Danscursus Kroosschouw. MARINE. VERLOTING ADVERTENTIES. Een ieder wordt gewaarschuwd, G. VAN ilARLE, J. G. MARTIN, Jaarlijksche algemeene Het ONDERHOUDEN der DOK-, SLUIS- en andere WATERWERKEN van het Maritime Etablissement te Wil lemsoord van 1 Januarij tot en met 31 December 1866. De Commissie M A R K T B E KI G T E IV. ALKMAAR 14 October. Aangevoerd 11 Paarden f25 a 60, 3 Koeijen f130 a 180 553 Schapen f 12 a 30, 8 Geiten f4 a 6 20 Magere Varkeus f 10 a 15 302 Big gen f6 a 8, Boter per kop 72^ a 80 ets. HOORN 14 October. Aangevoerd 16 mud Tarwe f8, 12 mud Rogge f7.25 163 mud Gerst f5.75 72 mud Haver f3.75 123 mud Boonen Bruine f 12.50, witte f 15 55 mud Erwten, Graauwe f 19.50, Vale f 15 Groene f 14Witte groote f 13.50, op monster verkochtMosterdzaad f22, Karweizaad f 18.50. 30 Paarden f55 a 270, 22 Kalveren f 9 a 23 625 Schapen f 19 a 25, 180 Varkens f 13 a24, 14 Zeugen f 19 a 40 365 Biggen f6all.50, 430 Kippen f0.25 a 1.20 1900 Kip-Eijeren f3.50 a 4 650 Eeud- Eijeren f4 per 100, 2200 koppen Boter 67w a 70 ct. per kop, 1000 mud Aardappelen f2 a 3 per mud, 300 manden Appelen f3 a 4, 125 manden Peercn f 1.90 a 2 per mand. Bevallen van een welgeschapen ZOON, J. H. HOO GENBOSCH, geboren WINTER. Niemoediep, 16 October 1865. Heden overleed plotseling, mijn geliefde Echtgenoot JOSEPHUS CAROLUS VISSER, in den ouderdom van ruim 46 jarenna eene gelukkige echtvereeniging van omstreeks 11 jaren. Wed. J. C. VISSER, Amsterdam5 October 1865. geb. de Breuk. Uithoo/de van buitenlandsche betrekkingen niet eerder geplaatst. Heden overleed tot diepe droefheid der betrekkin gende Heer S. WALK}, inden ouderdom van 80 jaar. Helder 15 Oct. 1865. Namens kinderen en kleinkinderen L. E. OVER DE LINDEN. Heden overleed in den ouderdom van ruim 25 jaren, den Heer JACOB LASTDRAGER. Niemoediep, 16 October 1865. Uit aller naam, P. HAAGSMA. geen Crediet te verleenen aan MARGARETE VAN MELLEN, zonder voorkennis van haar man J. T. G. MUNK. Nieuwediep, 17 October 1865. verzoekt volstrekt geen CREDIET te verlcenenop haar naamaan J. T. DIUA'H, zullende door haar niet meer, zoo als vroeger, worden voldaan. Nieuwediep17 Oct. 1865. De ondergeteekende brengt bij deze ter kennisse vau belangstellendendat hij voor- nemens is om binnen eenige dagen alhier een te openen voor Jongeheeren en Jongejufvrouwenalsmede voor Gezelschappen van oudere Jongeliedendie zich daar toe onderling willen vereenigen. Zijdie van dit Onderwijs wenschen gebruik te maken, worden uitgenoodigd zich in den loop dezer week aan te melden bij Kcrkgraclit bij de Gemeente-Apotheek. DE PRIJS IS BEPAALD PER CURSUS ALS VOLGT Een kind/8.en voor Ieder kind meer uit hetzelfde gezin ƒ4. Gezelschappen vau minteus 8 personen ƒ5.de persoon. (De betaling per maand of naar verkiezing). Het POLDERBESTUUR van den IINLDER en HUISDUINEN maakt bekend, dat de in dien Polder, zal gehouden worden op Woensdag den 25 October 1865 en maant de belanghebbenden aan om te zorgen dat vóór dien dag de langs hunne Lan derijen loopende Tochtslooten behoorlijk zijn uitgekroosd en opgemaakt. De nalatigen verbeuren eene boete van ZESTIG CENTSonverminderd hunne verpligting ombinnen acht dagen na de schouwing, do Slooten als nog op te maken. Helderden 14 October 1865. Het Polderbestuur voornoemd, II. GRIJM, President. L. VERHEIJSecretaris HYPOTHEKEN zoowel 1° als 2= op alle Gebou wen en Landerijen door het geheele Rijk, tegen eene rente van 41 tot 5 pCt. VOORSCHOTTEN op: 1°. Kapitalen van het Grootboek, zoowel biooten eigendom als Vruchtgebruik. 2° Onverdeelde Aandeelen in Nalatenschappen. 3". Pen sioenen en Lijfrenten, daarvoor vatbaar. INKASSEKINGEN van Pretentiënmet en zonder Regtsmiddelennaar vaste Tarieven, geëvenredigd aan de geldsommen. Adres franco: Aan het Administratie-kantoor van K. VAN OOIJEN, Rokin bij de Vischpoort A 415 te Amsterdam. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Vrijdag den 27 October 1865, des voormiddags ten Elf ure, van: De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te s1 Graven/lage en bij de Directien der Marine te Willemsoord, Amsterdam, Ilellevoctsluis 011 Vlissingen, alsmede in de lokalen der Provinciale Besturen van Noord- Holland, Noord-BrabantGelderland, Overijssel, Friesland, en ter Secretarie van de Gemeente Besturen te Rotterdam en Dordrecht. Op de twéé de aanbesteding voorafgaande dagen, des na middags ten Een ure, zal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen, op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfer- en letterschrift, en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën, en door den Inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding des voormiddags vóór Elf ure, vrachtvrij worden bezorgd bij ,de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, den 13 October 1S65. De Schout-bij-nacht Adjudant des Konings in buitengeioone dienst, Directeur en Kommandant der Marine PEES H1JCKEN. tot ondersteuning van de visschers en hunne gezinnen, te TEXEL, wier vaartuigen op den 4e" December 1863 door den storm zijn weggeslagen heeft bij deze de eer aan de edele Menschenvrienden kennis te gevendat zij hiertoe behoorlijk gemagtigd, door Zijne Excellentie den Minister van Financiën, tot meerdere tegemoetkoming aan bovenge noemde verarmde Visschers, besloten heeft eene te houden van de door welwillende Gevers ten dien einde GESCHONKEN VOORWERPEN, en wel op Maandag den 23«'c" October 1S65des avonds ten 7 ure, in het Logement DE ZWAAN, aan den Burg op Texel. Als eerste prijs is bestemd: Eene SCHILDERIJ in olieverw voorstellende: Het kasteel Kesselsaan de Maas, door den Kunstschilder van der Drift; cadeau van den Heer GEVERS. 2°. Een dertigtal KAARTEN VAN TEXEL; cadeau van den Heer KIKKERT. Voorts: van zoodanige VOORWERPEN, als door de welwillendheid van verdere Gevers zullen worden bijeengebragt. Wordende bij deze een ieder beleefdelijk uitgenoodigd zoo danige voorwerpenals men ten voormeldene einde zou willen afzonderen, alsnog in te zenden aan meergenoemde Commissie. Loten ad ééu gulden per stuk, zijn te bekomen: te Texel bij de Leden der Commissie, alsmede bij de llecren C. J. HONTGH, T. KONING en J. SIPKES en te Niemoediep bij den Uitgever dezer Courant. Namens de Commisie voornoemd, P. LANGEVELD. J. L. KIKKERT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3