3tngi»3antien ^tuftlien. TELEGRAM. BURGERLUKB STWD DER GEMEEXTE HELDER. BURGERLIJKE STAM) DER GEMEENTE TEXEL, BURGERLIJKE STAND DER GEIIEEXTE TERSCHELLING. onvole une provïnce. Laat ons hopen, dat de Min. van Marine ïn zijn memorie van beantwoording dit raadsel moge oplos sen, en mogt dit niet het geval zijn, laat ons dan vertrouwen, dat de Tweede Kamer haren pligt moge doen en zijne be grooting verwerpen, want niemand zal als dan durven bewe ren, dat hij de rol vervult van den bok Azazelzoo als ten vorigen jare voorspeld werd dat geschieden zou. In een vorig schrijven maakte ik reeds de opmerking, dat bij afwijking van vorige jaren de Minister van Finantiën met geen enkel woord melding maakte van zijne plannen ten opzigte van de hervorming van het belastingstelsel, zoodat wij in vele opzigten daaromtrent in het onzekere verkeeren. In het voorloopig verslag der Kamer op Hoofdstuk VII B (Departement van Finantiën) wordt dan ook daarnaar ge vraagd even als naar de herziening der zegelwet, voorname lijk naar de opheffing van 't zegel op de dagbladen en de advertentiën. In mijn volgende hoop ik u te onderhouden over onze buitenlandsche aangelegenhedennaar aanleiding van eenige correspondentie artikelen van ons Dagblad. Vale! De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer de Redacteur Uit het verslag van den laatsten gemeenteraad zie ik met den heer Stroot- mandat Regenten van 't Weeshuis, bij vacatures verpligt zijn eene voor- dragt te doen. De lieer Strootman voegt er bij: dus is 't artikel imperatief (d. i.door de wet bevolen). Hoe kan nu de lieer Strootman stemmen voor het verzoek van Regenten, om verschoond te blijven van het doen ceher voordrngten hoe zou de Raad hebben kunnen besluiten om af te wijken van de eenmaal bestaande wet Wanneer er onder uwe lezers iemand is die mij dit raadsel kan oplossen zal hij mij verpligten. Uw dw. dienaar, BEMOEIAL. Helder, 21 Oct. 1S65. Waarde Heer Redacteur Hemel wat was ik ontsteld toen ik gisteren avond uwe courant in handen krijgende, daarin het zoo merkwaardige als piquante antwoord las van mijn onbekende Schager liefhebbernopens de zoo gewigtige kwestie der „specu latie op dansdubbeltjes van de familie P." Wat eene horrible beschuldigingIk heb gespuwd op 't graf der groote Rachel, en daar ik ook niet spuwen kan op het graf van Ristori, om de een voudige reden, dat ze nog in leven is, heb ik haar toch eene verachtelijke rol toegedicht, door haar eene speculantc te noemen. Horrible, horrible most horrible Tegenover iemanddie zulk een „kunstenaarshart" in zijn boezem draagt, acht mijn verontwaardigde Schager het verstandig te zwijgen. Waarde Schager Ik ben de beste mensch van de wereld, en als zoodanig trek ik mij uwe afkeuring ten sterkste aan maar toch moet ik u raden alvorens weer af te keuren te trachten lietgenc gij leest te begrijpen het geen in casu niet het geval schijnt geweest te zijn. Immers ik heb niet geschreven dat of Rachel óf Ristori eene speculantc was dat zou wat kras geweest zijn maar wel dat ieder kunstenaar, wie ook, speculeert op toe juiching en erkenning zijner verdiensten. Voila la differeucë. Of zoudt gij gelooven, achtenswaardige verdediger der dramatische kunst, dat Rachel zich gelukkig en tevreden gevoelde op den avond der opvoering van „la Vendéenne" t toen het publiek toonde noch haar, noch haar talent te begrijpen Wat zou zij niet gegeven hebben voor een weinig, van dat door u zoo verachte, ap- plaudissement En het is den kunstenaar waarlijk niet kwalijk te nemen dat hij daarop speculeert. Immers wat was het gevolg van dat gemis aan ap- plaudissement voor Rachel Haar biograaph zal het u leeren „la Vendéenne disparut de 1' alliche et la jeune actrice fut reléguec dans des rulcs insig- uifiants. Ellc était au désespoir Zou Rachel dan later ook niet de waarde der toejuiching van de zijde des publieks begrepen en naar waarde geschat hebben En zou men dat een minder kunstenaar euvel kunnen duiden P Als ik zuiver en logisch redeneer, geachte Schager, dan kom ik uit uw schrijven tot de conclusie, dat de fa- milip P. speculeert op een lintje. Is dit uwe bedoeling? Zoo ja, dan moet ik haar raden eene voorstelling te geven voor den raad van Ministers en niet aan de Schagerbrug; wij zullen dan tevens bet nieuwje kunnen zien dat aan ccnc familie een lintje wordt geschonken. En wat nu tcu slotte is: „eene „aardigheid om zijne hoorders te bcstroopen", waarvan gij in uw antwoord ^gpayag maakt, ik verklaar openhartig dat niet te begrijpen. Is 't soms eene aardigheid waarbij de muziekant zijne hoorders met stroop overgiet, zoo ja, dan vind ik ze zeer ongepast en veel ongepaster van hem dan het Schager kanaal ecne speculatie te noemen. Ontvang gij w aarde heer Redacteurde verzekering dat ik hiermede het debat-sluitzoo dat gij uwe lezers de verzekering kunt geven, dat, van mijne zijde althans, deze gewigtige quacstic is afgehandeld. Mogt mijn onbekende Schager er op terug komen, ik sta hem van harte gaarne het laatste woord af. A. X. Correspondentie. De zamenspraak van Keesje en zijn vriend Jorus, over leden van den raad, die nooit de vergaderingen bijwonen, „zelfs niet nu de raadzaal zoo opgeknapt is, ieder lid een sleutel krijgt en zij op hun gemak kunnen zitten", kunnen wij, zoo als het daar ligt, niet opnemen want: la moutardc preud au nez. MARKTBEU1GTEIV. ALKMAAR 21 Octobcr. Aangevoerd 7 Paarden f 20 a 50, 14 Kocijen f120 A 200 370 Schapen flü t\ 34, 4 Geiten f2 a 4, 16 Magere Varkens f 12 a 16 360 Big gen f6 a 12, Boter per kop 75 a 82| ets. HOORN 21 Octobcr. Aangevoerd 10 mud Tarwe f8.25 10 mud Rogge f7 139 mud Gerst f4.75, 109 mud llaver f 3.75 88 mud Boonen Bruine f 13 Witte f 15 63 mud Erwten, Graauwe f20, Vale f 15 Groene f15, Witte groote f10, 23 Paarden f50 a 260, 9 Kalveren f7 a 19, 415 Schapen f 19 a 26, 165 Varkens f12 a 23, 7 Zeneen f 19.50 a 40 300 Biirgen f6 a 9.50 320 Kippen f0.20 a 1.60, 2150 Kip-Eijcrcn f3.75 a 4, 750 Ecnd-Eijercn f4 per 100, 2250 koppen Boter 6S a 70 et. per kop, 290 mud Aardappelen f2 a 3.50 per mud, 250 manden Appelen f3 u 4, 160 manden Peercn f 2.25 a 2.60 per mand. Heden Dingsdag, 24 October 18(55. EFFECTEN Beurs van Lonilen Parijs I n Weetien Vast. Berlijn h Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)57' a 5Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6dito dito 1882 69J- a 70 3°/0 Mexico (oude)24 J 3°/0 Binnl. Spanje381 5°/0 Brazilië Illinois Sliares Idem Certificaat91-J Boot aan van New-York: Goud Wissel 2°/0 beter «58ste STAATS-LOTERKJ. VIERDE KLASSE. EERSTE TREKKING. No. 12113 f 3000 no. 2716, 13963 en 14308 ieder f 1000 no. 16090 en 16730 ieder f'100no. 38, 1953, 9085, 10147, 12289 en 17401 ieder f100. Van 13 20 October 1863. ONDERTROUWD - H. Slot, dirigerend officier van gezondheid lc klasse bij de Zccmagt, 53 jaren, weduwnaar van M. C. T. flansen en C. F. Scheepmaker, 35 jaren. Jhr. A. J. van Geen, luitenant ter zee 1ste klasse, 32 jaren en M. N. Haremaker, 21 jaren. J. de Cassorilssiga renmaker, 29 jaren en S. Vricslander, 36 jaren. J. Kooger smid, 22 jaren en I. Thomasz24 jaren. R. Steijns, kleermaker, 46 jaren en •J. G. Douwes, bijna 32 jaren. L. Ruhbens konstabel bij de Marine bijna 33 jaren en G. Dienst, 27 jaren, weduwe van J. Cornclissc. J. C. van Scbijudeltimmerman 45 jaren en A. M. Bergman 27 jaren. F. A. van Schingenschfemau bij dc Marine 39 jaren en J. W. Brandt bijna 38 jaren weduwe van T. de Waard. GEHUWD C. de Boer en E. J. Jaeger. C. Kleiju en E. J. Visser. BEVALLEN G. van Mansum geb. Lemstra D. J. Kruger gcb. Brcet Z. E. de Ring geb. Bakker Z. J. M- 13. van Amersfoort gcb. Wil- lcms D. N. de Jongli gcb. Oesterman 2 D. N. J. Strouck geb. Spekken D. M. Bakker geb. van Schagen Z. G. de Graaf geb. dc Beer Z. M. Steeninan geb. Klik D. M. Oudijk geb. Groot Z. J. II. Hoogenbosch geb. Winter Z. M. Kiudt geb. Rczel Z. A. D. Speelman geb. dc Wit Z. C. Bvuul geb. Bijl Z. M J. E. Strootman geb. Brevet D. M. G. Mos geb. Smits Z. N. Troost gcb. Koudenbcrg I). E. Man gcb. Sterk Z. M. A. dc Vos geb. dc Vaan D. A. Andricsscn gcb. Koops D. A. Krijnen geb. Dekker Z. C. Vriend geb. dc Vries Lcntsch Z. G. de Waard geb. Buis Z. OVERLEDEN P. Spruit 16 maanden. A. P. Kloosterman bijna 4 maanden. F. W. Merhottein 22 jaren. S. Walig 80 jaren. C. P. W. A. van Oordt 10 maanden. J. G. A. Waldcnmaier 3 maanden. J. Lastdrager 25 jaren. J. van der Woldt 41 jareu. II. J. Bruin 4 maanden. O. J. Jurrie 10 maanden. II. J. van Twel 24 jaren. J. W. Ramler 14 maanden. Van 12 '20 October 1S65. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD Sandcr Helm en Aagje Bakker. GEBORENJanz. van Klaas Bakker en Nccltje Bakker. Grietje d. van Simou Smit en Immetje Boersen. Fokeltje, d. van Dirk Kooi man en Cornelisje Vlaming. Jan z. van Jan Stark en Jannetje Buis. Cornelia Catharinad. van Pictcr Pictcrzoou Boon en Antjc Eclman. Fokeltje, d. van Auke Vlaming cn Trijntje Stark. OVERLEDENEcu levenloos aangegeven dochter van Pictcr Kalis en Hcndrikje Zegel. Cornelisje Bas 8 jaren, d. van Jan Bas cn Necltjc List. Leendcrt Brans 65 jarenweduwnaar van Necltjc Timmer. Eva dc Meijer 29 jaren gehuwd met Picter dc Vries. Ambtshalve ingeschreven Jan Kuiper 33 jareugehuwd met Grietje Drijver. Van 1 21 Octobcr 1865. ONDERTROUWD: Johan Ome, zeeman, 31 jaren en Necltjc Heertjes Bloem, 27 jaren. Jemkc Jacobs Klein, zeeman, 29 jaren en Antje Jans Rus, oud 32 jaren. GEHUWD Cornelis Pais en Elisabcth Bos. GEBORENNeeltje d. van Jan Lieuwcn cn Japkc Roos. Sipkc z. van Cornelis Pieters Cupido en Jantje Sipkes Cupido. Hieke, d. van Picter Klaas Knop en Sibbeltjc Pieters Stada. Klaaskc, d. van Picter Pieters Zorgdrager ea Trijntje Sijbrands Ruig. Neeltjed. van Douwc Klaas van Keulen en Tctjc Armstrong. Cornelia d. van Pieter Willcrns Smit cn Anne Cornelis Schaap. Neeltje, d. van Rijnder Groendijk en Elisabeth Reus. Klaas z. van Willem Lieman cn Neeltje Cupido. Gerritz. van Audrics Gerrits Stada cn Trijntje Cornelis Bos. Gcrrit z. van Picter Gerrits Bos en Jercmia Dirks Bos. Maamke [d. van Gcrrit Lccndcrts Pais en Trijntje Jans Limburg. OVERLEDEN Neeltje van Keulen 3 jaren. Trijntje Lieuwcn 2 ja ren. Cornelis Zorgdrager 36 jarenop zee. POLITIE. Dezer dagen is op de publieke straat gevonden Een GOUD OORKNOPJE, een SCHEEPS-JÖURNAAL cn eenige SLEUTELS. De eigenaars kunnen zicli ter terugbekoming aanmelden ten Burelo van den ondergeteekende. Ilelder, 24 Oct. 1865. De Commiss. van Politie, A. C. BOONZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3