M A R I NE. MARINE. LEVENSVERZEKERINGS-BANK, Kapitaal: Een Millioen dulden. RATOENZAADROEKEN, ad f 8.80 per 100 k°., Versch RUNDVLEESCH en SOEPGROENTEN NATIONALE gevestigd te ROTTERDAM. Goedgekeurd door ZM. den Koning Directeur: Mi. W. SIEWERTZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissements Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. AdministrateurS. VAN DER HELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den Helder: Dr. J. I1AREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. direct van Engeland aangevoerd, zijn te bekomen bij W. KAABÏ®©3iï5DllJH. Alkmaar27 Octoler 1S65. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal, op Maandag den 13 November 1865, des middags ten 12 ure, bij inschrijving worden aanbesteed de levering van ten behoeve der Equipagien van Zr. M8. Schepen en Vaar tuigen van Oorloggedurende bet jaar 1868 aanwezig ter Reede van Texel en in het Niemvcdicp. De biljetten van inschrijving, op gezegeld papier, voor elk bestek afzonderlijk, zullen vóór of op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van aanbesteding, als ook het model inschrijvingsbiljet voor de Soepgroenten, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de Zondagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot "s namiddags 2 ure ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Willemsoord, den 28 October 1865. Da Schout-lij-nacht Adjudant des Konings in luitengewone dienst. Directeur en Kommandant der Marine PKLS li fi.ï CKEH, Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal, op Donderdag den 9 November 1865des' voormiddags ten 11 ure, bij inschrijving worden aanbesteed de levering van: YERSCH RUNDVLEESCH, WIT BROOD GROENTEN, AARDAPPELEN BIER en MELK, alsmede het WASSCHEN en APPRÊTEREN van LINNEN-, WOLLEN- en KATOENEN GOEDEREN ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord gedurende het jaar 1866. De biljetten van inschrijving, op gezegeld papier, voor elk bestek afzonderlijk, zullen vóór of op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord, vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van aanbesteding, als ook de modellen inschrijvingsbiljetten voor de GROENTEN eu de WASCH liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de Zondagen uitgezonderd)van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd, en voor zoo veel de WASCH betreft, ook ter Secretarie van het Gemeentebestuur te Alkmaar. Willemsoord j den 27 October 1S65. De Sehout-lij-nacht Adjudant des Konings in luitengewone dienst, Directeur en Kommandant der Marine PELS KUCHEN. Dc waarborgen cn voordeelen aan deze Bank verbondenwaardoor zij zich gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: 1c. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij do oprigting door do Inschrijvers bijeengcbragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneeslieeren, zonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige premieënen het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. Ce. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. Se. Bevoegdheid om de Poliszonder kennisgeving aan de Bankdoor cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9c. 25°/o aandeel in dc winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor ƒ300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: M. DE VOGEL te Nieuwediep. A. DENIJS te Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4