DE VLIJT. BRANBWAABBORG MAATSCHAPPIJ DE UNIE, MAGAZIJN VAN ONTVANGEN: «KOOPHUIS. VERKOOPHUIS. TRIKTRAK-, DOMINO-, SCHAAK- EN DAMSPELLEN, FRANSCÏÏE SCHOENKLOMPEN, Maatschappelijk Kapitaal ƒ500.000. ff N. DE ROOS. Directeuren: J. P. LONBAR PETRI en A. BEETS. De Makelaar S. Th. B E E T S EEN BROODBAKKERSKNECHT M. WITSENBURG. LINKEN-, KATOENEN-, SMETTEN- EN WOLLEN-GARENS, DAAIESHANDWERREN, MANUFACTUREN, ENZ. Alle bovenstaande Artikelen zullen tegen BIJZOADER G0EDK00PE PRIJZEN worden verkocht. BILLARD-QUEUES, uitmuntende in Ligtheid. üiiwt mram 01 miAOi* POUTMANSCflE WITTE WRIJFPOLITOER, w CARELA.J. VAN ROSENDAELi Gevestigd te OVERVEEN, Gemeente BLOEMEN DAAL. L. F. OVER DE LINDEN, is voornemens, op Maandag 4 December 1S65, des avonds ten 7 nre, in het lokaal Ï'IVOLI te llelclerten overstaan van den Notaris B. TT 3 R. 3 1T D Ia II1T SMIT, in het openbaar te verkoopen: L jfïSit Een WINKELHUIS en ERF, staande feMüHÉIen gelegen in de Nieuwstad onder de gemeente Helder, kad. sectie C, No. 2571, groot 2 Roeden 16 Ellen. Eigendom van P. L. Gude. 2. Twee WONINGEN ondereen dak met ERVE, staande aan den Kanaalweg, op den Oostelijken hoek van de Kolensteeg te Nieuwe diepkada strale sectie A, Nos. 2306 en 2307, te zamen groot 88 Ellen. Deze Woningen behoorende tot de nalaten schap van wijle Mejv. J. C. van Vleuten, zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. Nadere iaformatien te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat H. No. 384 alhier. wordt gevraagd bij Over het MOLENPLEIN. Te NIEUWEDIEP. Op nieuw ontvangen eenc ruime sortering BREIKATOENENLeidsche en Engelsclie SAIJETTEN, Krimpvrije-, Witte-, Gekleurde-, Gestreepte- en Gemailleerde-Wollen- GARENS. Verder eene bijzonder voordcelig ingekochte partij MAHUFACTUREMals: AMERSFOORT, Wit en Blaauw MOLTON' Blaauw en Wit DIMET, Haarlemmer SERVETGOED, ROKKENSTREEPTMERRINO'S BAAIJEN' FLANELLEN, PILO'S, VOERINGS, OVERHEMDSTREEPENRood en BlaauwBOEZELBONTWollen en Pikken BOEZELGOED, Gedrukte en Ruwe KATOENENzuiver handgespin LINNENGRASLINNEN, Enz., Enz. En eindelijk eene ruime keuze nieuw ontvangen PELTERIJEH. KOGEL-CAPSULES voor KAMERBUKSEN en PISTOLEN, uit de Fabriek van de Heeren BllAUN en BLOEM te JDusseldorf, per Duizend stuks ƒ5.50. in alle Kwaliteiten. VIESJESDOOZEN en VIESJES, SPEELKAARTEN van af 5 tot 50 Cent het Spel. een strikje van een duim ontwikkeld zich bij liet aansteken met een lucifer tot ongeveer één El lengte onmisbaar in liet huishouden, het Flesclije 15 Cent. jf cm «KA JrS 2.00 't paar. om het Haar en Baard te verwen. Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade: GEBOUWEN MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, HOOI-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz' De groote vooruitgang waarin zich de Maatschappij mag verheugenen de vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar gesloten, leveren het bewijs voor liare soliditeit. Inleg- cn Administrstiegelden worden bij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukker!) van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4