$e(Öer, JtteumeÖtep, WiffcmsoorÖ, enj. J\p 460. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 25 OCTOBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post ,1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centeu. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Te Parijs heeft de dood van lord Palmerston geen ge- ringeren indruk gemaakt dan in Engeland. Vooreerst maakte men reeds de opmerking, dat, lord ltussel, zijn vermoede lijke opvolger, minder meegaand van karakter is en minder tact zou hebben om Engelands verstandhouding met Frankrijk te doen blijven wat zij ouder den overleden premier was. Aan een kabinet Hussel schrijft men voorts geen langen levens duur toe, en werd deze opgevolgd door Gladstone, dan zou de Manchesterschool aan het bewind komen. Kwam daarentegen lord Derby aan liet bestuur, dan zou al spoedig het stilzwijgende hondgenootschap met liet fransche keizerrijk plaats maken voor een bondgenootschap met Oostenrijk. De invloeddie de dood van Palmerston op Europa hebben kan, hangt dus af zoowel van de keuze van diens opvolger als van de ont vangst, die dezen van het parlement zal ten deel vallen. Het overlijden van lord Palmerston, schrijft men uit Brus sel, heeft hier een diepen indruk gemaakt, vooral bij de veterane der belgisclie politiek, die natuurlijk niet vergeten zijn, dat hij op de londensche conferentie in 1830 de krachtig ste verdediger van Belgie's onafhankelijkheid was, terwijl zij zich overtuigd houdendat hijin liet geval eener europesche crisis, ook thans nog de zaak van Belgie met warmte zou bepleiten. Bovendien was hij de bewerker der Engelsch- Pransch alliantiewaardoor, sedert de herstelling van het keizerrijkde vrede van Europa was gewaarborgden ook met het oog hierop vraagt men zich onwillekeurig af, van welken invloed zijn dood welligt op de toekomst zal zijn. Die vraag is wel geschikt om eenige ongerustheid te weeg te brengen in een land, welks //raison d'être" en vermoede lijke duur sedert eenigen tijd maar el te druk worden besproken. De Engelsche bladen maken eene depêche van lord llus- sell aan het Amerikaansche gouvernement publiekwaarin die staatsman op uitnemende wijze uiteenzet, dat Engeland zich tijdens den Amerikaanschen oorlog stipt gehouden heeft aan de wetten der neutraliteit en aan zijne wet op de wer vingen die slechts eene verbetering is van de Amerikaansche wet. Hij brengt in herinnering hoe men altijd tegen de uitrusting van Zuidelijke schepen in Engelsche havens heeft gewaaktmaar dat men tot het stelsel van verregaande spi- oneriug zou hebben moeten overgaan en de willekeurigste vol- magten tot aanhouding had moeten gevenals men elke slim verborgen poging der Zuidelijken, om kaperschepen in zee te brengen had willen voorkomen. Volgens een gerucht zal Napoleon bij de opening van het Wetgevend Ligchaam de terugroeping van de Fransche troepen uit Mexico aankondigen. 1TI 3 "J TT S LT D 11T O 21T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 24 October 1865. Men is thans met vernieuwden ijver werkzaam, om de laatste hand te leggen aan de voltooijing van het stations- terrein van den spoorweg alhier, waaronder nog slechts het aanbrengen van de gas- en waterleidingen als de voornaamste werkzaamheden worden gerekend. Men mag dus met reden vertrouwen, dat de indienststelling van den weg naar Alkmaar op den vroeger genoemden datumden eersten December zal plaats hebben, volgens sommigen zou de opening reeds den 15 November a. s. moeten plaats hebben De tooneelvoorstelling, gisteren avond door het gezel schap van de heeren Boas en Judels, in het lokaal Tivoli alhier gegeven was zeer talrijk bezocht. Aan do dames Corijn en Sametini viel een daverend ap plaus ten deellaatstgenoemde bij de voordragt van eenige gees tige coupletten en de eerste voor haar natuurlijk spel in de vervulling der beide titelrollen. Als Fadetta de Tooverheks was haar spel betoovereud en als Jonge Waschvrouw was haar werk niet minder naar behooren, zeer net en rein. Dat de heer Judels als Adam Kamizool, muziekantbij herhaling uitbundig werd toegejuicht, dat hij het publiek als altijdweder hartelijk deed lagchenzullen wij wel uiet behoeven te vermelden; als Judels op het tooneel komt,wio zon dan geen pleizier hebben Zelfs bij het zien van zijn naam op het affiche begint men zich reeds te amuseren. Het sprekendst bewijs dat het geheel in den geest van het publiek viel, was ten slotte de terugroeping van het geheele personeel. Aan het raadhuis der gemeente alhier, zal Vrijdag as. des namiddags ten 1 ure, in het openbaar, bij enkele in schrijving worden aanbesteed: Het ophoogen met zand van den Polderweg, tot het station van den spoorweg en het digten van eenige kuilen op wegen der gemeente in het land. Den 20" November a. s. zal van Harderwijk naar hier vertrekken een detachement koloniale militairensterk 20 man, waaronder een onderofficier, bestemd om met het schip Agalha, gezagvoerder A. E. Zeilinga, naar Cura?ao te worden overgebragt. Het bevel over het detachement is opgedragen aan den 2" luit. der artillerie van het West- Indisch leger W. C. Willemsen. Er bestaan goede gronden om te verwachten, dat er op of bij den hoek van Nektusschen Hoorn en Enkhui zen een lichttoren zal worden opgerigt. Aandeelen in de Amsterdamsche Kanaal-maatschappij in de vorige week in de effecten-veiling te Amsterdam te koop aangeboden, hebben wederom mogen gelden Nihil. Het algemeen vertrouwen in deze gemystificeerde onderne ming, is dus sedert de vroeger gehoudene effecten-veilingen niets vermeerderd. In de Goessche Courant meldt menDe Minister van Oorlog heeft eene hoogst belangrijke zaak aan het licht ge- bragtnamelijk, dat over het algemeen de kragen van de korte jassen der officieren te laag worden gedragen. Voorts heeft Zijne Excellentie de genadige bepaling gemaakt, dat de hoogte van den kraag zich mag regelen naar de taille van den officier. Men berigt van Terschelling dat de Ilarlinger sleep boot Magnet, aldaar op de scheepshelling in reparatie ge weest zijnde, weder naar Harlingen is vertrokken. Donderdag jl. wilde een melkverkoopster op de Zuidende te Delft een harer kalanten aan karnemelk helpentoen zij tot haar schrik, in het vat het lijkje vond van haar twee jarig kind, dat eenige weken geleden bij tijds nog uit het water werd gered. Volgens het Weekblad van het Regt loopt het ge{ud6l van een voornemen, dat bij de Tweede Kamer zou bcSfaan,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1