de Weststraat en Achtergracht, opgehouden. 3. Een Winkelhuis en Erf, Vlamingstraat f910, de heer D. Steeman. 4. Een Huis en Erf, Loodsgr.fS60, de heer J. E. Janzen. 5. Een perceel Grond, aan de Oostgrootcslootopgehouden. 6. Een dito dito opgehouden. 7. Een dito op de Del, f36 de heer S.Th. Beets. Vrijdag 13 October vertrekt van hier de West-Indische mail. Bevallen van eene DOCHTERH1LLEGONDA GRAAT—GILTJES. Helder8 October 1865. Bevallen van een ZOON, W. H. M. M. VAN STRIJENVERSIGNY. Nieuwediep, 9 October 1865. Aan vrienden en bekenden wordt bij deze welge- meenden dank gebragt voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming mij betoond bij de ziekte en het overlijden mijner echtgenoote. W. C. M. VAN BRUGGEN. Hartelijken dank wordt toegebragt aan den lieer S. Th. BEETS en Echtgenoote, voor de wel willende en liefderijke behandeling aan MAARTJE KEEZER bewezengedurende den tijd dat zij bij hen diende en ook tijdens hare kortstondige doch noodlot tige ziekte. Hare dankbare Ouders cn Familie. D. J.V.D. G.die in No. 452 dezer A fljfB&y Courant zekere Kerkelijke zaak hebben bespro- ken, zien de noodzakelijkheid niet in om op eene namelooze aanvraag, dat te herroepen of toe te lichten. Zij zeggen met Paulus IFal we gezegd hébben dat hébben we gezegdf' te meer omdat zij zicli niet herin neren zich te hebben verstoot 1°. te beweren, dat het bewuste schandaal in een der Kerken alliïer zou hebben plaats gehad, 2°. een Kerkeraad alhier skrikkelijk te blameren. Onder verwijzing naar I Paulus aan die van do Corinth: Gap: 15. vs. 34, zullen zij zich niet laten intimideren en waarschijnlijk niet verder antwoorden op ongeteekende Advertentiën. BraBjpg™* Te Nieuwediep wordt tegen 1° November of vroegerbij fatsoenlijke liedenin een stil huis, liefst zonder kinderen voor een lieer te huur gevraagd: bij voorkeur van af het Nieuwe Kerkplein tot de helft der Koopvaarders-Binnenhaven, met STOOik.- PLAATS, BEDIEKItG en liefst met dei» afzonderlijken BURtiESt-MISJMAGKOST. Opgave van huurprijs per maand inet of zonder den kost alsmede van huisnommer, franco onder Lett. A. Gr.aan bet bureau dezer Courant. Bij den Boekhandelaar L. A. LAURE1J te tUy juf Nieuwediepis VOORHANDEN beschreven naar haren aard, oorsprong en verspreiding, benevens hare geneeswijze. Voorafgegaan van eene korte geschiedenis der Runderpest en gevolgd door dc opgave van te nemen Politie-Maatregelenom dc insleping of de verdere verspreiding dierziekte te stuiten, door J. A. AEEKS, Rijksveearts der le klasse. Prijs: ƒ0.25. Bij getallen ter verspreiding: 50 Ex. voor ƒ10ÏOO Ex. voor ƒ17.50. Een werkje dat in handen van eiken belanghebbenden komen moet. Het zij vooral aan gemeentebesturen aanbevolen. Op franco aanvrage en toezending van f 0.30 in specie of postzegelswordt dit werkje door bovengenoemden Boek handelaar franco per post, naar alle plaatsen des Rijks gezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3