«fjeföer, JïieuioeÖiep, RMemsoorÖ, cn,v J\p 462. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 1 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentikn van 14 rogcis is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóur des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De zaak van het Britsche ministerie schijnt voor 't oogeu- blik geregeld. De Times trouwens die graaf Russell niet genegen is, erkent, dat hij, die de Alabama-kwestie in al hare onderdeelen kentde onvermijdelijke man was beslecht hij het geschil met de Unie op voldoende wijze, dan kan hij zeker premier blijvenanders zal hij de plaats aan betere en jeugdiger krachten moeten toevertrouwen. Men mag in Engeland echter niet vergeten, en de Times doet dit mét vele andere organendat ltussell het plan van Napoleon tot een algemeen Europeeseh congres verijdelde; Engeland zou in zulk een congres waarschijnlijk slechts eene ondergeschikte rol hebben gespeeld, en Russell volgde dus daarbij een bepaald Britsche politiek. De Times beweert ook dat de toestand van Europa zoodanig isdat Engeland de Alabamazaak onbeschroomd kan aanvatten. Dit zou ieder een niet zoo gaaf toestemmen de Duitsehe kwestie b.v. is verre van helder, de Deensche is nog ten dcele hangende, de Italiaansche en Hongaarsche blijven ter tafelja zelfs die van Belgie, dat is de verdeeling van dien staat, door een oud minister van buitenl. zaken- in eene brochure openlijk tot een punt van behandeling ge nomen wordt in het deftige Journal des Del/als besproken welk blad erkent, dat, indien in Midden-Europa een ver anderde toestand het evenwigt verbrak, dat zou moeten worden hersteld, waarschijnlijk door toepassing van de nieuwe beginselen van openbaar regt, in overeenstemming met de neiging om de kleine staten op te heffen. De kleine staten mogen het zich gezegd rekenen die verklaring verdient ook de aandacht van Nederland. Men verzekertdat binnen acht maanden al de Eransche troepen uit Mexiko terug zullen zijn. Dit zou zegt men het gevolg zijn van onlangs tusschen den Amerik. gezant en Drouyn de Lhuys gehouden conferentienwaaraan ook een pas uit Washington gekomen vriend van Johnson en Seward niet vreemd gebleven zou zijn. De heer Eould moet het meest tot bovenbedoeld besluit hebben bijgedragen. 1TI B TT TT 3 T IJ D 11T 3- B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 31 October 1S65. Vrijdag jl. is alhier aangekomen de Noordsche brik Bonne Vento, kapt. G. Aslaksen, na in de Noordzee in aanzeiling te zijn geweest met een Engelsche brik, welk vaartuig in de diepte is verdwenende kapitein en een jongen zijn er bij omgekomende overige vierman der equi page zijn op de Bonne Vento overgesprongen en hier aan- gebragt. Twee er van zijn met verwonding in 's Rijks hospitaal opgenomen. Zondag middag jl. is alhier door Egmonder visschers de Noordsche brik Emanuel binnengebragt, die wegens lekkage door het volk verlaten en in de Noordzee drij vende was. De equipage is, naar wij vernemen, gered. Dóór de commissie tot het examineren van varenslieden te Amsterdam, is Zaturdag jl. met goed gevolg als tweede stuurman geëxamineerd, do heer II. B. Bienhoff, leerling aan de school voor de zeevaartkunde, van den onderwijzer Leijer alhier. Uit een goederenmagazijn op 's Rijks werf alhier, is dezer dagen een brutale diefstal gepleegd van een aantal kleedingstukken. Het is door de activiteit van den Commis saris van Politie alhier gelukt, een groot deel der goederen in handen te krijgen en tevens te ontdekken wie den ver moedelijke!) dader is; zijnde een matroos van Zr. Ms. stoom schip Watergeusdie sedert voortvlugtig is; alle mogelijke de politie ten dienste staande middelenworden ter opspo ring in het werk gesteld. De officier van administratie le kl. H. E. X. Streng- naerts is gcplaats aan boord van Zr. Ms. fregat met stoom- vermogen Adolf Hertog van Nassauliggende alhier. Zr. Ms. korvet van SpeyJc zal eerstdaags van hier naar Vlissingen vertrekkenom te dokken gemelde bodem is zeer lek, hetgeen men hier te vergeefs heeft trachten te verhelpen. Op Vrijdag a. s.zal aan het Raadhuis alhier de aan besteding plaats hebben van de levering van gedrukte stuk ken voor de gemeente administratievoor de jaren 1866GS. Op Dingsdag 7 November, zal aan het Algemeen Weeshuis alhier, de aanbesteding plaats hebbenvan de be- noodigde eetwaren en kleedingstukken, gedurende het jaar 1866. Op Vrijdag 3 November, des voormiddags ten 12 ure, zal aan het Ministerie van Marine te 's Gravenhage worden aanbesteed, de levering te Willemsoord, van 600,600 ponden grove maatkoleute Amsterdam van 300,000 pionden grove maatkolen en 1000 mudden smeekolen. Z. M. heeft verleend aan J. lt. de Aldecoechiakapt. van het Spaansche schoenerschip Jose Mariavan Bilbao, de zilveren medaille cn een loffelijk getuigschriften aan M. D. Arrnbarrena en C. Santua, matroos op dat schip, ieder eene gratificatie van f10 en een loffelijk getuigschrift, wegens hun verdienstelijk gedrag bij de redding der bemanning van het masteloos in zee verkeerende nederlandsch schoe- nergaljootschip Pieterdina MarcJdna. Bij de regtbank te Utrecht is de 26 dezer behandeld de zaak van V. S.beklaagd van op 29 Aug. jl.als ma chinist bij den Nederlandsehen Rhijnspoorwcg over eendoor hem bestuurden trein zonder opzet gevaar te hebben doen ontstaan, waarvan verwonding het gevolg is geweest. Twintig getuigen werden verhoord. Het O. M. requireerde schuldig verklaring en veroordeeling tot eene cellulaire gevangenisstraf van 45 dagen tot 1 jaar. Als verdediger van den beklaagden trad op mr. II. J. van Lier, die tot vrijspraak concludeerde, op grond dat de schuld des beklaagden niet was bewezen. Na re- en dupilick bepaalde de regtbank de uitspraak tot over 8 dagen. Men berigt uit TIavelte, eene vreemde ziekte heeft zich sedert eenige dagen bij enkele runderen aldaar geopen baard, welke uiterlijk eenige overeenkomst heeft met de longziekte. Bij de openitig van een rund is gebleken, dat deze kwaal ontstaat door een aantal wormen in de long. Volgens het gevoelen van deskundigen zal deze ziekte zich waarschijnlijk nog bij meer runderen openbarentengevolge van de rupsendie dezen zomer zoo buitengewoon talrijk in de graslanden gevonden werden. LI. Donderdag nacht is te Great Yarmouth een moord geploegd. Een Ilollandsclie matroos danste in een bicrlmis ,1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1