Basiscursus. Muziek in Tivoli. Amsterdam-N ieuwediep v. v. Zonder Overladen. DAGELIJKS: Stoomiafften Dolphiin en Zaanstroom J\i 2. A V E 11 T E IV T I E IV. GEMELBELEEUDE V0()UK\MEU MET STOOKPLAATS, Dpenfmrc Tlcrfiooping (om contant geld). Eenige MEUBELEN, WIMELMERMWINKELGRREKDSCHAPPEN S. J. MANHEIM SLIJM' EN MAA GPILLEN. HEILZAAM 1111)1)11 VOOR KIMMA Van AMSTERDAM. Van het NIEUWEDIEP RETÖIIRRILIITTEN TOT VERMINDERDE VMTPRIJM Van tle dienst der Stoombooten Zaanstroom Jfê 1 en Mercurius. Stad A Ikmaar en Prins van Oranje. Een Heer verlangt te Nieuwediep of Helder bij fatsoenlijke lieden te huren: eene met of zonder den HIinnAGHOST. Opgave van stand en prijs per maand, onder letter K, bij den Boekhandelaar W. P. KOOIJ Binnenhaven te Nieuwediep Op Donderdag den 26 October 1865, des voor- middags ton 10 ure, ten huize van P. L. GU DE, aan de Bassingracht, aan het Nieuwediepge meente llelderwijk O, No. 126, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. f SÏEIÏ W A E Cz., van cn het geen verder zal worden aangeboden. Alles behoorende tot den faillieten boedel van P. L. GUDE voornoemd. Op den dag der Verkooping te bezigligen. De ondergeteekende verwittigt de Jongelieden, dat hij steeds blijft voortgaan" tot het geven van DANSLESSEN. Zij, die daarvan nog wensehen gebruik te maken, of Ouders welke verlangen dat hunne Kinderen van die Cursus profiterenworden verzocht zicli ten zijnen huize aan te melden. Binnenhaven, JI*o. 15. OP ZONDAG DEN 29 OCTOBER 1865. Entrée cn Dan. vrij. Aanvang: ten 8 ure. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de GAL en zeer zacht laxerend ziju zijn tegen 82'. Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik verkrijgbaar door tusschenkomst van de heeren AmsterdamKuis Weissenbruch, Apoth. Voorburgwal bij do Stilsteeg. AlkmaarH. Schreuder C°. Apothekers, Ritsevoort. Burg op Texel, C. Mooij. Enkhuizen J. T. Dickman. HensbroekT. Heere3. Hoorn, E. Knaven Apoth. KoedijkA. Deugd. Koog a/d. Zaan, N. v. Pomeren. Krommenie, P. Olie. Medemblik, K. Krap. Nieuwediep Y erhoeve Bruinvis. Nieuwe Niedorp, J. Groot. Purmerende, J. Schuitemaker. Rijp, D. de Vos. Sehageu, S. B. van Lom Schermerh., Wed. Nieuwland. Uitgeest, Wed. Starreveld. lFinkel, J. Ameliswaard. Zaandam, J. W. Kmpseheer. 't Zand in de ZijpeJStam. Om elk Doosje «Ier echte en slnts onheuge lijke jaren gebruikte SLUW- cn HAICIPIL- LES is een biljet, voorzien met de Handtcckening van den vervaardiger J. J. SCIIKliUIMillApoth. welke Handteekcning zich ook bevindt op het Zegellakwaarmede eik Doosje verzegeld Is. Men gelieve daar wel attent op tc zijn en wachte zich voor het gebruik van namaaksels, welke men tracht in ontloop tc brengen. 7. De Haarverstqrkende en Haarontwikkelende OUD-CAR- TAGENA'S BERG PLANTEN OLIE is een zeer heilzaam middelom te gebruiken voor Kinderen het bevordert den groei van het Haar bij uitnemendheid en houdt het tevens in stand. Wat ziet men ook niet vele menschen die ten gevolge van in hunne jeugd Hoofdklieren te hebben gehad, kale plekken op het Hoofd hebben; door het gebruik dezer Haarolie doet men weer nieuwe wortels ontkiemen eu men krijgt een fermen llaarbolwie is er die zich (hoewel buiten zijnen schuld) soms op een jeugdigen leeftijd niet schaamt voor een kaal hoofd men voorkome het door deze Haarolie, die a 60 Cents het Eleschje verkrijgbaar is gesteld aan het Hoofd-Depöt te Delft bij A. BREETV E L T Az. Delft, Markt, nevens de Waag. En verder uitsluitend en alleen in onderstaande Depots ir. D. SclilüterNieuwediep; W. B. Wiebols, Purmerende; A. Schra- vcudijk Hilversum; J. B. Upman BarsingerhornS. Keet, Schagen, G. J. TeunisseHaarlem D Boots, Alkmaar; M. Vriend, Zaandam, Geb, FrcseVenhuizen; Gebr. Reekers, Weesp; G. A. KöhneEda m TI. W. BöttgerZuidsclarwoudeWed. R. JongelingEijerlandB. D. van Wcede, de Rijp; W. C. Velthuizen Laren; Wed. W. Mars, Wierin- gericaard. En meer Dépots in audere plaatsen. (Rijn- en IJsselsteiger). 's MORGENS 8 UUR en 's AVONDS 10 UUR. 's MIDDAGS 12 UUR en 's AVONDS 11 UUR. Houders van op deze dienst afgegeven RETOURBILLETTENkunnen op de terugreis naar verkiezinggebruik maken van eene der bovengemelde Stoombooten: Aan liet Kantoor der Directieop den Rijn- en IJsselsteiger te Amsterdam bestaat eene uitmuntende gelegenheid voor het opslaan van Vracht- en Bestelgoederen. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4