«geföer, JtieumeÖiep, Wiffemsoorö, enj. J® 463. Vijfde Jaargang. 1863. ZATURDAG 4 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Alen abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveutentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Uit Weenen schrijft men aan de Augsb. Zeil:. «De hemel is in het midden des rijks zeer bewolkt" zoo schreef de officiële weener courant in haar berigt omtrent de weersge steldheid en zij had gelijk. Zij had er nog kunnen bij voegen: sterke oostenwind, dan was ook de politieke toe stand naar waarheid geschetstwant de hemel blijft be wolkt ofschoon het weerglas der ministeriele bladen voort durend op '/gehoon" wijst. De //handels-minister" is einde lijk gevonden, maar Oostenrijk denkt niet aan handelen. Wij vragen alleen maar of de eerst verschijnende coupon der staatsschuld kan worden betaald en of de Hongaren tevre den gesteld kunnen worden. Oostenrijk rigt zich in voor zijn politieken winterslaap; wanneer de twintig landdagen, door de politieke stemvork geleid, beginnen te brommen, dan zal men in Parijs en Berlijn zeggen//de groote mogendheid Oostenrijk snorkt." Berlijn en Parijs die woorden rijmen slecht te zamentoch rijmen zij thans: het onmogelijke is mogelijk geworden. In ons ministerie van buitenlandsche zaken spreekt men nog wel van Berlijn en Parijsmaar met die christelijke gelatenheiddie zoo eigen is aan de Oostersche staatsmannen met het concordaat vertrouwd. »Wij diplomaten uit de oude school" zeide onlangs een van die heeren zijn tegen een parvenu als von Bismarck niet opgewassenvoor parveuus is het tegenwoordig de gouden tijd. Van Sleeswijk-Holstein wil men in de toongevende kringen niets meer hooren. De heer van Wydenbrugk zingt reeds de oude melodie met eene kleine wijziging «och mijn lieve Augusteuburgalles is weg." Werkelijk is alles weg; de kuur van Gastein was radikaal. De berigten uit Algerie blijven zeer ongunstig luiden. De opstand maakt vorderingen en volgens deu Moniteur Algé- rien heeft men vijf mobiele kolounes moeten organiseren om de aanvallende houding der opstandelingen tegen te gaan. De maarschalk-gouverneur heeft den staat van zaken ernstig genoeg geoordeeldom het vertrek te wettigen van kolonel Pauredie zich naar Parijs begeeft ten einde met den kei zer te beraadslagen. De maarschalk Mac Mahon zelfdie derwaarts moest komen om deel te nemen aan de minis teriële confereutiën over de aangelegenheden der kolonie is door den opstand genoodzaakt te Algiers te blijven. Uit Griekenland verneemt men, dat Bulgaris de vorming van een kabinet niet op zich heeft willen nemendan wan neer de heer Sponneck het land verliet. De koning heeft deze voorwaarde niet willen aannemen. Er is dus eene cri sis te Athene, die bij de vele bezwaren, die in Griekenland reeds bestaangevaarlijk moet geacht worden. Uit Japan wordt berigt, dat het geschil tusschen den taikoen en den prins van Nagato is geregeld. Eene zamen- zwering tegen het leven van den taikoen was verijdeld. 1TI B TT W S T IJ D 11T 3- 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 3 November 1865. In ons vorig nommer maakten wij melding van een dezer dagen plaats gehad hebbende diefstalop 's rijks werf alhier, thans kunnen wij berigten, dat de vermoedelijke dader gis teren door de politie-ageuten K. Groot en Zwarthoff is gear resteerd zijnde de matroos II. Poepergeboortig van Texel en dienende aan boord van Zr. Ms. stoomschip Watergeus. Hij was teruggekomen van Alkmaar, waarheen hij incognito een uitstapje had gemaakt, reizende in burger-tenu en onder het pseudoniem van Jb. Bakker. Naar wij vernemen had hij te Alkmaar eenige goederen te koop gepresenteerden kwam zeer waarschijnlijk om zich van nieuwen voorraad te voorzien, uit zijn verborgen magazijnalwaar hij de gesto len goederen veilig waande. De man schijnt echter in het geheel niet op de indrin gende politie te hebben gerekend, te meer verwondert ons dit, daar nog onlangs, met de kermis jl.de kennis making niet zeer aangenaam moet zijn geweest. Hij zou namelijk dezelfde persoon zijn, die toen zich zoude hebben schuldig gemaakt, ook onder den naam van Jb. Bakker, aan ontvreemding van twee harmonica'swaarvoor hij des tijds is veroordeeld en zijne straf heeft ondergaan. Bij de heden aan het Raadhuis alhier plaats gehad hebbende inschrijving, naar 103 nommers verschillende soor ten van gedrukte stukkenten dienste van de gemeentelijke administratie zijn twee inschrijvingsbilletten ingekomen als van A. A. Bakker en van S. Giltjes. Nadat door burgemees ter en wethouders de confrontatie zal hebben plaats gehad van de nommers, op de inschrijvingsbilletten voorkomende met die van de in het bestek gevoegde lijst, zal de toewij zing over acht dagen plaats hebben. Woensdag avoud werd aan de verschillende leerlingen der onlangsdoor het departement Helder der Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen, alhier opgerigte gymnastieschool, eene buitengewone les gegeven. Op uitnoodiging van de commissie dier school, werd die les bijgewoond door eenige leden van den raad en het bestuur van gezegd departement. De leer lingen gaven blijken van gemaakte vorderingen; hunne vaardigheid en outwikkelde spierkracht, vooral met het oog op het korte bestaan der school, werd met bijzonder ge noegen opgemerkt. Het geleidelijk onderwijs werd zeer ge roemd. De onderwijzerde heer J. G. Martinverdient daarvoor allen lof. Aan het eind der les, bragt de hr. Ileijning president der commissie in korte woorden ver slag uitomtrent het bestaan der school en deed daarbij onder dankzegging aan den raad der gemeente voor de krachtdadig verleende hulp, uitkomen, dat de nuttigheid dezer nieuwe inrigtingreeds door vele ouders werd ingezien waarvan het betrekkelijk groot aantal leerlingen aanvanke lijk tot bewijs verstrekt. Met betuiging van bijzondere tevredenheid aan den onderwijzer, werd de inrigting bij vernieuwing aan de belangstelling aanbevolen. De hr. Bron, president van het departement der Maatschappij tol Nut van H Algemeen, bedankte de commissie voor hare ijverige bemoeijingen en uitte den wensch, dat de school steeds in bloei mogt toenemen. Woensdag jl. werd alhier het berigt aangebragt, dat den vorigen dag benoorden Texel, omstreeks op een mijl afstand, een schip in het gezigt was met een noodsein in top. Nadat dit berigt door de directie der sleepbooten was vernomenwerd onmiddelijk een der stoomslepers in gereed heid gebragt, om aan het vermoedelijk in nood zijnde schip hulp te verlcenen; niettegenstaande de hoogloopende zeeën, stoomde de Archimedes ten 11 uur de haveu uit, doch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1