w JS 465. Vijfde Jaargang. 1865. «jjeföer, JUeumeÖiep, IMfetnsoorÖ, en$. ZATURDAG 11 NOVEMBER. KENNISGEVING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandeuƒ1.30 Franco per post 0 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad veeten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennisdat do begrooting der inkomsten en uilgaven dezer gemeentevoor het dienst jaar 18G6, aan den Gemeenteraad aangeboden, op de Se cretarie der gemeente voor ieder ter lezing nedergelegd, en in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijg baar is gesteld. Helder, den 6 Nov. 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSEBurgemeester. L.VERHEY, Secretaris. 1TI 3 IIW S T II D IN B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 10 November 1865. Bij de gisteren ter directie der marine plaats gehad hebbende aanbesteding, zijn bevonden de minste inschrijvers te zijn voor verscli vleesch, A. L. van Gelder, tegen f66. de 100 pond; voor wit brood, C. Karsman, tegen f 18.18 de 100 pond; voor groenten, de wed. R. de Graaf; voor aardappelen, H. J. van Koningsbruggentegen f 1.895 de 50 ponden; voor bier, de Erve Möller; voor mc-lk, J. de Moeivoor het wasschen en appreteren van linnen-, wollen- en katoenen-goederenG. J. Kromwelte Alkmaar. - Zr. Ms. stoomschip Cycloopkomm. de luit. t/z. 1° kl. C. A. E. H. Baron van Ileeckeren is den 16 Oct. te Teneriffe aangekomen en zou na zich van een nieuwen voor raad steenkolen te hebben voorzien de reis naar Oost-lndië voortzetten. Z. M. beeft den lsten luit. bij het corps Mariniers Jhr. J. E. M. Clifford Kocq van Breugel, op verzoek, met den lOden dezer maand eervol uit de zeedienst ontslagen. De Minister van Oorlog brengt ter kennis van gega digden, dat bij den art.-constructie-winkel te Soerabaije de betrekking van modelmaker opengevallen isen noodigt hen uit om naar eene plaatsing in die betrekking mede te dingen. De voorwaarden daaraan verbonden zijn vermeld in de Staats courant van 8 Nov. Berigten uit Batavia van 14 October melden, dat door de Nederlandsche troepen eeuo overwinning te Assahan op de noordoostkust van Sumatra is behaald. Uit Almelo schrijft men: Als bewijs dat het bijgeloof ook in deze streken nog niet geheel verdwenen is, kan dienen, dat er aan den spoorweg tusschen hier en Borne een baanwachters huisje staat, waarin bijna niemand wil wonendoordien men beweert in de nabijheid daarvan een akelig gekerm te hebben gehooidwaaruit men wil afleiden dat aldaar een ongeluk met het spoor moet plaats hebben. De tegenwoordige baanwachter moet reeds weder verzocht hebben om verplaatst te worden, omdat hij bevreesd is, bijaldien liet ongeluk mogt plaats hebben, dit aan hem zal geweten worden F Te Borculo heeft een zoon zijn vader, onder het dorscheumet den vlegel zoodauig op het hoofd getroffen dat deze nog denzelfdcu avond aan de gevolgen is overleden. Er zijn berigten van den Kaap de Goede IIoop ont vangen loopende tot 23 Septenber De oorlog tusschen den Oranje Vrijstaat cn de Basutos was nog niet geëindigd, maar de boeren waren tocil den oorlog moedeen Moslicsli erkende zijne nederlaag, hoewel hij des niettegenstaande ver klaard heeft, dat de Basutos geen grondgebied aan dc boeren, maar alleen aan de Engelschen zouden afstaan. De Shenandoah het voormalige kaperschip der zui delijken, is den 6den te Liverpool aangekomen. Zijn kom- mandant, Waddell, begaf zich aan boord van bet Engelsclie stoomschip Donegal. Toen de Engelsche loods aan boord kwam vroeg men hem of het waar was, dat de oorlog in Amerika was geëindigd. De Shenandoah telt 137 koppen. Hij heeft 37 schepen vermeesterd. De MorningPost is van oordeel dat wanneer door Amerika de uitlevering van den kapitein van dc Shenandoah geëischt werd aan dat verlangen niet moet worden toegegeven. Amerika kan alleen vorderendat hijvan zeerooverij beschuldigd voor de Engelsclie regtbank zal worden tcregt gesteld, aan welke uitspraak Amerika zicli behoort te onderwerpen. De kapitein Waddel en de verdere equipage van de Shenandoah zijn op hun eerewoord, door den kapitein Painter van de Donegal, op last van het gouvernement, in vrijheid gesteld. De Shenandoah blijft onder het toezigt van de Engelsclie kanonneerboot Goshawi gesteld. Men zegt dat eene verzoening tusschen den keizer en den prins Napoleon op handen is. De keizerin zou daarin de hand hebben en prinses Clotilde hebben uitgenoodigd met haar gemaal te Compiègne te komen, waar de keizerlijke familie eerlang verblijf zal houden. liet gerucht houdt stand dat de koning en de ko ningin van Portugal zich naar Rome zullen begpven, ten einde koningin Pia in de gelegenheid te stellen middelen aan te wenden tot verzoening van Rome met Itaüe. Men voegt er bij dat zij reeds een brief aan den paus beeft ge- rigt en van dezen ten antwoord heeft gekregen, dat baar bezoek hem aangenaam zou zijnmaar dat hij vreesde dat de tegenwoordigheid der koninklijke familie van Napels misschien eene belemmering zou kunnen wezen. Met het overbrengen van dien brief was de vertrouweling van den paus, de lieer Nardi, belast. Hierdoor zou diens reis naar Elorence zijn verklaardofschoon men in Rome overtuigd is, dat de kardinaal nog wel eene belangrijker zending tevens zal waarnemen en do brief slechts een voorwendsel is. Men wil ook weten dat een ander hooggeplaatst persoon die liet Vertrouwen van den paus bezitdezer dagen naar den fran- schen keizer zal worden afgevaardigd. De beroemde staatsdrukkerij te Weenen, die door bare inrigting en haar voortreffelijke]! arbeid boven die van alle andere landen uitmuntte, zal gedeeltelijk worden op geheven. "Vele werlieden hebben aanzegging ontvangen dat zij met 1 Januarij zullen worden ontslagen. De regering moet voornemens zijn, zuinigheidshalve, bij particulieren te doen drukken. Te Salerno is weder een der inwonerseen jong mcnscli de zoon van den fabriekant Werner, met vier personen die hem vergezelden, door eene rooversbende opgeligt. Deze vraagt als losprijs twee tonnen gouds. De eigenaren van fabrieken nabij de stad durven zich des avonds niet nlèër

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1