FADETTA, TELEGRAM ADVERTENTIES, Waarde Plaatsgenooten JS l t> W Bf Maandag 25 October 1865. KLEINE TOOVERIIEKS. ADAM SN ZIJNE WASCJÏR011W, liet tegendeel ia waar. Maar van de Kamer zou het ver wer pen zyner begrooting eene tastbare inconsequentie zijn, om dat reeds dezelfde argumenten en grieven bestaan van af zijn e optreding in dit kabineten de Kamer zich jaren lang daarmede heeft tevreden gesteld en zijne begrooting jaarlijks met groote meerderheid aangenomen. Persoonlijk geloof ik, dat van den beginnen af aande Mi nister Blanken geene plaats had moeten verkrijgen in dit Kabinet, zoo men ten minste verlangde dat het homogeen zou zijn. De beginselen van den heer Blanken, wijken in vele en belangrijke opzigten af, van die, welke door den heer Thorbecke jaren lang zijn beleden en verdedigd, en zelfs zijn er vele feiten voorhanden, die onmogelijk met de alge- meene vrijzinnige rigting van het tegenwoordig gouvernement zijn overeen te brengen. Zoo achtj ik bijv., de bekende en veel besprokene circulaire over het schrijven der officieren, lijnregt in strijd met de Grondwet, terwijl uit eenemededee- ling van den Minister van Binnenlandsche Zaken, gedaan in de zitting van 14 Julij jl.blijkt, dat de Minister van Oor log niet genegen is, om de kosten der verdedigingswerken die tengevolge van geconcessioneerde openbare werken noodig worden, op de Staatsbegrooting te brengen. Thans worden de concessionarissen met die kosten belast en wordt over de door hen gestorte gelden naar goedvinden van den Minister van Oorlog beschikt, iets, dat eveneens in lijnregten strijdïs met Art. 119 der Grondwet, dat vaststelling der begrooting van alle nitgaven des Rijks door de wet beveelt. Zeer wonderlijk is ook het feit, dat de Minister, die zich ten vorigen jare verklaarde voor de slechting van Bergen op Zoom, niet alleen tot dusverre daarmee geen begin heeft gemaaktmaar zelfs thans wederom 600 voor metsel- en timmerwerken voor die vesting aanvraagt. Wat daarvan de bedoeling is zal uit de memorie van antwoord des Ministers moeten blijken. Ten slotte nog de mededeeling, dat door sommige leden der Kamer wenschelijk wordt geacht, de opleiding der officieren der artillerie en genie voortaan niet meer te doen plaats hebben aan de militaire accademie te Breda, maar aan de polytechnische school te Delft, ik betwijfel echter zeer of dit_gevoelen algemeen zal worden gedeeld. Adieu. 3jngc5ündcn Jjtuïïlien. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. ~~A. Z! Ik kan geen polemiek voerenmet iemand die op het graf van de groote Rachel durft spuwen, door haar eene speculaute te noemen, en eene Ristori dezelfde verachte lijke rol toedicht. Tegenover iemand die zulk eeu //kunste naarshart" in den boezem draagt is het verstandig te zwijgen. Het kan echter goed zijn, met een enkel woord het verschil te doen uitkomen tusschen den waren kunstenaar, die het publiek dwingt hem te huldigen, en iemand, die met den naam tot dekmantel op die hulde speculeert. De eerste heerscht in zijn gebied ook over keizers en koningen, die hem de tol hunner eerbied niet onthouden; de laatste be delt om wat handgeklap en een lintje. De /zeer van Schagen" hebben wij overigens niet getracht te beschermen; dit zou, tegenover eene aardigheid dooreen muziekant gedebiteerd, om zijne hoorders te bestroopen al te belagchelijk zijn. Dij dit weinige willen wij het laten. Z. A. Heden Vrijdag20 October 1865. EFFECTEN Beurs van Ltnclen Parijs We. en en j Beter. m Berlijn 4> - Frankfort „- AMSTERDAM. (3} uur). 5°/0 Metalliek (oude)57-}- A 0 5°/0 Yereènigde Staten van Noord-Amerika 64 6°/0 dito, dito 1882 70 3°/0 Mexico Joude) 24}- 3°/0 Mexico (nieuwe)23} 6°/0 Turken 45} 5°/0 Brazilië 75} Illiuois Shares 90} Idem CertificaatO!} MAUKTBEKIGTEN. PUKJ1EREKDE 17 October. Geen Kaasmarkt om de Jaarmarkt. Boter. Van f 1.20 tot 1.30 per Ned. ft?. Gemiddeld f 1.25 per Ned. ffi. Aangevoerd 389 llnnderen. Vette Koeijcn matigen handel. Dikke Kalf Koeijen voor verzending naar Engeland vrij goed te verkoopen. Gelde Koeijen tamelijk vlug. Tijd Kalf Koeijen duur met levendigen handel. 1 Paard. S4 Vette Kalveren. Handel vlugde prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. f§. 18 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot f25 per stuk. Handel vlug. 75 Vette Varkens. De prijs was van 50 tot 55 ct. per Ned. fg. Handel matig vlug. Magere Varkens: van f 17 tot 26, en 243 Biggen van f 6.50 tot 10. Handel iets vlugger. 1838 Schapen en Lammeren. Vette Schapen als de vorige weeküverhouders iets beter te plaatsen. 220 Ganzen fl.80 tot 3 en 10 Zwanen f6.75 a 7 per stuk. 15 mud Appelen f4 a 6 per mud. 60 mud Peren f4.50 a 10 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 172 stapels Kaaswegende 42792 Ned. ft?. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 31. Middelbare f34.50. Aangevoerd: 1176 Ned. ft? Boter. SCHAGEN 19 October. 6 Paarden f30 k 180. 4 Stieren f70 a 100. 29 Magere Gelde Koei jen f 60 a 120. 65 Vette Gelde Koeijen f 160 a 230. 14 Vaarsen f 50 a 90. 3 Nuchtere Kalveren f 12 a 16. 230 Magere Schapen f18 a 26. 625 Vette Schapen f 24 a 36. 430 Lammeren f16 a 26. 6 Rammen f35 i 50. 6 Bokken en Geiten f 1.50 a 4. 16 Magere Varkeus f 10 a 23. 93 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 a 70 ct. Kippen 45 ct. a f 1.30. Een den 40 ct. a f 1. Duiven 10 20 ct. Boter 87-§ ct. jjer kop of fl.16-^ per Ned. QJ. Kaas 20 a 45 ct. der Ned. fl?. Kip-Eijercn f3.50, Eeud- Eijercn f2.75 per 100 stuks. Zondag 22 October vertrekt van bier de Oost-Indiscbe landmail via Triest en Dingsdag 24 October via Marseille. Jonkheer ALEXANDRE JAMES VAN GEEN en MARIA NELLETTA HAREMAKER. Nieuwediep, 14 October 1865. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen ZOONMARTJE GOEEE MOS, geb. SMITS. Helder, 18 October 1865. Heden overleed in den ouderdom van ruim 25 jaren, de Heer JACOB LASTDRAGER. Nienwediep16 October 1865. Uil aller naam, P. IIAAGSMA. Heden overleed alhier, de WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. J. E. C. VAN CAMPEN, diep betreurde echtge noot van B. BOOMSMA, Ouder Amstel, Wed0. Dr. J. E. C. van Campen. 18 October 1865. Heden morgen 9} unr, overleed in den ouderdom van ruim 29 jaren, mijne innig geliefde Echtgenoote EVA de MEIJER, na eene hoogst gelukkige eclit- vereeniging van ruim drie jaren. TexelP. de VRIES, 19 October 1865. Postdirecteur. t Ruim twee jaren geleden, bezweek een uwer Geneesheeren na eene kortstondige doch hevige ziektenalatende eene Weduwe met vier onverzorgde Kinderen. De pogingen van de Weduwe, om in haar en der Weezen onderhoud te voorzien zijn door bijzondere omstandigheden thans zoodanig mislukt, dat zij met angst den naderenden Winter te gemoet ziet. De gelegenheid van eene kleine neering te aanvaarden bestaat, doch de middelen daartoe Ontbreken geheel en al. liet is daaromPlaatsgeuootcn dat de ondergeteekenden het wagen, vooral een beroep op uwe liefdadigheid te doen; in het volle vertrouwen, aange zien velen uwer met den overledene van nabij bekend waren er ook velen ouder u zullen zijn, die de treurige om standigheden, waarin zijne achtergeblevene betrekkingen verkerenwillen helpen lenigen. Tot de ontvangst uwer liefdegiften verklaren zich volgaarne bereid D'. J. IIAREMAKER, II. BITTER, Genees Heel en Verloskundige. onder directie van 1». BO AS en !W. JUBELS, in het Schouwburg-lokaal T I V O LI te Nieuwediep. OF DE JSfieuwe groote Vaudeville in 4 Tafereelennaar het Fransch. GEVOLGD DQOR: Nieuwe kluchtige Vaudeville in 3 Bedrijven naar het Fransch. Aanvang 7 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3