RuölMe Rerfiüojiiiu] RufilMe RerDooptng INVENTARIS, JTuöfiefte TJerhooping. HET HOL OF CASCO WINKEL C0., TELEGRAM. ADVERTENTIE IV. HET BESTUUR der Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid aan den Helder DR A. VAN DER FLIER, op VLIELAND. De van gemeld Schip afkomstige I N V E X TA RIS, De van genoemd schip geborgene AARDE WERK, Notaris W. J. HIDDE BOK, ANKERS, KETTINGEN, ZEILEN, ROND HOUTEN staand- en loopcnd-TOUWWERK. etc.alles in kavels. CIHISC1 ZIJDES en WOLLE.1 STOFFES VERWEK, te Amsterdam. NIEUWE WASSCHERIJ, voor TAFELKLEEDEN, SCHAWLS, OM SLAGDOEKEN en OVERGORDIJNEN, aan MEUBELCHITSE GORDIJNEN worden ook weder geglanst. Ned. Handel matig. 5 Magere Varkens: van f 15 tot 23, en 362 Biggen, van f5 tot 8. Handel stug. 977 Schapen en Lammeren. Vette Schapen door plotselinge stremming in het vervoer over Rotterdam weinig handel. Overhouders als de vorige week. Kip Eijeren f4, Eeud-Eijeren f3 per 100 stuks. 215 Ganzen f3.75 tot 4. 175 Zwanen f9.75 tot 10 per stuk. 15 mud Appelen f7 per mud. 30 mud Peren f5.50 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 171 stapels Kaas, wegende 47485 Ned. ïg. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f 32.25 Middelbare f36— Aangevoerd: 1017 Ned. fg Boter. SCHAGEN 2 November. 4 Paarden f 50 a 80. 2 Stieren f 60 a 90. 382 Magere Gelde Koeijen f50 a 130. 120 Vette Gelde Koeijen f160 a 230. 25 Hokkelingcn f20 a 30. 74 Vaarsen f50 a 95. 35 Gras Kalveren f 16 a 28. 8 Nuchtere Kalveren f 12 a 16. 250 Magere Schapen f 16 a 22. 160 Vette Schapen f 24 a 84. 8 Bokken en Geiten fl.50 a 4.50. 18 Magere Varkeus f 16 a 20. 95 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 a 70. Kippen 60 ct. a 110. Eenden 40 a 80 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 95 ct. per kop of f 1.26 per Ned. f§. Kaas 25 a 45 ct. per Ned. tg. Kip-Eijeren f 3.50 en Eend-Eijeren f 2.75 per 100 stuks. Heden Vrijdag3 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n u Parijs s r Weenen - Vast n Berlijn n Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)56)- °/0 6°/0 dito dito 1882 68-J ;i 69 3°/0 Mexico (oude)24)- 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnl. Spanje 5u/0 Brazilië74£ 6°/0 Turken44' Illinois Certificaat89)- Idem Sliares 88f Boot aan van New-York 26 Oct.Goud 1% Wissel 1%, Illinois 3) beter. Ponds hetzelfde. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd als twee SLEUTELS een OMSLAGDOEKJE en een PORTEMONNAIE. Helder3 Nov. 1865. He Commiss. van Politie, A. O. BOONZAJER. i im Zondag 5 November vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triëst en Woens dag 8 via Marseille. *-* Ondertrouwd: T. HAGENAAR EN T. DIJKER. QTieuwediep, 2 Nov. 1865. Benige en algemeene kennisgeving. berigt, dat zoo de Heer wil, in haar gebouw op a. S. Woensdag avond den 8en dezer, ten 7 ure, als spreker zal optreden Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zioartsluis. Tiet Bestuur voornoemd, Helder, den 3 November 1865. C. BREET Az., Secretaris. Kapt. A. RASEER, gevoerd hebbende het op Vlieland gestraude Kofschip GRIETJE TEISMANpre senteert op Dingsdag den 7 November a.s.,'s mor geus 10 ureaan het Dorp op Vlieland, publiek te verkoopen: BESTAANDE IN: 7 stuks meerendeels nieuwe ZEILEN, 2 KETTIN GEN; 3 ANKERS, 2 TROSSEN, gekapt-, staand- en loopend TOUWWERK, WATERVATEN, LAN- TAARNEN, KOKS-COMMALIEWAND en verdere SCHEEPS-GEREE DSCHAPPEN. Nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den BURGEMEESTER van Vlieland. 'V* G'.-1 Kapt. J. REIJER, gevoerd hebbende het op Vlieland gestrande Kofschip JACOBUS BEGEMANNpresenteert op Dingsdag den 7 November a. S., 's morgens ii uur, aan het Dorp op Vlieland, publiek te verkoopen: BESTAANDE IN: ZEILEN, ANKERS, KETTINGEN, TROSSEN Gekapt-, Staand- en Loopend-TOUWWERK, WATER VATEN, RONDHOUTEN; benevens eenige stukken als 4 dozijn BORDEN 2 dozijn POTTEN en eenige KOPJES en SCHOTELTJES. Nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen teil kantore van den Burgemeester van Vlieland. Op Woensdag 8 November 1S65's avonds 7 ure in het lokaal TIVOLI te Helder, ten overstaan van den VAN van het onder Noordsche vlag varende Barkschip SOPIIIE, liggende in de Koopvaarders- Binnenhaven te Niemoediepals mede de geheele daartoe be- hoorende complete li- VEITAK1S en SCHEEP S-GE- REEDSCIIA P- 1' E 1W bestaande in Zullende op den verkoopdag behoorlijk gekaveld ter bezigtiging der gegadigden liggen aan de Koopvaarders- Binnenhaven. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. Recommanderen zich bij voortduring, tot het verwon van: Dames-Mantels, Japonnen, Rokken, Zijden Hoeden-Linten, Dasjes, Heeren-JassenPantalons, Yesten en meer voor komende groote en kleine Artikelen tevens van STAATSIE- en LEDIKAITGOKDIJIEN in de origineelste kleuren, en Half-Wol-Damast in twee kleuren hetzij in de oorspronkelijke of twee andere kleuren met witten of gekleurden grond. TK1JPE BEKLEEDSELS van Canapeën, Stoelen, Rijtuigen Banken, etc. verwen zij in de fijnste kleuren en drukken dezelve weder in de nieuwste dessins. Ook bevelen zij hunne Van Stukgoederen, Staatsie- en Ledikant Gordijnen, zoo mede van Zijden Dames Japonnen verwen zij ook stalen ter beoordeeling. De bewerking geschiedt naar de nieuwste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3