kagchelsT N A i T I 1 amsterdam naar het nieuwediep, VLEESCH en VET, Urbanus-Pillen, Muziek in Tivoli. nilDT'U VVALPft'Ol-AltTIRELEN. doorvarende zonder overladen 9 GESCHIKTE DIENSTBODE. Ook gedurende cle Winterdienst heeft het vertrek plaats: GEBR. MEIJER, PUBLIEK AANBESTEDEN OPRUIMING, M. J. MANHEIM. GEN EES-ATTEST NieuwediepW. N. de ROOS, F. SNEL, ApothekerWeststraat. gffggf* Waarschuwing. OP ZONDAG DEN 15 OCTOBER 1865. Des AVONDS ten 10 ure van den Rijn- en IJsselsteiger. Van liet NIEUWEDIEP des MIDDAGS ten 12 ure. Be dienst van het Stoomjagt DOLPHIJNvan Amsterdam 's morgens 8 ure en van het Nieuwediep 'savonds I I ure, is tot nadere aankondiging geschorst. Ka/naalweg verlangen ten spoedigste eene De Administrateurs van het 4° Bataillon 7C Regiment Infanterie zullen, op Donder dag den 19 dezer, des morgens om 11 ure, De levering van liet benoodigde voor de menage's vau bovengemeld Bataillonvan af 8 Uovember 8865 tot en inet 31 Oetober IS6Ö. De voorwaarden van aanbesteding liggen ter lezing ten burele van den Bataillons-Kommandantin de kazerne Erfprins, dagelijks van des morgens 9 tot 12 ure. Be Administrateurs voornoemd. tot buitengewoon goedkoopc prijzen van alle soorten van KAGCHELS. Langestraat en Kerkgracht. N.B. Ook zijn bij hem KAGCHELS te huur. der alom beroemde Mijnheer Gelieve mij per Schuit te zendenOlie, Spiritus en Watten; de Waldwol-Artikelen komen hier in een goeden naam, doordien de Chirurgijn alhier dezelve aan beveelt, dewijl diens broeder te Harmeien er door hersteld was." Oudewater. UEd. dienaar, (get.) A. Buus. Jicht- en Rhumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht- en Rhumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde SCHMIDT'SCIIE ANTI-RHUMATISCHE WALDWOLWATTEN h 25 en 50 Cts. 't pakje, DENNENNAALDEN h 35 en 70 Cts. 't ileschje en verdere WALDWOL GEZONDHEIDS- KLEEDINSTUKKEN, volgens de brochure. De Schmidtsche Waldwol-Artikelen worden door II. II. Ge neeskundigen zeer geroemd en aanbevolen. Kunnen behalve bovenstaand eene menigte Genees-Attesten overleggen. Men gelieve attent te zijn, dat genoemde Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige Artikelen bereid uit de Vezelen der Pijn- en Dennenboomeu. Tot waarborg der echtheid is alles voorzien met het fa- brieks-etiquet en dat van het Centraal-Hoofd-Depot M. J.C. HAM, te Utrecht. Verder verkrijgbaar alleenlijk te Alkmaar, SCHREU DER en Co., Apoth. EdamWed. KLINKENBERG. Haarlem, AV. ENGELGEER, Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. HoornH. K. LAMPE. Purmerende C. MOHRMAN. Rijp, J. VERÜONK. Schagen, G. AV. STöVE. Texel, J. SIPKES. Wormerveer, G. GROOT. Zaandam, Gez. MEIJER en Co. Eu verdere Depóts, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depot franco, M. J. C. HAM, Utrecht. bereid volgens het aloude en echte recept, waarop men in het bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen vau 37 j- Ct.van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld: Amsterdam, J. C. Bartels Drogist, Haarl.-dijk bij de Heereumarkt 519. Alkmaar H. Schreuder Comp. Apothekers op het Ritsevoort. Eukhuizen Wed. S. van der Meer. Hoorn E. Knaven Apotheker. Koog a.d. Zaan, v. Pomeren, Droogist. MedemblikK. Krap. Nieuwediep F. Snel Apotheker. Purmerende, J. v. Alphen (de Bazar. Rijp J. van 5t Kruis. Texel (den Burg) Jan Jb. Verberne. Texel (Oosterend), D. Streithorst. Uitgeestwed. J. Daas. Wognum P. Bos. Zaandam, J. W. Knipscheer Drogist, 't Zand in de Zijpe J. Kuilman. ZuidscharwoudeF. de Boer. De URBANIjS-PILLEN bereid volgens het aloude en echte Recept, sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend, verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand andersde URBANUS-PILLENbereid volgens 't oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sleden en Plaatsen dan bij de hierbovengenoemde Depothouders. In elk doosje is een billet voorzieu met de eigenhandige naamteekening van de Vervaar digers Wed. KUENEN f.n ZOON, Apothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op het zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te lettenen raden bun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes Pillen haalt. Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. 6. Entrée en Dans vrij. Aanvang- ten 8 ure. VAN MET HET DAARVOOR LITMlATEAD IAGERIGTE RADERSTOOJTIJAGT Zaanstroom No. 2. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4