Puöfiehe IMuioiiinq. 25,000 op NOi 3635. Jhiüficftc UerftoojHiin Het WRAK MARINE. INVENTARIS, HET HOL OF CASCO ADVERTENTIES. Notaris W. J. HIDDE BOK, ANKERS, KETTINGEN, ZEILEN, ROND HOUTEN staand- en loopend-TOUWWERK. etc.; alles in kavels. Bij J. C. BORG ART, op TEXEL. JOHANNES LUDOVICUS KIKKERT, Dc gedeeltelijk geborgene De geborgene LADING, p.di. 2858 stuks halfronde SPOORWEG-LEGGERS, en j 1000 platte idem. Verseh RUNDVLEESCH en SOEPGROENTEN, f7, 50 mud Erwten Graauwe f 20 Vale f 15 Groene f 14.50 Witte gvoote f12.op monster verkocht: Mosterdzaad f22, Karweizaad f 19. 23 Paarden f40 a 230, 24 Kalveren f7 a 24.25, 270 Schapen f 19 a 28, 21(5 Varkens f 13 a 27, 7 Zeugen fl9a 44, 460 Biggen f6 a 12 460 Kippen f0.25 a 1.70, 400 Eenden f 0.40 a 0.60, 1100 Kip-Eijeren f3.50 a 3.75 800 Eend-Eijeren 1'3.50 per 100, 1800 koppen Boter 70 a 75 ct. per kop, 400 mud Aardappelen f2.10 a 3.50 per mud, 310 manden Appelen f3 a 3.50, 130 manden Pceren f2.50 a 2.75 per mand. 258ste STA.ITS-I.OTERI.J. VIJFDE KLASSE. - EERSTE TREKKING. Prijzen van f100 en daar boven. No. 3635 f25,000; no. 5611 f2000; no. 1301, 3331 en 17955, ieder f 1000no. 4333, 10370 en 18139ieder f400, no. 1845 en 1236S, ieder f200; no. 1134, 4993, 7575, 9721, 15571, 17233, 18572 en 19S20ieder f 100. Woensdag 8 November vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Getrouwd J. GORTER en M. HOFSTEE. Passaroean, 20 September 1865. Algemeene kennisgeving. Bevallen van eene DOCHTER, A. SCHENK, geliefde Echtgenoote van F. H. LELS. Zijpe, 5 November 1865. Andermaal werd ons ouderhart getroffen, door het afsterven onzer tweede lieveling, SIETZE REINDERT in den ouderdom van ruim 5 jaren. C. A. AMONS A. AMONS—de JONG. Nieuwediep, 3 November 1865. Heden overleed na eeue k ntstondige ziekte van vier dagen, in den ouderdom van bijna 4 jaren, JAN WILLEM, Zoontje van J. W. BLUGGEL, thans gestationeerd te Sourabaija. A. BAS. A. A. BAS, geb. RöVER. C. KALISHOEK. M. E. KALISHOEK geb. RüVER. Nieuwediep4 November 1865. Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het SBsr voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JACOB LASTDRAGER, laatstelijk buiten beroepgewoond hebbende en onlangs overleden zijnde te Nieuwediep, gelieven daarvan vóór of uiterlijk op den 15 November 1865, OPGAVE of BETALIA'G te doen ten kantore van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT, aan den j Helder. Op Woensdag 8 November 1865's avonds 7 ure, in het lokaal TI ZO LI te Helder, ten overslaan van den van van het onder Noordsche vlag varende Barkschip SOPIIIE, liggende in de Koopvaarders- Binnenhaven te Nieuwediepals mede de geheele daartoe be- hoorende complete II- VEITARIS en —V... r--i-rr- SCHEEPS- li E- REEDSCHA P- P Ei, bestaande in Zullende op den verkoopdag behoorlijk gekaveld ter bezigtigiug der gegadigden liggen aan de Koopvaarders- Binnenhaven. Nadere informatien ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. I* Vv' js Jn de thans trekkende Loterij gevallen, de Kapitale Prijs van Waar verders GEDEELTEN van LOTEN verkrijgbaar zijn, onder de handteekening van den Heer L. M. van GELDER. Nieuwediep, den 6 November 1S65. Kapitein A. L. BERG, gevoerd hebbende het Noordsche Brikschip Göde Hensigt, met eene lading Spoor- leggers van Riga naar Amsterdam gedestilleerd geweest, presenteert op Maandag den 13 November 1865, des morgens 11 ure, op de Groene plaats aan den Burg, ten overstaan van den Notaris imb9ïi>k te verkoopen: van genoemd Schipbestaande in 10 stuks ZEILEN, 2 ZWARE eu 2 WERP-ANKERS, 7 stuks ZWARE KETTINGEN, SCIIOOTKETTINGEN 3 KABELSTROSSENgekapt-staand- en loopend TOUWWERK, Metalen SCHEEPSKLOK, 1 STUUR RAD, 5 WATERYATEN, BLOKKEN, MASTEN, 1 BOOT, 1 VLET, RA'S, STENGEN, RONDHOUTEN en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. en eindei.ijk: van opgemeld Brikschipzoodanig als hetzelve in de stran den achter het Dorp de Koog aldaar is zittende. en: des avonds ten 7 ure, ten huize van W. MOOIJEN, aan den Burg aldaar. uit gemeld Brikschipbestaande in Nadere informatien zijn op franco aanvragen te bekomen ten kantore van den Heer CONINCK WESTENBERG, Vice-Consul van Noorwegen te Texel. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal, op Maandag den 13 November 1865, des middags ten 12 ure, bij inschrijving worden aanbesteed de levering van: ten behoeve der Equipagien van Zr. M". Schepen en Vaar tuigen van Oorlog gedurende het jaar 1866 aanwezig ter Reede van Texel eu in het Nieuwediep. De biljetten van inschrijving, op gezegeld papier, voor elk bestek afzonderlijk, zullen vóór of op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van aanbestedingals ook het model inschrijvingsbiljet voor de Soepgroenten, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de Zondagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Wn.i.EiisooKD, den 28 October 1865. Be Schout-bij-nacht Adjudant des Konings in buitengewone dienst, Directeur en Kommandant der Marine, PELS K IJ C li. E K.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3