LIJKKOETS, CAMEE PORTRAITS ~1 M.DE HAAS, VÜLKSLEïMÜÜLlöi111 tl EK. RUIS EN BERV0ETS, BURGERLIJKE STAND DER GEMEEME HELDER. TELEGRAM. ADVERTENTIES. ~PAÜL VAN ROSENDAEL, Kanaalweg M. J. MANHEIM. D. D E V A A N, gesteld bij den zoon des wethouders, uitgever der andere plaatsel. Courant. Duid 't mij niet ten kwade, maar ik vind dat van uw kant ook eenigzins onnoozel. Hebt gij nooit bij Judels het geestige stukje gezien «de Schoolmeester of 't examen ten platte lande"? Op dat examen vallen alle prijzen ten deel aan den zoon van den assessor. Sterrekunde, geschiedenis, rekenkunde, altijd is 'tprijs!! voor des assessors zoon!! Waarom? Natuurlijk: hij is de zoon van den assessor. Bij het doorloopen der Couranten van 't jaar 62, vind ik in het raadsverslag over die advertentie-kwestie nog enkele merkwaardige bijzonderheden. Voornamelijk de houding van den anderen wethouder voor en na zijne benoeming qua talis valt in het oog. Vroeger als 't ware opposant quand même tegen den Burgemeester, is hij thans zoo zacht als een lam en stemt gewillig voor waar hij eertijds stellig tegen zou ge stemd hebben. Vergun mij M.d. R. daarop in een volgend nommer terug te komen. Uw bestendige lezer JONAS. Van 20 27 October 1865. ONDERTROUWD: J. H. Wurtz raatroos bij de Marine, 42 jaren en M. Dijkstra 50 jaren. T. van den Ven schipper bij de Marine45 jaren en A. Brand, 26 jaren, wonende beiden thans alhier, onlangs te Vlissingen. F. G. de Geus, timmerman, 26 iarenwonende te Hardinx- veld en D. Ruijtcr, 26 jaren. J. Jansen, timmerman, bijna 31 jaren cn A. Gclhard, 24 jaren. P. van der Velden, timmerman 23 jaren, wonende than3 alhieronlangs te Medemblik cn C. C. de Boer 24 jaren. G. Driessenbottelier bij de Marine26 jaren en E. J. Winter, 22 jaren. G. Lemmenstakelaar, 35 jaren en A. M. Buijs 28 jaren weduwe van A. Goverde. H. Timp matroos bij de Marine, 37 jaren en W. Geervliet25 jaren. GEHUWD Jhr. A. J. van Geen cn M. N. Haremaker. J. J. de Ja ger en M. de Wijn. J. van Donk en J. den Hartog. J. B. Smink en J. M. Akkerman. J. C. de Haan en J. A. F. II. Engelke. P. Buisman en A. M. Willemse. H. Slot en C. F. Scheepmaker. BEVALLEN: IJ. Eleman geb. Snooij D. II. van den Broek D. k. Tompot geb. Fluijt D. N. C. Sinjcwel geb. Steilberg D. IJ. de Vries geb. Beneker D. J. Jacobs geb. Kuiper D. M. Ramler geb. Urscm D. G. Muije geb. Bras Z. P. J. Pattest geb. van de Vrede D. D. Timmers geb. Vennik Z. M. M. Linnekamp geb. Tieken Z. G. Bakker geb. Vliek D. E. Buitenkamp geb. Katwijk D. T. Voet geb. Burger D. W. Frankfort geb. Kunst Z. J. Boon geb. Kemp D. OVERLEDEN J. P. Nukocp 18 m. J. de Jong 57 j. J. Visser geb. Koosjer 28 j. en 11 m. P. J. Hoeksel 9 m. L. Bood 5 w. H. J. Meijer 14 d. P. A. Christoflels 38 j. Levenloos aangegeven 2. Ambtshalve ingeschreven 1. MAR KT BERIGTEN. ALKMAAR 28 October. Aangevoerd 6 Paarden f30 a 60, 11 Koeijeu f90 a 170, 263 Schapen f 18 a325 Geiten f4 a 6, 25 Magere Varkens f 10 a 18, 320 Big gen f8a 12, Boter per kop 77? a 85 ets. HOORN 28 October. Aangevoerd 18 mud Tarwe f8.50, 7 mud Rogge f7 160 mud Gerst f5.64 mud Haver f4.25, 85 mud BooncnBruine f13, Paarden f7, 45 mud Erwten, Graauwe f20, Vale f 15 Groene f 15 Witte groote f 12.25, op monster verkocht: Mosterdzaad f22, Karweizaad f 18. 27 Paarden f55 a 215, 20 Kalveren f7.50 a 22, 240 Schapeu f 19 a 29, 198 Varkens f 12 a 26, 6 Zeugen fl9a41, 440 Biggen f6 a 11.50, 470 Kippen f0.25 a 1.70 300 Eenden 10.40 a 0.50, 1300 Kip-Eijeren f 4 a 4.25 1000 Eend-Eijcrcn f 3.50 a 4 per 100 2050 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop, 400 mud Aardappelen f2.10 a 3.50 per mud, 320 manden App'elen f3 a 4, 170 manden Peeren f2.25 a 2.50 per mand. lieden Dingsdag, 31 October 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs a n Weenen '/Vast. s Berlijn o Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)57J- °/0 6 dito dito 1882 68f 3°/0 Mexico (oude)24 J- 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnl. Spanje37-J- Conpons Bewijzen Mexico 5°/0 Brazilië74J- 6°/0 Turken44jL Illiuois Certificaat89J W1 VIJF-EN-VEERTIG JARIGE ECHTVEUEEXIGING C;Ki Ondertrouwd: te van Jb. C. BORG ABT en M. M. NEP F. Nieuwediep1 Nov. 1865. Hun dankbare Zoon. - 1 fit x y ft f J. VROON M z. T. J. DEKKER. Texel2S Oct. 1865. Ons geliefd eenigst Dochtertje ANTJE, overleed heden, oud ruim Acht jaren. C. A. AMONS. A. AMONS geb. de JONG. Niemvediep, 28 October 1865. A. BOOMSMA betuigt zijn' dank, voor de bewijzen van deelneming bij bet overlijden van zijn' Schoonzoon ondervonden. Helder31 October 1865. vervaardigt en betgeen verder tot zijn vak behoort. Waartoe bet Atelier geopend is van af des morgens 9 uur. heeft de eer aan zijne begunstigers bekend te maken, dat hij als naar gewoonte heeft aangekregen, een lading pw VRiiitn uiiiumiö tegen billijke prijzen. Monsters 20 Ct». de 5 tiop. M4ATSCflAPPII TOT W VAN 'I ALGEMEES. Departement HELDER Onder dankbetuiging voor de toegezondene Boeken be- rigten Directeuren, dat op a.s. MAANDAG den 6 NOVEMBER, des avonds ton 6 ure, wederom Boeken zullen worden uitgereikt in het Gebouw voor Godsdienstige en zedelijke ontwikkeling in de Nieuwstad. Directeuren houden zich aanbevolen tot verdere toezending van Boekwerken. DE DIRECTIE. Helder, 31 Oct. 1865. SteevfabrieJcanten te Kampen berigten dat zij alle soorten van ITIacIiïltale WA4L- S'fi'KK&Kiü voorhanden hebben tegen zeer civiele prijzen. M li MUI IELS. OPRUIMING, tot buitengewoon goedkoope prijzen, van alle soorte van RAGCHELS. Lavgestraal en Kerkgrackl. N.B. Ook zijn bij hem KAGCHELS te huur. De ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij thans heeft aangekocht eene groote, geheel nieuwe die voor bet bestemde doeleinde bijzonder goed is ingerigt en daarbij zeer smaakvol is gedrapeerd. Hij is derhalve thans voorzien van 'S'tWifË f.l.1 K. ÜÖET&ËSien daardoor in staat iedere familie naar rang en stand te bedienen. Hoeh-MolengracJit en Pier steeg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3