BURGERLIJKE «D DEK GEMERYTE HELDER. TELEGRAM gatten vernield werden, en 't archief der marine, dat ver scheidene documenten bevatte, even belangrijk voor het zee wezen als de geschiedenis van Italiëeene prooi der vlammen werd. De schade bedraagt anderhalf millioen lires. De brand zouvolgens een ingesteld onderzoekniet zijn ge sticht, en evenmin door den bliksem zijn veroorzaakt, maar waarschijnlijk zijn ontstaan door de overtreding van het strenge verbod aan de arbeidersom in het arsenaal te rooken. Eene 19jarige dame, Therese Lewit, van Raudnitz onlangs tot een kortstondig bezoek te Praag aangekomen, geraakte dieuzelfden middag, daar ter stede, op straat, door de ouvoorzigtigheid van een rookerin brand, en ontving hierdoor zulke hevige wondendat ze onmiddelijk naar het gasthuis moest worden overgebragt. Na een onbeschrijfelijk lijden van zestig dagen, is de ougelukkige aan de gevolgen harer wonden bezweken. Tot den laatsten oogenblik be hield zij haar volle bewustzijn en vurig bad zij om den dood, als de eenige bevrijder van haar lijden. Van llavre schrijft men het volgende: De driemaster Cygncvan St. Brieue, Woensdag 11. van Havre vertrokken om naar de plaats zijner herkomst te stevenenis met man en muis vergaan. Er zouden nog twee andere schepen hetzelfde lot hebben gedeeld. Een daarvan is onbekendhet andere is de stoomboot Queen of the Isleskapitein Reuté, tot 't vervoeren van passagiers bestemdvan Cherbourg naar Engeland. Voorts zijn bij dien vrecsclijken storm, die vooral aan de Engelsche kusten woedde, nog twee schepen, de Emeralrl en Meclora verbrij zeld. Van het strand kon men ontwarenhoe gevaarlijk de toestand dezer beide vaartuigen was vooral die der Emerald. Doch de zeeging zoo hoog, dal men alle pogingen om het schip te reddenmoest opgevenjadat ook de terstond afgezonden reddingsboot niets vcrmogt. Van equipage en passagiars is slechts één man gered, en ook dezen verkeert in wanhopigen toestand. Het groote nijverheids-paleis in de Champs-Elysées te Parijsdat tot nu toe de tentoonstelling van voortbreng selen van kunst dient, is bestemd om eerlang een verzame ling uit de dieren- en plantenwereld op te nemen. Bijvoor beeld: Er zal insgelijks eene tentoonstelling van paarden gehouden worden, waarbij vele landen, inzonderheid Rusland, ter mededinging naar de uitgeloofde prijzen zijn uitgenoo- digd. Ook zal er een tentoonstelling van gevogelte gehouden worden en eindelijk ook een van kaasuit alle oorden der wereld. Aan de weduwe van den Mexicaanschen luitenant- kolonel Dreetzvroeger onder-oflicier bij de Pruisische ar tillerie, is door de Mexicaansche regering een jaarlijksch pensioen van 1000 tli. verleend. Deze vrouw verkeerde in zeer kommervolle omstandigheden zij ontving de heugelijke tijding in het werkhuis te Berlijn, waar zij vier maanden correc tionele gevangenisstraf moet ondergaan. Sedert de verdwijning van haren man wiens verblijf haar onbekend was, daar zij nooit meer iets van hem vernam, bevond de verlaten vrouw zich met haar kind, dat kort daarna stief, in den ellendig- sten toestand; reeds zeventien malen werd zij wegens bedelarij veroordeeld, zoodat het werkhuis bijna haar eenig verblijf was. Tn Zwitserland, het land «der vrijheid bij uitnemend heid" heeft men bij wijlen zonderlinge begrippen omtrent de toepassing dier vrijheid. In het kanton TJri is zekere typo- graaph onlangs veroordeeld tot vijf-en-twintig rocdeslagen wegens do openbaarmaking van een geschrift tegen de Catho- lieke godsdienst en hare bedienaren: een voorzeker hoogst lakenswaardig vergrijp, dat echter, hoe middeneeuwsch on verdraagzaam ook, evenwel geene iniddeneeuwsche straf mag na zich slepen in onzen tijd. Eene groote opgewondenheid is dan ook in het land ontstaanen den 28" Oetobcr is te Bern eene meeting bijeengekomen (die Zondag ten tweeden male eene zitting zou houden), om te protesteren tegen de uitspraak van de regtbank van Uriwelke de vergadering eene schande voor Zwitserland heeft geacht. In het gouvernement Kharkoff is eene fabriek outdekt waarin valsch bankpapier werd vervaardigd. Aan het hoofd er van stond een Poolmaar verscheidene hooggeplaatste adellijke personen, waaronder twee maarschalken, waren hem behulpzaam in de verspreiding. Verscheidene personen, die bij deze zaak betrokken waren zijn in hechtenis geno men; meer dan een is in de gevangenis om het leven ge- bragt, waarschijnlijk door andere medepligtigen, die voor hunne bekentenis bevreesd waren. Sedert Proudhon dood is, houdt de geleerde wereld te Parijs zich druk bezig aangaande een exemplaar van den Bijbel, dat deze wijsgeer zou nagelaten hebben, en dat als eenig in zijne soort mag beschouwd worden. Over dezen Bijbel geeft de heer Philippe Audebrand in het dagblad hE Epoque", het volgende berigt. In het jaar 1835, toen Proudhon nog te Besancon als letterzetter arbeiddewenschte de bisschop van het diocesse een Latijnsche Bijbel te be zitten. Men droeg aan de vlijt van den geleerden letter zetter, waarvoor Proudhon aldaar met regt gehouden werd, de uitvoering van dezen Bijbel op. Proudhon was vele ja ren onvermoeid bezig dit werk uit te voeren, dat hij niet alleen als zetter, maar ook als corrector bezorgde. Of schoon slechts één exemplaar van dezen Bijbel zou getrok ken worden, legde Proudhon vau ieder blad nog een voor zijn eigen gebruik op, en dit laatste van een zeer breeden rand voorzien. Zoo geraakte hij, nadat het geheele werk voltooid was, in het bezit van een pracht exemplaar des Bijbels van het Oude en Nieuwe Testament. Deze Bijbel bevindt zich nu onder de nalatenschap van Proudhon, bedekt met randteekeningen vau de eerste tot de laatste bladzijde. Dertig jaren lang vergeleek Proudhon den Hebreeuw- schen text met den text der Vulgata, en schreef dagelijks op de randen de uitkomsten zijner navorschingeu neder. Thans schat men dezen Bijbel uit het jaar 1835 op 60,000 fr. Waarschijnlijk zal de Eransche regering dien wel voor de Keizerlijke boekerij aankoopeu. Te Londen heeft in een der gasfabrieken eene ontploffing plaats gehad, die groote verwoesting heeft te weeg gebragt en aan vele menschen het leven heeft gekost, waardoor on eindig veel meer schade is betrekkend en menschenleveus zijn verloren gegaan dan toen de kruidinagazijncn te Erith in de lucht vlogen. Even nadat de werklieden des middags terug waren gekomenvatte het gas in het meterhuis vuur, waardoor eene ontploffing ontstond, ten gevolge waarvan dit gebouw werd vernield; de vlammen bereikten daarna den grooten gashouder, die in de nabijheid stond, 150 voet diameter besloeg en 1,000,000 kub. voeten gas inhieldwaarop eene verschrikkelijke ontploffing volgde. Gelukkig dat de tweede houder zoo weinig gas bevatte, dat dezehoewel het gas oogenblikkelijk vlam vattebehouden bleef. De ver nieling door deze ontploffing te weeg gebragtis onbeschrijfe lijk. Een aantal der werklieden werd gedood of bedolven onder de ruïnen. ,De huizen in de onmiddelijke nabijheid der gasfabriek werden gedeeltelijk vernield. De schok-was zoo hevig, dat hij op mijlen afstands werd gevoeld. Men heeft onmiddelijk een aanvang gemaakt met het wegruimen der puinhoopen. De hoegrootheid van de schade is tot nog toe evenmin te bepalen als het aantal van hen, die door dit ongeluk den dood vonden; men heeft reeds 7 lijken gevonden. Ook de oorzaak schijnt onbekend te wezen, of schoon men vermoedt, dat men bezig was de pijpen, die den gashouder verbonden aan den meter, te herstellen. Ten gevolge van deze ontploffing zijn eenige wijken van Londen in het duister gehuld. Van 27 October 3 November 1S65. ONDERTROUWD: L. van der Hoeve, 47 jaren en A. Dekker, 25 ja ren weduwe van B. Goedknccht. J. de Vogelschipper bij de Marine 46 jaren en H. P. van Leeuwen, 32 jaren. T. Hagenaar, kantoorbe diende, 25 jaren en T. Dijker, 21 jaren. J. C. Holtgravcr, matroos bij de Marine, 31 jaren en A. Reitsnia, 27 jaren. GEHUWD J. Koogcr en J. Thomasz. R. Steijns en J. G. Douwes weduwe van H. Kramp. J. C. Schijndel en A. M. Bergman. F. A. vau Schingen en J. W. Brandt. J. H. Wurtz en M. Dijkstra. J. do Casseres en S. Vrieslander. A. Assenbroek en W. F. van E9. L. Rubbcns en G. Dienst. BEVALLENC. M. van Vloten geb. Timmau Z. J. Zwart geb. de Groot Z. M. Bierenbroodspot geb. Lastdrager Z. T. van Leeuwen geb. Daalder Z. li. Spigt geb. Zwaan Z. C. Ummels geb. Rippens-D. A. Hopman geb. Bicrse D. J. C. Roerdomp geb. Hoek Z. OVERLEDEN M. de Wijn geb. Dijker 29 jaren. P. Mens 14 ja ren. N. Mens 8 maanden. A. Amons 8 jaren. P. Pieters 10 maanden. S. Buijtenkant 7 dagen. N. van Rijssel 7 jaren. Levenloos aangegeven 1. Ambtshalve ingeschreven 1. Heden Dingsdcig7 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs j it Weenen l Vast. Eerlijn Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)56} °/0 6°/0Vcreenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 68} 3 °/0 Mexico (oude)24} 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnl. Spauje 5°/0 Brazilië 6°/0 Turken Boot aan vau New-York dd. 28 Oct. 's avonds: Goud en Eonds 3/8 slechter; Wissel hetzelfde; Illinois 3°/0 beter. M A 11 K T B E R I G T E N. ALKMAAR 4 November. Aangevoerd 6 Paarden f35 a (50, 16 Koeijen f95 a 150, 214 Schapen f 13 a 31, 8 Geiten f3 a 8, 50 Magere Varkens f 10 a 16 300 Big gen f6 a 10, 1 Ezel f38,Boter per kop 75 a 82| ets. HOORN 4 November. Aangevoerd 10 mud Tarwe f9.78, 7 mud Rogge f6.50 171 mud Gerst f 6.12, 141 mud Haver f4.50, 77 mud BooneuBruine f13, Paarden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2