CORNELIS DITO. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE Z1JPE. kwam des avonds onverrigter zake terug, met het berigt niets te hebben ontdekt dan eenige in goeden staat zeilende vaartuigen, waaronder een haringbuis, die vermoedelijk den vorigen dag een zoutvlag in top heeft gehad, welke waar schijnlijk op Texel voor een noodvlag is aangezien. Een geruimen tijd werden er geene pogingen in het werk gesteld, om, door duikertoestellen, uit de op de west kust van Terschelling gezonken Lutine de schatten te redden, die daarin vermeend worden verborgen te zijn. De zaak is evenwel nog niet in het vergeetboek geraakt, althans in de vo rige week werd door vier heeren de stoomboot Magnet te Harlingen afgehuurdom op de plaatswaar de Lutine is gezonken, de noodige peilingen te doen. Ofschoon van den uitslag daarvan geene genoegzame bekendheid is ge geven meent men toch te wetendat in het aanstaande voorjaar de werkzaamheden tot berging daarvan weder een aanvang zullen nemen. (Als het wrak niet te veel onder het zand is bedolven.) Deze week is te Amsterdam overleden een zeer geacht industrieelde Heer C. A. Spin, boekdrukker aldaar. Ge boren te Friedrichstadin Denemarken, zette hij zich te Amsterdam neder en werd een der uitstekendste boekdruk kers in Nederland. Zijne voorouders waren vroeger uit Holland uitgeweken. Briefwisseling van gene zijde des grafsOngeveer zes weken geleden werd de vrouw van een arbeider in South- wark ziek, en in een Londensch gasthuis gebragt. Hare zuster en vriendin, die haar wilden bezoeken werden her haaldelijk met de boodschap afgewezendat de zieke aan de betere hand was, maar dat niemand bij haar werd toe gelaten. Eenige dagen later berigtte men aan de zuster en en de vriendindat de vrouw plotseling was gestorven en reeds in de kist lagdie men, toen zij in het gasthuis kwa men opendeen waarin zij een door den doodstrijd vreese- lijk misvormd gelaat zagen. Het lijk werd ter aarde be steld, en het graf van een opschrift voorzien. De overge blevene echtgenoot nam den rouw aan en scheen ontroost baar. Maar, daar ontvangt hij nu drie weken geleden uit het gasthuis een eigenhaudigeu brief van zijne vrouw, waarin zij hem mededeeltdat zij reeds sedert eenige dagen hersteld is, en vraagt waarom hij haar niet komt afhalen. De ar beider vliegt half zinneloos naar het gasthuis, waar zijne herstelde vrouw hem met verwijtingen overstelpt, dat noch hij, noch iemand van hare familie, haar gedurende hare ziekte bezocht hadden. De directeuren van het gasthuis hadden namelijk de namen der herstellende en der overledene vrouw verwisseld en den man der doode, in plaats van het berigt van het overlijden zijner vrouw, dat van hare gene zing gezonden. Nu is de directie wegens hare achteloosheid door de regtbank veroordeeldaan beide partijen een aan- aanzienlijke schadeloosstelling te betalen. Een Iield in stormgevaar. (Door D. Dekkeh.) Vervolg en slot van nommer 462. VII. Somber is het aanzien van deze nederige woning. Eeno vrouw in zwangeren toestand, omringd door vijf hulpeloozc kinderen, die om vader en om brood roepen, aanschouwt ons oog. De diep bedroefde weduwe, die met heete traucn sedert vele dagen het treurig uiteinde van haren dierbaren echtvriend heeft bcschreid, ziet geen licht in de toekomst. Ja, toch, een enkele straal doet zich aan haar op Eenige menschcnvricnden hebben zich ten taak gesteld, gelden in te za melen voor het hulpbehoevend, diep ongelukkig en beklagenswaardig gezin en de Nederlandsche deugd bij uitnemendheid, de weldadigheid, heeft zich ook hier niet onbetuigd gelaten. Van vele zijden zijn der commissie giften en gaven toegestroomd en zij is daardoor in staat gesteld brood iu de woning der ongclukkigen te brengenmaar helaasde echtvriend kunnen zij niet aan de diepgeschokte weduwe, maar de vader kuuucn zij niet aan de arme kinderen wedergeven VIII. Hoor, daar ruischen de toonen cener liefelijke muzijk't Is wel een contrast met het door ons, zoo even, gebragt bezoek in de nederige kluis! De plaats waar de kuustcnaars, de harmonische toonen aan hunne instrumenten ontlokken is ccnc flinke ruime zaal, met het opschrift Tivoli, en gevuld met dames en heeren, op wier gelaat zich vreugde tcekent! Geen wonder ook. 't Is kermis, dat volksfeest bij uitnemendheid, waar oud en jong, arm en rijk, elk op zijne wijze geniet. Met het genot der muzijk is hier nog een ander genot verbonden. Het is dat hetwelk men gevoelt, bij het verrigten eener goede daad. Het muzijkcorps van het Kou. Instit. van de Marine, alhier gevestigd, geeft, in ver- eeniging met eenige voorname sujetten van de Salon des Variétés onder directie van de Hecreu Boas eu Judels, een concert, gedeeltelijk ten voordeele van de ■weduwe Kuiperterwijl een ander deel van de recette bestemd is om ge stort te worden in het fonds dat men stichten wil, ter gemoetkoming van hen, die bij pogingen tot redding van ougelukkigen verlies lijden, en ook tot ondersteuning van die vrouweu en kinderen, wier echtgenoot en vader het ongeluk treft, om bij het redden van schipbreukelingen om te komen. Het doel van de oprigters van zoodanig fondsis edelwant het kan strekken om onze kustbewonerszoo noodig nog meer moed te schen ken om in dergelijke gevallen hunne krachtige pogingen te verdubbelen terwijl het deu armen schipbreukelingen meerder uitzigt op redding opent. Dit wordt zeker ook zoo begrepen door twee aanminnige dames. Mevrouw Coriju en Mejufvrouw Flora Samethini, twee actrices, sieraden van het Nederlandsch tooneel, zweven door de zaalten einde eene collecte te hou den, ouder de aanwezigen, waarvan de opbrengst tot hetzelfde doel, als de niet onbelangrijke recette van het concert, bestemd is. Dat zij niet te vergeefs op nieuw de weldadigheid inroepenbehoeft naauwelijks vermeld te worden. Met volle tasch en aangezigten die van genoegen blinken keeren zij van haren omgang terug. Wie is die man, die naar zijne zeemansuitrusting te oordeelen bij al deze welgekleede dames en heeren niet te huis behoort Vermoedt gij dat niet Het is de helddie steeds uitging niet om te dooden en zoodoende lauweren te behalen Neen het is een heldin andere, in betere beteekenishet is Cornelis Ditodie dikwerf heldendaden be dreef, maar steeds om meuschenlevens van eeu anders wis verderf te redden Maar stillaat ous luisteren naar de woorden van een lieddat de hel dendaden van Dito vermeldt en dat door een daverend applaudissement ge volgd wordt De laatste toonen van dit vocaal- en instrumentaal concert zijn uitgestor ven IGaat huiswaarts weldadige lieden 1 maar zondertindien ge kuntook later nog eeu penningske af tot ondersteuning van dit fondsdat zoo zeer uwe sympathie heeft opgewekt Tot zoover het oorspronkelijke stuk dat voor „Die Gartenlaube" bestemd was. Door tusschenkomst van den heer J.C.Leich, den vervaardiger van eene teekening, voorstellende Cornelis Dito in zijn bedrijfhad de heer Ernst Keil te Leipzig uitgever van dit tijdschriftmij nitgenoodigd tot het leveren van een bijschrift bij deze illustratie. Ik heb daaraan gaarne willen voldoen, maar had het voornemen er eenig doel aan te verbinden. Daar Die Gar— tenlauhe" 180,000 (zegge honderd tachtig duizend) abonnenten heeften alzoo in zeer ruimen kring lezers zal vindenhad ik onze Duitsche naburen opgewekt om voor een fonds zoo heilzaamzoo weldadigeen penningske af te zonderen en dit aan den heer Keil te zenden of regtstreeks aan de commissie alhier over te maken. Dat doel is niet bereiktwant slechts een uittreksel van mijn opstel werd in Die Gartenlaubegeplaatst, terwijl het slot zoodanig is gewijzigd, dat lezers die iets voor dat fonds zouden hebben willen afzondereneen adre9 misten waaraan dit op te zenden. Ofschoon in minder uitgebrciden kring, wil ik mijne lezers toch opgewekt hebben tot het schenkeu van bijdragen aan dit fonds. Misschien hebt gij betrekkingen die ter zee varen en wie weet of die niet eenmaal bovenmatig hoogen intrest zouden kunnen trekken van de penningen door u in dit fonds^uitgezet. Hebt gij niets met de zee te maken Welnudan gevoelt gij toch zeker medelijden met arme schipbreukelingen en wilt gij edele menschenvrienden aanmoedigen tot redding van ongclukkigen. In ieder geval kuut gij op intrest rekeuen van Hem, die u kapitaal of vermogen heeft geschonken ook om wel te doen aan arme natuurgenooten. Ten slotte f ondersteuut de pogingen der commissie door ruime giften in de collecte, die dezer dagen in de gemeente gehouden wordt en zijt gij lezersinwoners van andere gemeenten de commissie van het Fonds „tot vergoeding van schaden geleden bij redding van schipbreukelingen"zal gaarne uwe giften hoe gering ookmet dankbaarheid voor deze instelling in ontvangst nemen. Helder, 23 Augustus 1865. Spaarbank voor den Helder. Saldo 1 Julij 1865 ƒ17375,465 Iugebragt en renten gedurende het 3° kwart. 1865 h' 1476,59 ƒ18852,055 Gedurende het 3e kwart. 1865 uitbetaald u 1681,885 Saldo 1 October 1S65ƒ17170,17 Aantal deelhebbers op 1 Julij 1865 147. e h 1 Oct. 145. Van 27 October 2 November 1865. ONDERTROUWDSimon Duinker27 jaren en Wijtske Schaap24 jaren. Jan Vroon, 36 jaren en Trijntje Dekker, 25 jaren. Jan Duinker 24 jaren en Frouwtje Brouwer23 jaren. GEHUWD: Geene. GEBORENWilhelmina Catharinad. van Willem Verbaarschot en Grietje Bas. Wijntje d. van Cornelis Timmer en Cornelisje Kuiper. Hendrik Janz. van Jan Uttien en Dirkje Johanna Veen. Cornelis Martinusz. van Arnoud Pieter Koorn en Gerberdina Anna Kuijpor. Jacob z. van Izaük Ocqué en Trijntje Boesje. Pieter, z. van Gerrit Bakelaar en Cornelisje Mulder. - OVERLEDENMarretje Bremcr 16 j.d. van Aris Bremer en Mar- retje Kikkert. Adriaantje Huizinga 11 j. d. van Willem Huizinga en Johanna van Tol, (overleden). Guurtjo Stark 22 j d. van Gerrit -Stark en Guurtje Dros. Nelia Christina Kramer 17 m.d. van Gerb/ahd'Kra- mer en Tisia Walmoet. Van 15 31 October 1865. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD: Geene. GEBOREN Abraham z. van P. Huijcr en C. v. d. Meulen. Guurtje, d. van P. Schrijver en R. Kok. Maartjed. van W. v. d. Vliet en C. Veen. Gerrit Jan, z. van H. Berendscn en G. J. Geerligs. Jan z. van K. Lugtig en M. Bood. Willem z. van J. Hoofd en M. Akker huis. Nccltje d. vau P. Mooijbocr en M. Bakker. Pieterz. van P. Houtkooper en P. Arissen. Pieter z. van J. Sicuwertsen en T. Dis sel. Nccltje d. van D. Zijp cn G. Biersteker. Autje d. van J. Mieldijk en M. Kuit. Trijntje d. van M. Bossen en P. Voorthuijsen. OVERLEDEN: Stoffel Looij 1 j. cn 11 m.z. van K. Looij en C. van Dijk. Rcindert de Jongh 3 m.z. van F. de Jongh en D. Brands. Hendrik Volder 4 m.z. van A. Volder en M. J. Aelberts. Hillebrand Gerrit Doorn 24 w. z. van C. Doornen M. Jonker. Adriana Korstanje 1 m.d. van L. Korstauje en L. Poortvliet. Neeltje Zuidijk 7 m.d. vau A. Zuidijk en E. Vissers. Johanncs Sueckcs 34 j.gehuwd aan D. Kooijman. Johannes Alberts 62 j. gehuwd aan II. Klein. Pièrre Krijns 45 j.wonende aan deu Helder, in dc Zijpe als drenkeling gevon den gehuwd aan Nccltje Koning. Dirk Marccs 47 j.gehuwd aan M. Meilis. MARKTBERIGTEN. PURMERENDE 31 October. Kleine Kaas f 33.Middelbare f36.Goede voorraad, duur en vlug verkocht. Aangevoerd 128 stapels Kleine Kaas, 14 Middelbare. Boter. Van fl.27^ tot 1.35 per Ned. Gemiddeld f 1.30 per Ned. fg. Aangevoerd 640 Runderen. Vette Kocijen minderhaudcl flaauw. Gclde- en Tijd Kalf Koeijen weder minder levendig en tot lager prijs. 20 Paar den. 76 Vette Kalveren. Handel stug, de prijs was van 60 tot 80 et. per Ned. fg. 21 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot 22 per stuk. Handel stug. 87 Vette Varkens. De prijs was vau 49 tot 56 ct. per

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2