]Ju6IMe Uerfeooping DE BAZAR. AARDAPPELEN Danscursus. LIJKKOETS, ST00MB00TDJENST Amsterdam-Meuwediep v. v. Zonder Overladen. DAGELIJKS: WIE HINGEN. PUBLIEK AANBESTEDEN: HJANZEN Ez. Van Dingsdag 17 dezer af, weder als gewoonlijk. Van AMSTERDAM. Van het N I E U WED IE P. TE Men presenteert op Dingsdagden 31 October 1865, des avonds 7 ure, in het Logement HET SCHIP PERSHUIS, te Hypolitushoef, ten overstaan van den te Texel residerenden Notaris JOHANNES LUDOVICUS KIKKERT, publiek te verkoopen: N°. 1. Een HUISMANSWONING, met BOET, ERE, TUIN en WEILAND, met al hetgeen daaraan aard en nagelvast is en door de bebouwing of bestemming daaraan- en bijbehoord, staande en gelegen in de Noejieii, te Wieringen, kadastraal bekend Sectie C, nomraers 1866, Weiland groot 4 Roeden 70 Ellen. 1867, Tuin 3 1868, Huis en Erf 13 80 Ellen. 1869, Tuin 3 80 Elleu. u 2. Een perceel WEILAND, gelegen als voren, aan de Hollebalksioegkadastraal bekend, Sectie C, nommer 2332, groot 42 Roeden 40 Ellen. 3. Een perceel WEILAND, gelegen als voren, ka dastraal bekend, Sectie C, nommer 2333, groot 40 Roeden. n 4. Een perceel WEILAND, gelegen als voren, ge naamd "EE LANGE AKKERS", kadastraal bekend, Sectie C, nommer 17S8, gFOot 54 Roeden 40 Ellen. n 5. Een perceel WEILAND, gelegen als vorenka dastraal bekend, Sectie O, nommer 895, groot 29 Roeden 70 Ellen. 6. Een perceel BOUWLANDgelegen als voren kadastraal bekend, Sectie D, nommer 372, groot 65 Roeden 80 Ellen; en 7. Een perceel RIET, gelegen als voren, kadastraal bekend, Sectie D, nommer 540, groot 32 Roeden 70 Ellen. Nadere inlichtingen ten kantore van bovengenoemden Notaris. BINNENHAVEN. De ADMINISTRATEURS van het 4« Bataillon 7C Regiment Infanterie, zullen op Vrijdag den 27 dezer, des morgens om 11 ure, (le levering; van de benoodigde voor de menage's aan bovengenoemd Bataillonvan af den 1° November 1805 tot en met den 1 Juli.f 1800. De voorwaarden van aanbesteding liggen ter lezing ten burele van den Bataillons Kommandant, in de Kazerne Erfprins, dagelijks van des 's morgens 912 uur. Be Administrateurs voornoemd. De ondergeteekende verwittigt de Jongelieden, dat hij steeds blijft voortgaan tot het geven van DANSLESSEN. Zij, die daarvan nog wenschen gebruik te maken, of Ouders welke verlangen dat hunne Kinderen van die Cursus gebruik makenworden verzocht zich ten zijnen huize aan te melden. S. J. MANHEIM binnenhaven, »Vo. 15. De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij thans heeft aangekocht eene groote, geheel nieuwe die voor het bestemde doeleinde bijzonder goed is ingerigt en daarbij zeer smaakvol is gedrapeerd. Hij is derhalve thans voorzien van TWEE LIJK. KOETSEN, en daardoor in staat iedere familie naar rang en stand te bedienen. D. D E VAAN, Hoek-Molengracht en Biersteeg. NIEUWEBRUG. Berigt de ontvangst van NIEIJU'E NA JAjIRSARTIKELEN, als: MANTELSCHALLONGS en OMSLAGDOEKEN; nieuwe Eransche RöBES en KLEEDJESSTOEFENin uitgebreide keuze. Mantels voor Dames en Kinderen worden tot zeep prijzen soliede bewerkt. Diverse FANTAISIE-ARTIK.EUEN in Wol en Zijde; als: COIFFURES, FANCHONS, SLIPS, MOUWEN, CAPUCHONS, MITAINES, enz. In het bijzonder maak ik attent op de groote keuze PEI/TERIJEN, welke dit jaar bijzonder voordeelig is. Voor Heeren: De NIEUWE WINTERSTOFFEN voor OVERJASSEN, BUKSKINGS en PALETOT- STOPPEN, in groote keuze; eene fraaije collectie in Fluwelen VESTEN, Planellen voor OVERHEMDEN, BOORDEN, SLIPS, CACHENEZHANDSCHOENEN, PETTEN, PARAPLUTES en diverse andere NOUVEAUTÉS. - Wollen, Katoenen en Gestikte DEKENS, uit de voornaamste Binnenlandsche Fabrieken, tegen zeer lage prijzen. (Rijn- en IJsselsteiger). 's MORGENS 8 UUR en 's AVONDS 10 UUR. 's MTDDAGS 12 UUR en 's AVONDS 11 UUR. Aan het Kantoor der Directieop den Rijn- en IJsselsteiger te Amsterdam bestaat eene uitmuntende gelegenheid voor het opslaan van Vracht- en Bestelgoederen. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4