aar i ettwstltdiito aïf. bestaan kan vinden, en ze met der woon zal moeten verlaten, tenzij hij begunstigd worde met het onderhoud van het gemeente plantsoen. Hij vraagt daarom. K Op adres van de oudcrhoud3-commissie wordt besloten, adressant met eenige werkzaamheden te belasten. e. Een verzoek van J. Drager om tot 2 uur de3 nacht te mogen tappen. Wordt in handen van den Burgemeester gesteld. Wordt toegestaan een e som van ƒ1200 tot verbetering van den polder weg, van het Bierhuis tot het Station, cn het digten van eenige kuilen in het land. De hr. C. Bakker heeft de vergadering verlaten. g. Brief van den hr. A. A. Bakker Cz.die daarin te kennen gevende dat met 1 Jan. a. s. de termijn verstreken iswaarbij hem, na plaats gehad heb bende aanbesteding, de plaatsing der gemeente-advertentien is toegestaan, vraagt op dezelfde voorwaarden weder met de plaatsing te worden belast. De heer Graat meent, dat het in 't belang der gemeenteis de plaatsing der advertentien aan te besteden of te verpachten. De heer Maalsteed vraagt of de drukwerken niet worden aanbesteed, en op het bevestigend antwoord wil spreker daar de advertentien bijgevoegd hebben. De Voorzitter beantwoordt de hceren Graat en Maalsteed, doch voor ons onverstaanbaar. Wordt in omvraag gebragt en met algemeene stemmen aangenomen. (In strijd met een vroeger genomen besluit). Wordt gelezen eene circulaire betreffende de runderpest voorkomende in het Provinciaal Blad. Voor kennisgeving, aangenomen. Op de gewone rondvraag niemand het woord verlangende wordt de ver- dcring gesloten. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 20 October 1865. Do rederijkerskamer Olympia alhier, heeft Woensdag avond de reeks harer wintervergaderingen geopend. Niettegenstaande het min gunstige weder was de opkomst zeer talrijkhier toe heeft gewis veel bijgedragen de vermelding op het pro gramma der opvoering van een door den heer 1). Dekker alhier, geschreven tooneelstuk, getiteld: //26 April 1865. Den namiddag op- en naast het bureau van den rijks tele graaf cener provincie-stad Wij houden ons verzekerd, dat de bedoeling van den schrijver volkomen is geslaagd, om het publiek te amuse ren niet alleenmaar ook tevensom op eene schertsende wijze te leerendat de kansen vau den effecten-handel zeer wisselvallig zijn en afhankelijk van een aantal niet te voorziene omstandigheden, dat een enkel noodlottig berigt of telegram voldoende is, om de fortuin te vernietigen vau ben die zich te veel aan dezen onzekeren handel wagen. Dit vooralwat dan ook wel de grootste moraal van bet stuk is, wordt op eene treffende, maar toch luimige wijze voor gesteld door de aankomst van een telegram op 26 April jl.vermeldende den dood van Abraham Lincoln, president van de Vereenigde Staten van Amerika. Die eerste schok, die dit berigt onder de effecten-handelaren veroorzaakte, wordt hier aanschouwelijk voorgesteld. Tot het welslagen van het stuk hebben de sprekers ge wis ook veel bijgedragenzij verdienen allen lof voor de goede opvatting en flinke uitvoering hunner respective rol len zij hebben zich allen uitmuntend van hunne taak gekweten. Om hier in bijzonderheden te treden, hoe verdiend ook, achten wij minder gepast. Wij kunnen hier echter niet zwijgen van een ander, meer boeijend cn meer onderhoudend blijspeldat dezer dagen uit de pen van den beer Dekker is gevloeid. Het is ge titeldDe Gemeenteraad van Wielewaalhet eerste be drijf stelt voor eene voorloopige en bet tweede eene ojjiciële zitting. Van al de schriftendie door den heer Dekker tot nog toe aan de pers zijn geleverd, wint dit blijspel het gewis aan zuivere humor en aan geestige satyre, rijk aan leering. Het ligt nog ter persemaar zalnaar wij vernemen in de maand Januarij door de kamer alhier worden opge voerd. Wij zijn reeds zeer verlangend, en een ieder, die met ons een blik in dit geschrift heeft geslagen, zal dit met ons zijnom die opvoering bij te wonen. De aankomst alhier van Noordsche schepen met hout is in den laatsten tijd zoo zeer toegenomen, dat er in de binnenhaven plaats ontbrak, om te kunnen lossen; dienten gevolge is aangevraagd en toegestaan om het spoorbassin daartoe dienstbaar te maken. Woensdag zijn er twee schepen ingehaald die dagelijks door meerdere worden gevolgd. Het schip dat het eerst de brug is door gevaren was de Noord sche bark Victoria. De schelvisch-visscherij is thans weder aangevangen Dingsdag jl. werd voor dit saizoen de eerste aangevoerd 200 stuksWoensdag ruim 800 stuks. Men maakt f 25. h f30.— per 100. Den 1 November as. zullen 154 zeemilitiens, ver blijf houdende alhier op de drijvende batterij Neptunus naar hunne woonsteden met groot verlof terug keeren. Op Zr. Ms. fregat Adol[ Hertog van Nassau worden geplaatst de adelborsten 1° kl. H. J. J. KempeG. van Hasselt, G. M. Dolleman, jhr. J. C. L. von Schmidt auf Altenstadt, D. J. AV. A. G. Coops, II. L. C. AArolterbeek Muller, J. E. Hoffman, A. M. It. Wagner en J. Janse; op het wachtschip te Vlissingcn de luit. t/z. 2° kl. A. E. üronkers; (e Ilcllevoetsluis de luit. t/z. 2e kl. C. E. Uhleu- beckte Amsterdam de luit'", t/z. 2° kl. A. J. Thurkow enL. A Dittlof Tjassens, de adj. admin. J. J. van den Berge en de scheepsklerk P. K. S. Metmanen op het wachtschip alhier, de officier van admin. 3° kl. W. K. Lenting. Z. M. korvet van Speijk is thans in dienst gesteld. Het état-major is zaamgesteld uit den komm. kapt-luit. t/z M. II. Jansen; 1° offic. luit. I8 kl. J. K. L. Geij van Pittius; luits. 2'kl. J. A. P. J. de ltoy van Zuidewijn', J. E. van KervelJ. L. Inckel C. Schuijlenburg en A. van Hengeloffic. van gez. 2e kl. M. T. Mandenoffic. van gez. 3e P. C. Buijze; offic. van admin. 2° kl. B. A. Stieler, adj. admin. D. A. van der Laan en scheepsklerk Kluijtadelborsten l8 kl. H. van den Pauvert, C. Vreede, T. V. AATierdsma, L. Youte, PI. J. E. Mirandolle, J. II. Mijer en J. PI. Beucker Andrere. De offic. van gez. Se kl. Stakman Bosse is aan 's rijks kweekschool voor milit. geneesk. gedetacheerd, ter aflegging van het examen voor offic. van gez. 28 klasse. AVoensdag namiddag jl. is Engelands eerste Minister Lord PALMERSTON, op Brocket Hall overleden. Henry John Templeburggraaf vau Palmerstonwerd den 20u October 1784 geboren en heeft alzoo, op twee dagen na, den ouderdom van 81 jaren bereikt. Reeds in 1806 trad hij in het openbaar leven en wel als vertegenwoordiger van Bletchinley. De uitmuntende hoedanigheden van zijn geest blonken al spoedig zoozeer uit, dat hij reeds in 1807 in het Ministerieen wel als een der lords der admiraliteitwerd geroepen. Weldra behoorde hij tot hendie begrepen dat der oude Tory-partij gebreken aankleefden, waarvan zij behoorde te worden gezuiverd. Met die beginselen voor oogen kampte hij voor de echte conservatieve begrippenofschoon er tusschen hem en de AVhig-partij later eene toenadering tot stand kwam. Hij was ook de man die de emancipatie der Katholieken krachtig voorstond. Bij het aftreden van het Ministerie Wellington trad lord Palmerston iil het AVhig-Kabinet als secretaris voor Buitenl. Zaken op. Van dat oogenblik sloot Palmerston zich aan de politiek der AVhig-partij aan. In 1846 aanvaardde hij in het Ministerie Russell op nieuw de portefeuille van Buitenl. Zaken welke hij echter in December 1851 moest nederleggen, om dat hij op eigen gezag den coup d'e'tat van Napoleon III had goedgekeurd. Van dat oogenblik af begon Palmerstons oppositie, totdat hij als Minister van Binnenl. Zaken in een ministerie van fusie zitting nam. Gedurende het belangrijk tijdvak van den Engelsch-l'ransch-Russisehen oorlog had hij de leiding der buitenlandsche aangelegenheden; en de krachtsontwikkeling van Engelanddoor lord Palmerstons werkzaamheid in het leven geroepenkwam lateren wel zeer spoedig te stadetoen de strijdkrachten in een oorlog met Perzië en hij den opstand in Britseh-Indië moesten worden gebezigd. Wat aanleiding gaf, eerst tot zijn val en de optreding van het Derby-Kabinet cn vervolgens tot zijne wederverschijning aan het hoofd van het tegenwoordige Engelsche Kabinet be hoort te zeer tot de histoire contemporainedan dat wij het hier in herinnering zouden behoeven te brengen. Door eene op Vrijdag avond den 13 dezer gevatte verkoud heid verergerde de kwaalwaaraan de premier reeds geruimen tijd lijdende was. Zeer spoedig werden de krachten des grijs aards gesloopt, zoodat hij Woensdag jl. in den namiddag nog altijd onverwacht overleed. In lord Palmerston ondanks zijne vele gebreken als Staats man waartoe vooral zijne ligtzinnigheid en wispelturigheid in de grootste staatkundige vraagstukken behooren, verliest Engeland een zijner grootste mannenwier naam, als staats lieden eene eeuw schijnt te beheer3chen. IIAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 's Hage 19 October. Mijnheer de Redacteur! De heide Kamers der Staten-Generaal tot nadere bijeenroe ping gescheiden zijndeis het binnenlandscli politiek nieuws van weinig belang. Bij de Tweede Kamer waren verschillende ont werpen aan de orde, die allen werden aangenomen. Den 7 November komt ze weder bijeen en zal dan waarschijnlijk dade lijk een aanvang maken met de begrooting. Een poging der oppositie, om de behandeling der cultuurwet op de lange baan te schuiven, misluktedaar ze in de afdeelingen zal worden onder zocht na afloop der beraadslagingen over de begrooting en vóór de behandeling van de wet op de middelen. De afloop der dis- cussien over die cultuurwet is in zeker opzigt voor uw kiesdis- trikt van belang, daar de heer van Eoreest vroeger verklaard heeftdatwerd die wet aangenomen (en ik houd dit voor on betwijfelbaar), hij zijn mandaat als volksvertegenwoordiger zou neerleggen. Is dit hef gevalhet ongeluk zal ligtelijk te overko men zijn. Immers de heer van Foreest is een bepaald tegenstan der der Grondwet, die met zijne beginselen beter zou tehuis behooren in Berlijn naast Bismarck, dan op het binnenhof alhier. Zoo als jaarlijks om dezen tijd het geval iswordt er weer ge sproken van ministeriële veranderingen. Thans is de minister van Oorlog aan de beurt. Ik voor mij geloof er niets vanwant hetzelfde gerucht is reeds gedurende jaren omstreeks dezen tijd in omloopen even als thans werd reeds voor een jaar de opvol ger des ministers met name genoemd. Ik durf u wel voorspellen, dat het hier weer wezen zal uBeaucoup de bruit et peu de besogne." Geloof nietM. d. R.dat ik mij wil opwerpen als voor stander van de beginselen door den minister van Oorlog beleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2