3Inije50iiben BURGERLIJKE STAM DER GEMEENTE HELDER. lÜRGËilLIJKE STAM DER GEMEENTE VIERINGEN. BURGERLIJKE STAAÏDER GEMEENTE ZIJPE. TELEGRAM. Meen daarom niet, M. d. R.dat de discussiën over de begrooting zoo gelieel rustig zullen afloopen. Ik vermeen het tegendeel, want in het algemeen verslag zijn al de grieven der oppositie in het breede opgenomen, en het is buiten twij fel, dat ze bij de openbare beraadslagingen weder op nieuw zullen worden te berde gebragt. Het heeft ondertusschen mijne aandacht getrokken, dat bij vermeld verslag met geen enkel woord werd gevraagd naar de verdere hervorming van het belastingstelsel, dat er niet in werd gesproken over de zoo lang gewenschte afschaffing van het zegel op de dagbla den en advertentiën. Spoedig echter zullen wij weten, wat wij daaromtrent te wachten hebbenwant het is buiten kijf, dat dit onderwerp bij de algemeene beraadslaging zal worden ter sprake gebragt. Ik beloofde u in mijn' vorigen nog met enkele woorden te zullen gewagen van de begrooting van het departement van marine. Ik zal daarbij zeer kort kunnen zijnomdat behou dens hetgeen ik u reeds meldde, de begrooting geheel over eenkomstig is met die van het vorige jaar. Op 's rijks werf te Amsterdam zijn in aanbouw gebragt: een tweede schroefstoomschipAnna Pautownanaar het mo del van den van Galenen een tweede schroefstoomschipmodel Watergeushetwelk den naam van Marnix heeft verkregen. De Minister stelt zich voor nog een derde schip naar laatst genoemd model op stapel te zettenomdat de /Patergeus in allen deele, als stoom- en zeilschip, aan de verwachting heeft beantwoord. Het raderstoomschip do Valk en het transport schip Java zijn te water gelaten en worden verder afgetim merd. De herstellingen aan het fregat Zeeland zijn niet medegevallcnzoodat dit schip nog niet weer voor de dienst beschikbaar is; de van Speijk is gereedgemaakt, om in plaats van de Prins Maurits der Nederlanden in dienst te worden gesteld, voor practische oefeningen der adelborsten le klasse, tot welk einde ook de herstellingen aan de korvet Pallas werden beëindigd. Met betrekking tot de aanvraag om concessie van den heer hoofd-ingenieur Tideman te Ylissingen lezen wij in de me morie van toelichting over de Marine-begrooting: »De werken hebben zich daar (te Ylissingen) tot de gewone, van onderhoud en baggering, bepaald, omdat men zich wil voorbereiden om dit etablissement, wanneer de spoorweg »en het kanaal van Walcheren gereed zullen zijn, tot een "ander doel te bestemmen, waartoe men hoopt, dat de par ticuliere industrie of wel het gouvernement zelf aanleiding »zal vinden. "In afwachting van dat tijdstip wordt het ongeraden ge- woordeeld, dit kostbaar etablissement te sloopen, kunnende »de hellingen en gebouwen later welligt nog nuttig worden «gebruikt" Tot zooverre do begrooting. Reeds geruimen tijd geleden maakte ik in een mijner arti kelen melding van het curieuse feit, dat zich in de Fransche opera alhier heeft voorgedaan, nl. dat sommige stemgereg- tigden bij vergissing hun »non" in plaats van hun »oui" in de bus wierpen, met het ongelukkig gevolg, dat mllc Miclielli weid afgewezen. Daarom verzoek om eene herstemming, dat door de commissie bereidwillig werd toegestaan. Hoe groot echter »de vergissing" moet geweest zijn blijkt daaruit: dat bij de herstemming zich 80 stemmen vóór en 18 tegen de inwilliging van het daartoe door de directie gedaan ver zoek zijn uitgebragtweshalve thans mllc Miclielli voor het emplooi van première Dugazon tot eene tweede rentróe is toegelaten. Een belangrijk antecedent in de annalen der Opera en ik betwijfel zeerof keizer Napoleon zich aan eene der gelijke herstemming zou durven wagen als men het beginsel van vergissing bij de stemming op hem zou willen toepassen. Nog verneem ik bij geruchte, dat de langdurige buitenland- sche reis van Z. K. H. den Prins van Oranje, waarvan vroeger is gewag gemaaktvoorloopig geen plaats zal hebben. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer de Redacteur! In No. 456 van uw geacht blad, vind ik een ingezonden stuk, waarvan de strekking schijnt te zijn ons te berigteudat de gemeenteraad van Scha- gen gedachtig aan de les die lord Chesterfield aan zijn' zoon gaf, van nooit heden iets te doen wat men tot morgen kan uitstellen, de behandeling van een ontwerp, waarover reeds «jaren gestreden" en dat „rijpelijk overwogen" is, heeft verdaagd; nl. het graven van een kanaal van Schagen tot aan de groote sloot in de Zijpc. Het is zeer verstandig zicli niet te overhaasten en daarom ccrc aan den gemeenteraad van Schagen. Nu begrijp ik zeer goed M.d. lt.dat de eer van Schagen, even als die ecner jonge maagd, vlekkeloos en rein moet blijven. Werd er iets ten nadeele van Schagen verspreid, de gevolgen zouden voor Nederland en Europa on overzienbaar zijn alleen eene gedachte daaraau kan ieiuaud eene koude rilling door de leden jagen. Ik kan 't mij dus verklaren hoe ieder inwoner der gemeente er de hand aan houdt, die eer ongeschonden te bewaren maar wat ik nu niet vatten kan, is w aarom die heldhaftige verdediger van Schagen, er den heer P. (hoe kicscli dat hij den gchcelen naam niet noemtmaar o die r/tf//$-dubbeltjes) een verwijt van maakt „dat hij dc zaak in eeneu adem met Nadar's ballon en andere dingen „eene speculatie" noemde". Eilieve, waarde onbekende Schager voorvechterwaar zit het kwaad van die uitdrukking? Wie speculeert niet? Wat is b.v. de aanleg van Staats spoorwegen anders dan eene speculatie? Wat dc doorgraving van Holland op zijn smalst? (En dat was nog wel eene ovyeluklc'vje speculatie, waarbij mis schien het behoud van ministeriele portefeuilles een onderdeel heeft uitgemaakt). En om het teccler gekwetst Schager gemoed door een voorbeeld gerust ie stellen, wat doet uw naamgenoot, de gemeente 's Hagcwier goede naam toch even oubevlekt moet ziju als dc uwe Ach lieve hemelzoo gij de llaagsche Cour. leestzult gij zien dat dc raad delibereert of ze het bad huis te Scheveningcn zal verpachten dan wel zelf dc directie daarover aan vaarden. Dat noem ik speculeren. En toch heb ik niet gezieu dat een enkel inwoner daarover het harnas heeft aangetrokken. Maar Schagen^ kanaal wordt in één adem gnnoemd met Nadar's ballon Wat een eeuwige schandeEn toch is die schande zoo groot niet als gij n wel schijnt te verbeelden, o onbekende eorhandhaverwant als gij het schrij ven leest van Nadar14 dagen vóór zijne opstijging in een Frausch blad geplaatsten daaruit in sommige onzer dagbladen overgenomen dan zult gij zien, dat hij niet anders heelt kunnen handelen dan hij gedaan heeft. Als de Schager gemeenteraad even verstandig en beredeneert handelt met het kanaal, als K'adar met zijn ballon, welnu, dan zal uwe kanaal-speculatie wel geluk ken en daarom ik smeek 't u op mijne knieën en de oogen vol tranen o vergiffenisvoor P. Is het echter humaan is het menschlievendo zeer gekwetst Schager ge moed om er een kunstenaar van welken rang of stand ook een verwijt van te maken, dat hij speculeert op applaudissement of vorstengunst? Welk wezenlijk kunstenaar doet dat niet Van Kachel en Ristori tot den arm zaligsten artist toe allen speculeren zij op toejuiching en erkenning hunner verdiensten. Degene, die hem daar een verwijt van maakt, heeft nooit een kunstenaars-hart in zijn boezem rondgedragen en is evenmin in staat te be grijpen, wat de lof is voor den artist, als de os in staat is zich een begrip te vormen van dc metaphysica. En daarom ten slotte een goede raad Als de familie P. met kermis of op feestdagenten uwent weer op dc dansdubbeltjès komt speculeren blijf dan tehuis, lees Young'sNachtgedachten of eene meditatiou van Lamartine, maar stel uw tecder, ligt geraakt en gevoelig gemoed niet wederom bloot, aan den ijzingwekkcuden gruwel, van in een gelegenheidsvers, Schagens kanaal eene speculatie te liooren noemen. Helder Oct. A. X. Van 6 13 October 1865. ONDERTROUWD P. Buisman aardewerker24 jaren en A. MWil- lemse20 jaren. J. van Donk, sergeant der Mariniers, 39 jaren en J. den Ilartog 28 jaren. H. 13. Sminkzonder beroep, 43 jaren. en J. M. Akkerman 34 jaren. J. C. de Haan sjouwerman 22 jaren en J. A. P. A. Engelke bijna 30 jaren. M. C. Zoet, arbeider, 24 jaren en G. Buise 19 jaren. GEHUWD D. Kemp en A. Smit. B. Meijer en T. Vos. B. van Schijndel en N. Kalis. C. P. Coruelissen en J. M. de Kat. BEVALLENT. P. Paaij geb. de Boer Z. J. Leen geb. Asmus Z. L. van der Brugh geb. Duinker D. H. Graat geb. Giltjes D. E. J. Tichelman geb. Schadee Z. C. Mens geb. Kaptein D. W. H. M. M. van Strijen geb. Versigny Z. C. J. Jougkees geb. Koopman D. A. Glotze geb. de Beurs Z. C. M. Meijer geb. de Vries Z. A. Dol geb. Piuxter Z. A. Zander geb. van der Oord D. A. E. Trap geb. Huijben D. B. J. Bijl geb. dc Vries D H. Abbeues geb. Noot Z. OVERLEDENJ. ter Borch 28 jaren. G. Platvoet 10 maanden. M. de Bunje 3 maanden. H. M. van der Horst 17 jaren. Ambtshalve ingeschreven 1. t Van 1 September 10 October 1865. ONDERTROUWD P. Scheltus en G. Krommendam. L. van Savoijen en M. Ilutman. V. Heijblok en M. Maars. GEHUWDP. Scheltus en G. Krommendam. L. van Savoijen en M. Hutman. V. Heijblok en M. Maars. GEBOREN: Antje d. van Pieter Poel en Gerbrig Minnes. Maartje, d. van Jan Rotgans en Dieuwertje Baijs. Gerritjed. van Simou Kaan en Aaltje Heijblok. Jan z. vau Pieter Rotgans en Maartje Mostert. Grietjed, van Gerrit Lont en Aalje Kaleveld. Nan z. van Cornelis Oomis en Maartje Rotgans. Vrouw tje d. van Jan Eeleman en Marretje Kalis. Antjed. van Elbert llotgaus en Maartje Mostert. OVERLEDENDirk Mulder 16 w. Autje Tijsen 10 w. Yan 1 15 October 1865. ONDERTROUWDGeene. GEHUWD: J. Gliuthorst, 35 jaren en K. Bak, 39 jaren. C. Kooij weduwnaar, 56 jaren en M. Korvcrweduwe, 48 jaren. P. van der Bussen te Schagen 28 jaren en M. Bnlscma 29 jaren. W. van Zand wijk 23 jaren cu G. van Schoorl30 jaren. GEBORENJan z. van Elisabeth Hooiboer. Teuriisz. van L. Schotvangcr en A. Tates. Antjed. van P. Klok en B. Timmerman. Aagje d. van J. Workum en G. Quak. Antje, d. van G. Boontjes en M. Aris. Dirkje d. van R. Keppel cu A. Coruelissen. Maartjed. van D. Kapitein eu T. Blom. Lenad. van D. de Leeuw en G. Wessel, Maartjed. van G. Boekei en M. de Moei. Grietjed. van G. Leeuwen en G. v. d. Oord. Neeltje d. v. G. Rademaker en T. Nieuwland. Pieter z. van C. Kuijper en M. Gijzen. Jacob z. J. Hagen en J. Breed. OVERLEDEN Trijntje Krigec 2 m.d. van J. Krigce en D. Raap. Neeltje Doorn 3 j. d. van C. Doom eu M. Jonker. Hillegonda Kater 5 m.d. van G. Kater en T. IJfs. Erederica Seijdensteker 27 j, wonende aan den Helder d. van J. Seijdensteker en M. Straus. Trijntje Slotenmaker, 28 jaren d. vau wijlen S. Slotenmaker en G. Smit, deze jongcdochter aan den Helder overleden doch woonachtig te Zijpe. Han- nauja Fredericus llenri Mohr 8 m. z. van A. P. Mohr en G. Blom. Hendericus Kreijgcr 3 m.; z. vau H. Kreijer en N. Veuger. Aric Ka ter 49 j. gehuwd aan T. Kroon. Marrigje Kraaijenvcld 3 m. d. van P. Kraaijenveld en II. Verheulwonende te Sliedrccht. 1 Levenloos aan gegeven zoon van J. Doom en T. Bakker. Heden Dingsdcig, 17 October 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n u Parijs I n Weenen Weinig Variatie. v Berlijn n Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)57} °/0 6°/0 Vereenigde Staten 1882 69} 3°/0 Mexico (oude)24} 5 3°/0 Mexico (nieuwe)23} Bewijzen Mexico 3°/0 Binnl. Spanje 6°/0 Turken 5°/0 Brazilië75} Illinois Shares Idetn .Certificaat90} Boot aan van New-York: Goud J, Wissel 2°/0Uliuois J slechter, Fonds hetzelfde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2