JV 464. Vijfde Jaargang. 1865. $efÖer, JïieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, eiifl. WOENSDAG 8 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VA» DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post a ,1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentie» van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Gebrek aan positief nieuws geeft aanleiding tot liet versprei den van menig gerucht of voorbarige tijding. Zoo wil men nu weten dat uit allerlei verschijnselen moet opgemaakt worden, dat Oostenrijk met Pruisen in eene schikking ge treden is om zijn aandeel in Sleeswijk-Holstein af te staau voor geld. De bankier Rothschild zou reeds met den Prui- sischen minister van finantien over eene leening hebben onderhandeld, waarvan het bedrag moest strekken om Oos tenrijk de koopsom te betalen. Men deelt mede uit Mexico, dat op den 8 October te Vera-Cruz zeven personen zijn doodgeschotenwaaronder een onderofficier der Pransche kavallerie, die eene diligence tusschen de hoofdstad en Paso-del-Macho hebben aangerand. Deze bende, welke bijna uitsluitend uit deserteurs van de Pransche en keizerlijke troepen is zamengesteld, telt, naar men zegt, in het geheel 300 man, tegen welke men eene expeditie wil ondernemen. Wat den staatkundigen toestand van het land betreft, wordt de oneenigheid tusschen de Pransche en Mexicaansche raadslieden des keizers dage lijks grooter. Die toestand is nog verergerd door de op treding van den heer Langlais als beheerder der finautiën, alsmede door het gerucht dat de Maarschalk Bazaine tot minister van oorlog zou worden benoemd. De generaal Alvarez bevindt zich nog altijd met 20,000 Juaristen nabij Acapplca. jVatl de Penians en hun woelen in N.-Amerika gewagen de Britsche bladen tegenwoordig met eenige achterdocht. Nu trouwens kolonel John Mahony tot president der lersche republiek is benoemden deze een kabinetmet senaat en volksvertegenwoordiging om zich heen verzamelt, zeggen de N.-Amerik. bladen, dat de erkenning der lersche republiek aan de Unie zal gevraagd wordenom tot het doen uit- loopen van kapers onder lersche vlag te kuunen overgaan. Johnson is echter te kalm en te voorzigtigom de hand tot zulk een spel te leenen. Men behoeft zich in Engeland dus nog niet zoo ongerust te maken. Volgens mededeelingen uit Athene heeft de heer Deleg- gergis de (aak op zich genomenom een ministerie zamen te stellen. De koning heeft thans beloofd dat de heer Sponncck in de aanstaande lente Griekenland zal verlaten. lTI3TT77'S"IiriDI 1T O- HIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 7 November 1865. Ter vervanging van den kapt. der art. J. J. Launspach onlangs benoemd tot magazijnmeester te Naarden en daarna op verzoek gepensioneerd, is alhier geplaatst en Vrijdag avond jl. gearriveerd, de kapt. W. C. Hojel. De kapt. van het corps mariniers L. P. Geilis van Amsterdam overgeplaatst bij het gedeelte mariniers alhier, ter vervanging van den kapt. '1'. G. Corbelijndie overge- geplaatst is naar Oost-Indie, en als passagier met Zr. Ms. transportschip de Heldin derwaarts zal vertrekken. Op Donderdag 14 December a. s.'s middags ten 12 ure, zal aan het bureau der staats-spoorwegen te 's Graven- hage, worden aanbesteed: liet maken van het gedeelte van Alkmaar tot den Noorder Y-dijk te Zaandamvan den spoor weg van hier naar Amsterdam. Met het schip Java Pactelkapt. Crap Hellingman zijn Zondag jl. naar O. Indië vertrokkende majoors Bacherus en Heyligers, dc kapt3. Offerman eu Weyland en dc luit3. Leeping, v. d. Linde, Reineke, Heyligers, Kats Schucking Kool en Kanuemans. Dezer dagen ontvingen wij eene circulaire van de maatschappij Ar li et Amicitiae, vereeniging tot bevordering van beeldeude kunstenwaarin wordt berigt, dat voor de verloting, welke onder nader verwacht wordende toestemming zal plaats hebben in December 1865, reeds zijn aangekocht 26 schilderijen benevens 4 teekeningen. Bestuurderen der vereeniging, erkentelijk voor de ruime ondersteuning, die zij reeds sedert verscheidene jaren in deze echt nationale onderneming mogteu ondervinden, durven, wijzende op de belangrijke resultatenvoor de ontwikkeling en aanmoediging der Nederlandsche kuust verkregengerus- telijk tot eene vermeerderde deelneming aansporen. Het geheel bedrag der geplaatste aandeelen wordt aangewend tot den aankoop van kunstwerken en tot de vervaarvaardi- ging eener gravure, die in den gewonen handel minstens het dubbele van den prijs der aandeelen zou gelden. Exempla ren dezer gravure worden aan alle ledeu uitgereikt. Voor dit jaar bestaat zij uit eene staalplaatvervaardigd door H. Sluyter D.Jz., naar de schilderij van M. Calisch: liet eerste weekloon uit het kabiuet van den heer D. P. van de Wijnpersete 's Ilagc. De deelneming in deze verloting it 5 gulden per aandeel, staat open aan het bureau der maatschappij Arti el Amicitiae en bij de correspondenten. De correspoudent te dezer plaatse is de heer J. C. Leich en voor Texel de heer G. List. - Van Texel verzoekt men ons het volgende te plaatsen In deze courant van Zaturdag den 4n dezer las men dat de stoomsleepboot Archimedes op Woensdag den 1 dezer eeu toertje benoorden Texel heeft gedaanom een (volgens berigt van Texel) aldaar in nood verkeerend schip adsistentie te verleenen doch onverrigter zake terug was gekomen met het berigt, niets ontdekt te hebben dan eenige in goeden staat zeilende vaartuigen en een haringbuis. Zeer satirisch zegt de berigtgever, dat de Texelaars waar schijnlijk de zoutvlag van eene haringbuis voor een nood vlag van een schip hebben aangezien. Op dien dag was vau af het duin te Texelmet onge wapend oog duidelijk zigtbaar," een buiten de Eijerlandsche gronden voor anker liggende schoon er, welk schip op den 2n dezer door deCocksdorper visschers door het Eijer landsche gat is gebragt en vervolgens achter de vuurtoren alhier op strand gezet is. De Archimedes schijnt alzoo door de haast zijnen bril thuis te hebben gelatenof geen kennis te hebben willen maken met het holle water benoorden Texel. Naar men mededeelt, zijn thans bij den Raad van State voorstellen van wet aanhangig in verband staande tot eene betere regeling van de grondbelasting door het ge heels rijk. Een schrijven uit Karsoun (Rusland) meldt, dat aldaar eene ziekte is uitgebarsten onder het veetengevolge waar van honderde ossen en koeijen en duizende schapen sterven. Onlangs heeft in het marine-arsenaal te Napels een hevigen brand gewoedwaarbij de pantsers vau drie fre-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1