Oi BAZAR. MAANDAG EN DINGSDAG LAPPENDAGEN, NACHTDIENST Amsterdam naar het Aieuwediep MARAZIJN VAN AlAMFACTUtEV IIIMK-AIIKUN, Tapijt-Goederen, Pelterijen en Bedden. ienfectK twr $Mim m émmhti AkiïmpkUa. Ook gedurende de Win ter dienst DAGELIJKS: P. A. HELLEGERS, Entree en Dans vrij. Aanvang 's avonils 8 ure. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. II. JANZEN Ez. VAN DOORVARENDE ZONDER OVERLADEN, met het daarvoor uitmuntend ingerigte Rader-Stoomjagt HEEFT HET VERTREK PLAATS, des Avonds ten 10 ure Van het NIEUW E D IE P. 's Middags ten 12 ure. De dienst van het Stoomjagt DOLPIIIJNvan Amsterdam 's Morgens 8 ure, van het Nieuwediep 's Avonds 11 ure, is tot nadere aankondiging geschorst. Chemische Methode, met de meeste zorg en billijk gestelde prijzen. llunne respectieve Begunstigers te Nieuwediep, Helder en omstreken berigten zijdat zich de lieer belast met do aanneming en weder aflevering der goederen, bij wien alle verlangde informatien aangaande kleuren en prijzen te bekomen zijn. BB OP KOlDAGl 5 NOVEMBER in het nieuw vergroot Lokaal van den Kastelein J. ZITS. Nieuwe Mantels, Challongs, Omslagdoeken, Pellerines. Nieuwe Stoffen voor Kleedjes, Fransche Flanellen, Zwarte- en Gekleurde Zijden Stoffen. Nieuwe Capuchons, Mutsen, Netten, Fichus, Kragen, Ckatelaines. Nieuwe Handschoenen, Voiles, Mouwen, Mitaines en Polsjes. Nieuwe Pelterijen in de grootste keuze, 20°/o lager dan gepasseerde jaar. Nieuwe Dames Rokken, ParapluiesGarnituren voor Kleedjes en Mantels. Nieuwe Mantelstoffen en Noveauté's in Kinderen Tenue's. Nieuwe Stoffen voor Heeren Kleedingstukken. Nieuwe Overhemden, Boorden, Slips, Cravattes, Foulards en Cachenez. Nieuwe Reiskoffers, Voetzakken, Kamerkleedjes in do fijnste dessins. TAPIJTEN en KARPETTEN, niettegenstaande de hooge markt, tobden ouden prijs. BEDDEN worden tegen eeno geringe winst, direct uit de Koninklijk gepatenteerde fabriek van den Heer H. F. G. Kratzenstein onder guarantie geleverd. Wollen- cn Katoenen DEKENS, uit dc gcrenomeerste Fabrieken hier te lande, tegen lage prijzen. IIEEREN ONDERGOEDEREN zijn steeds voorradig en worden ook op bestelling geleverd. KLEEDING STUKKEN worden soliede cn volgens eene goede Coupure, in den kortst mogelijken tijd afgeleverd. Za&nstroom No. 2. ••v-v?» r -• (van den Rijn- en IJsselsteiger). Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4