om ia dit zittingjaar hot Wetboek van Strafvordering in behandeling te nemen en af te doen. Hetzelfde blad meent vernomen te hebben, dat het ont werp tot afschaffing der doodstraf, van den Itaad van State is teruggekomen en dat derhalve de indiening aan de Staten- Generaal zeer spoedig kan verwacht worden. De StaaU-Cowrant deelt weder eene statistieke opgave betreffende de veeziekte mede, gedurende de week van 8 tot 14 October. Aangetast werden 684 runderen gestorven 111 en afgemaakt 116; hersteld 67; in behandeling gebleven 390. Het geheel bedraagt der aangetaste runderen was op den 14" October 4768; gestorven 1671; afgemaakt 1031; hersteld 1276. Blijkens deze opgave is de ziekte steeds afnemende. Te Rotterdam is Zaturdag avond jl. een smid, na getracht te hebben huiselijk verdriet in de herberg te ver geten, in plaats van in zijn bed in het water gestapt. Hij was echter zoo overtuigd dat hij voor zijne gewone slaapplaats stonddat hij zich eerst behoorlijk heeft ont kleed. Des anderen daags werden zijne kleederen aan het bureau van politic bezorgd, en van den commissaris ging eene oproeping aan de regthebbenden uit. Verscheidene vrouwen meldden zich aandie allen dos Zaturdags nachts te vergeefs hare echtgenooten hadden gewacht. De smid zelf verscheen in den loop van den dag en verklaarde niet te weten waar hij zich ter ruste had begeven. Alles kwam te regt behalve het geld dat hij in de herberg verteerd had. Het Belgische telegraaf-tarief is thans tot 25 centimes voor telegrammen binnenslands verlaagd. Tc Antwerpen heeft jl. Vrijdag avond bij het entre pot liet volgende ongeluk plaats gehad. Ben spoortrein zamengesteld uit 19 waggons, is onder de galerij van het nieuwe paviljoen gederailleerd, en daar de machinist en de overige beambten, belast met het surveilleren van den trein, dit ongeval niet bemerkt hebben, heeft men den trein laten voortloopendie zoodoende over het groote plein en do Zui delijke galerij heenstoomendetegen het hek op het plein voor het entrepot aanliep, liet gevolgd daarvan was, dat een gedeelte van het hek werd medegesleept en de steenen pilaster, die tot steun van den muur diende, instorte. On gelukkiglijk bevonden zich bij het hek twee beambten van de dokmaatschappij, die door den trein, tegelijk met een kollossaal brok van den pilaster, naar het plein van het entrepot geworpen werden. Het brok viel op een dier be ambten neêr, waardoor hij geheel verpletterd werd, zoodat hij onmiddelijk dood was. De andere is er afgekomen met ccnige kneuzingen, die echter vrij zwaar zijn. Den 20sten dezer is in de Wasserthorstrasze te Ber lijn een huis van vier verdiepingen ingestort, dat door ver scheidene familiün bewoond werd en waarin 60 arbeiders in vier groote werkplaatsen bijeenwaren. Reeds zijn 11 doodeil en 16 gewonden door de brandweer onder de puinhoopen te voorschijn gehaald. Des namiddags had eene tweede instorting bij de nieuwe Koningspoort plaats. Per telegraaf zijn pioniers ontboden, daar de hulp der brand weer ontoereikend was. I)e Fransche Moniteur meldt, dat de Engelsche rege ring is toegetreden tot het voorstel van Frankrijkvolgens hetwelk te Konstantinopel eene conferentie zal worden be legd om maatregelen te beramenten einde de voortplanting der cholera te voorkomen. Te Porstmouth hccrscht ecnige verlegenheid wegens de ontdekking, dat er nog ruim S00 pd. st. te kort komt, om de kosten te dekken van het feestmaal en anderen fes tiviteiten, die bij gelegenheid van het bezoek der fransche vloot aldaar hebben plaats gehad. In de Patrie vindt men berigten van Gabon, ter westkust van Afrika, loopende van 25 Augustus. De moeijclijkheden, gerezen tusschen Sodji, koning van Porto-Novo, een beschermeling van Frankrijk, en den koning van üahomey, waren uit den weg geruimd; voornamelijk is dit een gevolg van de gevaren waarin laatstbedoelde vorst verkeert. Sedert hij, koning Gelele, door de Abeocutijr.ers overwonnen is geworden heeft hij toebereidselen gemaakt, om den oorlog te hervattenmaar de overige vorsten van Nigritiu hebben een verbond gesloten en dreigen Dahomey aan te vallen. De koning der Ayos staat aan bet hoofd van dit verbond, hetwelk de verbrokkeling van het magtige koningrijk üahomey ten gevolge kan hebben. Koning Gelele schrijft dit alles toe aan den invloed van booze geesten, en om deze te vreden te stellen heeft hij weder tot mcnschen- ofl'ers zijne toevlugt genomen. Den 5 Augustus liet hij 900 menschen om het leven brengenen daarvan slagtte hij met eigene hand de eerste tien. De opperpriester, die den ko ning tot deze afschuwelijke handelingen aanspoorde, had ver langd, dat den volgenden dag nog 400 menschen geslagt zouden worden, doch dit tweede offerfeest werd uitgesteld. De koning lijdt aan een oogziekte, die hom met blindheid dreigt, de priesters overtuigen hemdat hij zijn gezigt herkrijgen zal, zoodra het hem gelukt de boozc geesten te bezweren. In de vorige week heeft te Leipzig het eerste Duit- sche vrouwen-congres een aanvang genomen. Bij de opening waren ongeveer vijftig dames tegenwoordig. Er is een be tuur benoemd met Jrau Louise Otto-Peters als 'presidente aan het hoofd. Vervolgens is men overgegaan met het ont werpen van de statuten. De eerste paragraaf werd reeds zoo uitvoerig bediscussieerd, dat er schier geen eind aan kwam. Er is door verschillende, zoo gehuwde als ongehuwde, dames het woord gevoerd in het belang der vrouwen en meisjes van Duitschland, in het belang der industrie en de ontwikkeling des geestes, het huiselijk geluk en wat niet al meer. De oppositie tegen den koning van Griekeland neemt hare toevlugt ook tot een gevreesd wapen, den spot. Er wordt nu van hein verhaald, dat hij, na zich geruimentijd vermaakt te hebben met togtjes op Noorweegsche water schoenen onlangs op schildpadden in zee heeft gereden en slechts met moeite gered werd. Do correspondent van een fransch blad heeft de aneedote publiek gemaakt en de koning van Griekeland is nu de risee van half Europa. Een jong menschM. genaamdvol praalzucht en steeds gewoon het hoogste woord te voerenzat de vorige week 's avonds voor het Café ile Madrid te Parijstoen eene gebrekkige oude vrouw met een kind op haar arm het medelijden der koffijhuisbezoekers trachtte op te wekken. Zij vroeg M. het eerst om een aalmoes, doch deze gaf spottenderwijze ten antwoord//ik heb niet anders dan louis d'or van 100 francs ieder bij mij: kunt gij mij daar van teruggeven?" Natuurlijk was die arme vrouw daartoe niet in staat, maar een oud heer, in zijne nabijheid gezeten, verbolgen over de pedante wijze, waarop M. die ongeluk kige vrouw bejegende, schonk haar dadelijk een bankbillet van 50 fr., nog andere heeren, die insgelijks het antwoord van M. verbomen hadden, gaven haar ook aanzienlijke giften, zoodat zij nu in het bezit was van 100 fr. Op aandrang der milde gevers vervoegde zij zich nu op nieuw tot M. en zeide: //mijnheer, thans kan ik u teruggeven van een gouden louis," In plaats echter van een gouden louis voor den dag te halen, stond M. van zijne plaats op en liep hard weg, onder het geschreeuw der overige koffijhuisbezoekers dat hij //een bluffer" was. 1IAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 's Hage 22 October. Mijnheer de Redacteur In een mijner vorige artikelen vestigde ik de aandacht uwer lezers op 't curieuse feit, dat het buitenslands gebouwde ramtorenschipdat aanvankelijk voor een millioen was aan besteed thans reeds blijkt niet minder dan zestien tonnen gouds te zullen kosten. Ik vond dat verschil vrij groot. De Kamper Courant dit gedeelte mijner correspondentie be sprekende, schijnt verbaasd over mijue verwondering. «Weet die correspondent dan niet", schrijft ze, "dat men uzieh aan het departement van Marineeven als aan dat van «Oorlog, volstrekt niet bekreunt om de linantiële belangen van «den Staat? Daar vraagt men alleen: wat maakt zes ton «meer of minder uit, wanneer men onze vloot verrijken kan «met een schip, dat een model belooft te worden, aan welks «bezigtiging alle liefhebbers hun hart zullen kunnen ophalen. «En inderdaad, wat maakt die zes ton uit, op een som van «twee en twintig millioen, voor het volgend jaar «aangevraagd voor de departementen van Oorlog en Marine" En zoo verder voortredenerendekomt de Kamper Cou rant tot de conclusiedat hoewel men geen geld kan vin den voor de afschaffing van het zegelregt op de dagbladen of voor de rijksbelasting op do zeep, de natie toch wederom tweo en twintig millioen zal mogen betalen alldén voor de departementen van Marine en Oorlog. En die conslusie der Kamp. Ct. M. d. R. is helaas volko men juist. Reeds jaren lang wordt er geklaagd over de ver bazende opvoering dezer beide hoofdstukkenmaar ook even veel jaren lang wordt ze steeds door de Kamer goedgekeurd en gewillig toegestemden ook thans zal ze wel toestaan dat er f710,000 voor de betaling van den tweeden termijn van't ramtorenschip naar 't buitenland worden gezonden. Alvorens dat te doen heft ze echter zelve een klaagtoon aanze begrijpt zelve niet hoe eene dergelijke vergissing mo gelijk kan zijn. Immers wij lezen in het voorloopig verslag nAljemeen was men zeer verbaasd en teleurgesteld over de «mededeelingdat de uitgaven voor het ijzeren ramtorenschip «dat te Birkenhcad wordt gebouwd, de raming en do gelden «daarvoor toegestaan, met niet minder dan f600,000 over-, «treft. In de eerste plaats had do Minister dat meerder be- «drag bij de Vertegenwoordiging moeten aanvragen. Maar n/ioe is t mogelijk, om zich zoo zeer in de berekening van kosten rte vergissen.' Ja, hoe dat mogelijk is, that is the quaestion, maar niet tegenstaande de algemeene verbazing en teleurstelling der Kamer, durf ik u wel voorspellen M. d. R. dat de begrooting, met de zes ton voor het ramtorenschip, zal worden aangenomen. 't Is miraculeus. Om eene som te verlangen van honderd duizend gulden ter goedmaking van de uitgaven veroorzaakt door de veeziekte, worden de beide kamers der Staten-Ge- neraal bijeengeroepen terwijl van eene uitgave van zes maal zooveelslechts even en als ter loops in eene memorie van toelichting wordt gewag gemaakt. On respecte uu moulin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2