DIENSTBODE, £E KAGCHELS. FADETTA, VERKOOPHUIS DE ROODE KOUS. STOOMiOOTiliNST Amsterdam-Meuwediep v. v. Zonder Overladen. HOEDEN,.MUTSEN, muziek in Tivoli. DAGELIJKS: Op nieuw ontvangen: F HA IN SCIIE SCHOENKLOMPEN, s s GLADSCHUIVENDE SPEELKAARTEN, BLOEMEIUITENVEEIIEN A. BUIEES, Mejufvrouw REINBACH OPRUIMING, M. J. MANHEIM. Maandag 23 October. KLEINE TOOVERHEKS. ADAM RAI ZIJNE WASCHVROEIV. o e* 5 6 DOMINOSPELLEN,MühSCHAAKBOllDliN EN SPELLEN, TltlKTIIAKSPELLEN. VIESJESDOOZEIVIESJES El WASK.VARSES. P P -5 2L ro Van Dingsdag 17 dezer af, weder als gewoonlijk. Van AMSTERDA M. Van het NIEUWEDIEP. OITVAMGrEIV de nieuwste modellen van en verdere Artikelen. 1Veslstraat bij de Dokbrug. aan den Helderverlangt legen 1 November eene geschikte goed met de WASCII kunnende omgaan. tot buitengewoon goedkooye prijzen, van alle soorten van StAGCHELS. Langestraat en Kerkgracht. N.B. Ook zijn bij hem KAGCHELS te huur. H l JO 0 KKlttvs ONOEE DIUECTIB VAN P. B O A 8 en .V. JUDELS, in het Schouwburg-lokaal T I-V O L 1 te Nieuwediejp. OF DE Nieuwe groote Vaudeville in 4 Tafereelennaar het Fransch. GEVOLGD DOOR Nieuwe kluchtige Vaudeville in 3 bedrijven naar het Fransch. Aanvang 7 uur. OP ZONDAG DEN 22 OCTOBER 1865. Entrée en Dans vrij. Aanvang ten ure. S t- 'm* Q) rs O N O V O O PETROLEUM LAMP GLAZEN voor Ronde Branders, PITTEN, BALLONS en KAPPEN, GASGLAZEN a 90 Cent liet Dozijn, INSECTEN-POEDER, SCHAKELSLIJMSTIJESEL- GLANS, Echte TEERZEEP, REVALENTA, BRABENDER-CHOCOLAAD-KOEKJES VLEKKENWATERPORTMAN' SCHE WRIJFWAS a 15 Cent het Fleschje. de Azen inet Ihaudscliappcii. PIKET 32 in het Spel 10 Cents, per Dozijn 1.10. OMBER 40 15 1.50. WIIIST 52 20 u 2.00. in alle grootten, a tï.OO per paar. CAIIEL A, J. VAN ROSENDAEL C- 13 gs "5 P Oi ?**- P P P "l Gu C*5 (Rijn- en IJsselsteiger). 's MORGENS 8 UUR eu 's AVONDS 10 UUR. 's MIDDAGS 12 UUR en 's AVONDS 11 UUR. Aan liet Kantoor der Directieop den Rijn- en IJsselsteiger te Amsterdam bestaat cene uitmuntende gelegenheid voor liet opslaan van Vracht- en Bestclgoederen. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4