waar zijn kapitein en een zijner inaats inkwamen, om hem te bewegen mede naar boord te gaan. Hij weigerde dit en trok bij aanhouden zijn mes, dat hij zijn maat in het hart stootte. Met meer dan dierlijke ligtzinnigheid en on verschilligheid gingen de overige dausers, als ware er niets gebeurd, met hun dansen voort, tot dat de politie door dwang er een einde aan maakte. De Daily-Ncws meldt, dat ook de Nederl. regering is toegetreden tot het voorstel van Frankrijk, om eene con ferentie te houden tot regeling der sanitaire politie-dienst in het Oostendie te Konstantinopel zal gehouden worden. De vrouw van een arbeider te Brest, die door haar echtgenoot mishandeld werdnam hare drie kinderen uit een vorig huwelijk mede naar een vijver, wierp ze er in en sprong ze toen na. Zij werden er allen dood uitgehaald. De jongste Amerikaansche berigten brengen weinig nieuws, ür. Mudd, die beschuldigd werd deel te hebben genomen aan het complot tot vermoording van president Lincoln, en dientengevolge veroordeeld werd tot levenslange gevangenisstrafheeft eene poging gedaan om te ontvlugteu hij werd evenwel weder gevat en de persoon die hem bij zijne ontvlugting behulpzaam was geweest, werd tot zes jaren gevangenisstraf veroordeeld. liet krankzinnigen gesticht te Warschau natuurlijk eeue inrigting der regeriug is onlangs door de politie bezocht geworden. Bij die gelegenheid bleek dat 50 van de 144 patiënten staatkundige misdadigers warendie naar het verblijf der krankzinnigheid waren gevlugt, en een paar jaren binnen deze verschrikkelijke muren hadden doorgebragt. De geneesheeren zoowel als delinquenten zijn gearresteerd. Op den Nicoluasspoonveg tusschen St. Petersburg en Moscou zullen nieuwe waggons van een ongemeen prachtige inrigting in dienst gesteld worden. Behalve een sierlijk ge meubileerde zaal en rookkamer, bevat elke waggon een reeks van kleinere vertrekken die op beide zijden in een gang uitloopen. De sofas, ottomans en kussens, gedurende den dag gebruikt worden des nachts tot bedden matrassen en peluwen ingerigtzoodat de passagiers even gemakkelijk in den waggon kunnen slapen als te huis. Zoo als van zelfs spreekt, zijn cr afzonderlijke kamers voor heeren en damesen wanneer de reizigers des morgens wakker worden vinden zij hunne kleederen geborsteld en opgevouwen door de bedienden, cu natuurlijk ook alle benoodigdheden om zich te wasschen en te kleeden. CORNELIS DITO. Een lield lil stormgevaar. (Door D. Dekker.) Vervolg van No. 401. V. De glausrijkc zonneschijf was op tien 3n Julij 1SC5 statig aan den oostelijken horizon verrezen. Gloeijcnd purper wierp zij over het kustland, maar ook op het brecde onafzienbare watervlak, waardoor de kust begrensd wordt. Schoon was het gezigt over de watermassa, die thans bijna in volkomen rust hare golfjes kabbelend aan het strand deed vlocijen Aan den gezigteinder ontdekt uw oog wanneer het scherp is, een tweetal stippen Ziet gij ze niet P Wacht wapent het met dezen verrekijker, dan zult gij de wetenschap opdoen, dat mijn oog het in scherpte en geoefendheid wint!. Ja, waarlijk, ik zie ze en niet alleen als stippen, maar het gewapend oog ontdekt duidelijk dat het vaartuigen zijn die de kust meer en meer naderen. Maar wat moet dat kleine bootje op ongeveer 2000 ellen van de kust Met liet blootc oog gezien gelijkt het een watervogelmaar met behulp van dit optisch instrumeut, ontdekt men dat het ecu roeivaartuigje is, waarin vier mannen gezeten zijn. Gij licht gelijk Iteeds voor dat dc dagvorstin hare loopbaan, aau ons halfrond, had betre den, hadden de zich in de vlet bevindende personen van gade en kroost af scheid genomen cu zich met liet rank vaartuigje naar zee begeven om aan biuueukomendc schepen hulp te verlccncn bij hunne aankomst aan den wal, door het uitbrengen vau trossen en dergelijke. Die mannen slocperliedcn gchceten, trachten op deze wijze in dc behoeften van hun gezin te voorzien en moeten bij iel bewogen zee, niet zelden hun leven wagen om huu sober stuk brood te verdieneu. Thans bedreigt hen niet het minst gevaar, want met statige riemslagen en ouder het zingen van een vrolijk lied, wordt het bootje voorwaarts gestuwd. ^Veet ge wie op dit kleine vaartuig als stuurman ageert? Het is Corne- lis Dito, die wij als 19jarig jongeling, nu dertien jaren geleden, het moedig waagstuk bij dc stranding van dc Gezina Jantina zagen verrigten Hij is inmiddels tot een forschcn man opgegroeid en wordt om vele waag stukkeu, bij het redden van schipbreukelingen, tusschen 1852 en dit tijdstip, door allen die hem kennen geacht eu door zijne makkers als dc moedigste onder dc moedigen geroemd. Onder zang en scherts wordt dc reis vervolgd, want dc bootsgezellen zijn zeer vrolijk gestemd, daar huu geoefend oog reeds lang de beide naderende schepen ontwaarde cu daardoor bij hen dc hoop verleveudigd wordt om dien dag goede voordeeleu te behalen. Wij wcnschen u die vau harte toe goede lieden! die zoo dikwerf dagen eu nachten in een zoo klein vaartuigje op zee roudzwerft, zonder uw doel, ecu stuk brood voor u eu dc uwen te ver dienen, to bereiken. VI. Maunen roept Dito zijne makkers toe, wccst op uwe hoedede rie men gelijkmatig bewogen! Ieder sta op zijucu post en volgc stiptclijk mijne bevelen Wat is dc oorzuak vau die zorgwelke de stuurman straks nog zoo vrolijk en schertsende, thans aan den dag legt? Luister! De bedriegelijke zee heeft kwaad spel met hen gespeeld. Op eens is een windvlaag opgekomen die de schepen in hunne voorstrevende beweging be hulpzaam is, maar die dc ranke boot in slingerende beweging brengt. Het geoefend oog van Dito heeft zeker ontdekt dat hcu gevaar bedreigtwan^. hij herhaalt gedurig aan zijne makkers het bevel om op hunne hoede te zijn. God ja daar neemt de windvlaag voor eenige oogeublikken in hevigheid cu kracht toe, 't is een windhoos. Het ranke bootje wordt ontzettend heen eu weer geslingerd. O, God 1 omgeslagen Vier menscheulevens uitgedoofd Vier mannen ontrukt aan gade en kroost!Maar neen. God lof! de windvlaag heeft uitgewoed, is teu minste belangrijk in kracht afgenomen eu deu bootsgezellen is het geluktzwemmende de omgeslagea sloep te be reiken en op deu bodem er vau post te vatten maar hunne toestand is niet te min zeer hagchelijk. Krampachtig klemmen zij zich aan het stuk hout vastdat op dit oogen- blik hun leveu nog behoedten hunne hoop is gevestigd op de naderende schepen. Wanneer de bemanning huune gevaarlijke positie slechts ont waart, zal men dadelijk ter hulpe snellcu.IJdel is die hoop arme lieden! de vaartuigen zeileu op tc grooten afstaud voorbij om uwe gevaarlijke houding te ontdekken eu van al de seinen die gij in uwe positie nog geven kunt, wordt door het scheepsvolk niets waargenomen. Men beraadslaagt onderling wat hen in dezen pijnlijken toestand te docu staat, en het alge- mceu gevocleu isdat er geene redding mogelijk is voor hen die geene ge noegzame kracht bezitten om het strand zwemmende te bereiken. Dito wil het beproeven om twee duizend ellen op die wijze af te leggen. Gelukt het hem dc kust te bereiken dan kan hij hulp voor zijne makkers afzen den Hij weifelt niet langhij onderneemt deu togt eu wordt door een zijner makkersdoor Kuiperdie mede goed zwemmer is gevolgd. Met forsche slagen schieten de beide mannen vooruitDe zee heeft hare vorige kalmte wel voor een deel hernomen, maar toch de golfslag biedt den zwcmmeudcu tegenstand eu 2000 is de afstaud die door hen moet worden doorworsteld. Een groot deel is door de beide mannen reeds afgelegd daar naderen zij eene plaats, waar de stroom hen meer belemmering in den weg stelt, dan in de ruimte die door hen doorloopen is. Dito streeft steeds voortmaar ach de krachten van zijn makker zijn bezweken. Kuiper zinkt weg in de peillooze diepte en geen zweem vau zijn bestaan wordt meer vernomen hij is de prooi van het bedriegelijk element ge worden Verschrikkelijke toestand voor Dito die het treurig lot van zijn medgezel outwarendeniet in staat is eenige hulp te verleenen. Ontmoe digd door eene zoo treurige gebeurtenis yerllaauwt hij een oogenblik in zijne pogingen om het strand te bcrcikcumaar zucht tot zelfbehoud, de ge dachte aan echtgenoot en kroost eu aan zijne in gevaar verkeerende makkers doet zijnen moed eu zijne krachten herleven. Met groote inspan ning herhaalt hij zijne slagen eude Hemel zij gedankthij bereikt het strand Hoe ook vermoeidspoedt Dito zich naar Petten het naastbij gelegen zeedorpverhaalt daar het gevaar dat zijne nog in leven zijnde makkers bedreigt en dadelijk snellen eenige kloeke mannen met eene boot ter hulpe van de beide manschappen;, die zich nog aan de omgeslagen sloep vastklemmen en met haar door wind eu stroom wordeu meegevoerd. Hunne pogingen tot redding worden met gunstig gevolg bekroond en twe mannen worden door den moed en de volharding vau Dito aan hunn betrekkingen teruggegeven. Kuiper de trouwste medgezel van Dito i tot aller smart, spoorloos verdweuen Vervolg en slot in een volgend nommer. De namen der mannendie met de meeste bereidwilligheid Dito eene boot verschaften en hem zijne twee makkers hielpen redden zijn Jacor Sinjewel van den Helder die tijdelijk te Petten woonde en Geruit en Pieter Timmerman inwoners dier gemeente. 3|ngc5nnticn ^tuftlicn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Helder, 29 Oet. Mijnheer dc Eedacteur In No. 460 van uw blad komt onder de ingezonden stukken eene vraag voor van «Bemoeial": hoe de hr. Strootman stemmen kon voor een verzoek van Regenten van het weeshuis, om van het doen eener voordragt verschoond te blijventerwijl hij zelf eenige oogenblikken te voren verklaardedat de voordragt uitdrukkelijk was bevolen, en hoe de Raad zou hebben kunnen besluiten, om af te wijken van de eenmaal bestaande wet. Uit het hoofdartikel van uw vorig nommer blijkt, dat de Redactie 't met «Bemoeial" eens is, dat de Raad hier op 'tpunt heeft gestaan een flater te begaan. Ik kan dat gevoelen niet deelen en wensch u daarvan de redenen op te geven. Denk eens goed na, verdeelt men in onze gemeente de wetten niet in drie verschillende catagorien 1°. Wetten waaraan men streng de hand houdt, 2o. Wetten die men ontduikt; en 3°. Wetten waarmee men naar willekeur omspringt. Tot No. 1 zou men bv. kunnen rekenen de belastingwetten (ik geloof niet dat één burger in de gemeente zich beklagen zal dat ze niet stipt genoeg worden nageleefd) of wetten op welker handhaving de Hooge Regering het toezigt houdt, bv. de openbare naleving der Gemeentewet. Do afwijking van deze is zeldzaam, want ze vallen te veel in 't oog. Tot 2o. Wetten die men ontduikt. Dat heeft meermalen plaats en is moeijelijk te voorkomen. Dit geschiedt b. v. als een Wethouder handligting vraagt voor zijn minderjarigen zoon en daardoor art. 24 G. W. krachteloos maaktof wel wan neer hij aandeelen heeft in de een of andere onderneming r waardoor het zijn voordeel is, dat artikel op hoogen prijs te houden. Wordt zoodanig feit vervolgd, zoo als thans te Dordrecht met een Raadslid het geval is, dan stelt hij zich aan zware strafFen blootdoch gewoonlijk weet men de vervolging te voorkomen. Tot 3o. Wetten waarmêe men naar willekeur om springt. Dat zijn dezulken die als in casu niemand belang inboezemen doch voor welker handhaving het bestuur echter moet waken. Wie raakt het of 't bestuur van 'tweeshuis al of niet eene voordragt doet? Wie zal er tegen opkomen als men van de wet afwijkt? Natuurlijk niemand. Derhalve: de wet hindertniemand zal er op letten als wij ze overtreden Weg cr dus mee! Zeer teregt zei de groote Redenaar van onzen Raad de welsprekende Bakker Baltuszoondat als de Regenten bleven persisteren de heel boel in de war zou ge stuurd worden (hoe parlementair uitgedrukt). En waarom zou de Raad de boel in de war sturen? Dan liever de wet aan kant gedaan. Dat is veel eenvoudiger en T is onverklaarbaar hoe er nog zeven leden onnoozel genoeg waren om dat niet te begrijpen. Misschien is «Bemoeial" nu tevreden gesteld. Gij beklaagt u, M. d. R. dat uw uitgever achter wordt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2