fjcfïlcr, IlieuroeÖtep, Wiffeinsoorö, enj. J\p 458. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 18 OCTOBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco nau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezeuden. Ingezonden stukken minstens een dag vroeger. 1TI E TT W S T Lf D 11T 3 B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, euz. 17 Oetober 1865. Zondag jl. is door Ds. Entingli aan zijne gemeente bekend gemaaktdat hij voor de beide op hem uitgebragte beroepen naar Gouda en Perwert heeft bedankt. Gisteren avond omstreeks half twaalf ure is in het Land (van belofte?) bij het zoogenaamde Califomie, eigen handig door den commissaris van politie, geassisteerd door den inspecteur, een werkman in verzekerde bewaring geno men, die zich zoude hebben schuldig gemaakt aan ont vreemding van eenige goederen van 's rijks werf. De man maakte zich gereed om de gemeente in stilte te verlatenna zijne bezittingen te gelde te hebben gemaakt stapte hij juist uit een winkelalwaar hij zich voor de reis had gevictualiëerd. Naar wij vernemen is de zangvereeniging Ruterpe dezer dagen aan verval van krachten bezwekennog eene bijeenkomst zal er plaats hebben, waarin de uitvaart (pleg- tig?) zal worden gevierd. Dezer dagen zijn in 's rijks hospitaal alhier overleden, de scheepsklerk H. M. van der Horst en de adjunct-admi nistrateur bij do marine F. W. Merhotteiu; beiden zijn, ,unet de militaire honneurs aan hunne rangen verbondenter aarde besteld, eerstgenoemde Zaturdag jl. en laatstgenoemde heden voormiddag. Zondag jl. zijn aan boord van Zr. Ms. wachtschip alhier, vier gouden medailles voor 36jarige trouwe dienst uitgereikt, als aan P. H. Rustwinkel, 1° bootsmaat, C. Bal makers, kwartiermeester, J. W. Bekkers, scheepskok en J. H. Bouwman, scheepskok. De gemeenteraad van Ylissingen heeft besloten, tot verleenen van adhaesie aan de door den heer B. J. Ti- deman, aan den koning gevraagde concessie tot het oprigten èener' fabriek op groote schaal, waarvan wij reeds vroeger mel ding gemaakt hebben. De heer Quant, gewezen aannemer der spoorwegbrug over de rivier de Lek bij Kuilenburgis in rivisie gekomen tegen het arrest van den Hoogen Raad der Nederladen in zijne zaak contra den Staat der Nederlandenbetreffende die aanneming gewezen. Zaturdag nacht is Wijnanda Mens, woonachtig op den N. Z. Achterburgwal bij de Lijnbaansteeg te Amster dam, door een manspersoon, wiens naam tot nog toe on bekend ismet een mes in de borst verwond. De dader heeft zich daarna met hetzelfde mes van het leven beroofd. Zijn lijk is naar het gasthuis gebragt; het schijnt dat van een zeeman te zijn. Uit Meppel meldt men dd. 13 dezer: In geen weken zijn hier zoovele en zulke schoone vette varkens verzonden als heden morgen 't geval was. Men schat het aantal op p. m. 100 stuks. De puik beste waren opge kocht tegen 52 ets. het ned. pond.; de daarop volgenden golden 50 ct.de minsten 46 ct. Het nieuwe stoomschipwel bekend ouder den naam van Sigaarschipzal den 19den dezer te water worden ge laten. Daarna zal eene proef genomen worden met eene ge heel nieuwe bouworde, voor welke nieuwe uitvinding reeds patent genomen is. liet schip zal genaamd worden lVater- rijtuigen bestaan in een wagen of schip, dat met behulp van schepraderen en holle cylinders boven de watervlakte wordt gedragen terwijl de beweging door stoom zal worden bewerkstelligd. Niet alleen zal hierdoor in spoed worden ge wonnen, maar bovendien zal de veiligheid zeer worden be vorderd, terwijl zoodanige schepenindien de proef goed gelukt, bovendien zeer geschikt zullen zijn om ondiepe wa teren te bevaren. Berigten uit Madrid hangen een treurig tafereel op van de vreeselijke wijze waarop daar de cholera woedt. Vooral heerscht zij onder hen, die den zomer op het land doorbragten en nu in de stad zijn teruggekeerden onder de familiën, die uit alle oorden des lands naar de hoofdstad waren gevlugt, omdat deze, zoo als bekend is, door hare hooge en open ligging een cler gezondsteof liever minst warme steden van Spanje is. De collegiön zijn allen gesloten; op de beurs gaat niets meer oin. De gevangenissen worden ont ruimd. Onder de slagtoffers is ook de oud-minister van bui- tenlandsche zaken Pacheco en de oud-minister van marine Santo Cruz y Blasco. De koningin heeft het voornemen gehad uit La Granja, dat nog hooger ligt en voor de ge zondste plaats op het schiereiland gehouden wordt, naar Madrid terug te keeren, maar de ministers hebben er niet in toegestemd. In No. 41 van het Duitsclie tijdschrift nDie Gartenlaube" dat in Leipzig door den heer Ernst Keil wordt uitgege ven, komt voor eene teekening door den heer J. C. Leich, voorstellende: Cornelis Dito in zijn bedrijf. Onder den titel van: »Ein JleUl in Sturmesn'óthen"leverde do heer D. Dekker een bijschrift bij deze illustratie. Het welge lijkend portret van Dito is uitmuntend weörgegeven. Jammer dat de Duitsche teekenstift, naar 't schijnt weinig bedreven in de afbeelding van vaartuigenvan de flinke bootwaarin de heer Leich zijn groep plaatste, een modderpraam heeft ge maakt en dat van het oorspronkelijke bijschriftwelligt we gens plaatsgebrek, slechts een uittreksel is gegeven. Op ons verzoek heeft de heer Dekker ons de vertalm? van het oorspronkelijke stuk voor het feuilleton afgestaan. In eenige onzer volgende nommers zal het eene plaats vinden. HAAGSCIIE CORRESPONDENTIE. 's Ilage 16 Oetober. Mijnheer (le Redacteur! De Eerste Kamer der Staten-Gen-raal heeft het wetsont werp «tot het nemen van buitengewone maatregelen tot wering van besmettelijke veeziekten en hare gevolgen", met ongewonen spoed afgedaan. In de zitting van Vrijdag avond ingekomen werd het Zaturdag in de afdeelingen onderzochtZaturda» avond was de commissie van Rapporteurs met haar verslag gereed en bereids heden morgen ten 10 ure werd het in be handeling gebragt en aangenomen. Ook de Tweede Kamer hield Vrijdagen heden openbare zittingen, doch de ontwerpen daarin behandeldwaren allen van ondergeschikt belang. Reeds zijn de voorloopige verslagen der Tweede Kamer, over enkele hoofdstukken der staatsbegrooting over 18G6, in het licht verschenen nl. III B. Katholyke Eeredienst, VIIA Nationale Schuld. Bij dit laatste, dat "de algemeene opmer kingen bevat, merkten wij op dat het verslag alleen gewijd is aan finantiële beschouwingendoch dat de politiek vab het Kabinet buiten quaestie is gelaten. Dit laatste is zeer natuur lijk en stellig geen bewijs van overmoed of onmagt der liberale partij i zoo als van zekere zijde beweerd wordt); want de beginselen der Regering zijn zóii algemeen bekend en zdd herhaaldelijk besprokendat het vragen daarnaarniets anders zijn zou dan het vragen naar den bekenden weg. 7-' 4$

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1