VERKOOPHUIS. ONTVANGEN: VERKOOPHUIS. TKIKTRAK-, DOMINO-, SMAAK- U DAMSPELLEN, FRANSCHE SCHOENKLOMPEN, TELEGRAM7 DLRGERLIJKE STAM) DER GEMEENTE TEXEL. ARVEli T E N T I E IV. T. J. DEKKER. BILLARD-QUEUES, uitmuntende in Ligtheid. PORT MANS CUE WITTE WRIJFP0L1T0ER, CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. iii den blinde door het Vlie naar de Zuiderzee tc varen met 33 palmen diepgangdat het zelfs voor een loods zeer moeijelijk zon zijn, om dit zonder tonnen of bakens te doen ook om uit den Texelstroom (het vaarwater dat van de reede noordoostwaarts gaat en zich verder zuidwaarts ombuigt) naai de Zuiderzee tc gaan." Op deze gronden komt de commissie tot het besluit, dat de vaarwaters, die om de noord en oost toegang geveu tot de Zuiderzeeniet verdedigd behoe ven te worden en dat het ccnige wat wettigt noodig zou kunnen zijn, hierin zou bestaan, zinkschepen te leggen in het Inschot (een vaarwater tusschcn de Wiaardgronden van Vlieland en het Lange Zandwaar men door moet om met eenigzins groote schepen van den Vliestroom naar den Texelstroom en de reede tc komen). Naar het oordeel der commissie behoeft er dus weinig vrees tc bestaan, dat de positie Hclder-Texel in de achterzijde zal worden aangevallen. Zij begint wel met de opmerking, dat de aanval weinig gunstige kapscu aanbiedt, wan neer de stelling bij Texel versterkt zal zijn zoo als zij voorstelt maar liet latere betoog heeft uitsluitend de strekking om aan te toonen, dat de toestand der vaarwaters aan deze zijde zoodauigen aanval althans voor schepen van cenigc beteekenisonwaarschijnlijk maakt, en daarom acht zij het ook niet eenmaal volstrekt noodig die vaarwaters te versperren. Dit moesten wij doen uitkomen om de gelegenheid te geven tot eene juiste be oordeeling van hare voorstellen omtrent deze stelling. Wat toch stelt zij voor Wordt vervolgd. M A l\ K T B E R I G T E IV. PURMERENDE 7 November. Kleine Kaas f34.Middelbare f37.25. Kleine voorraad, slepende maar duur verkocht. Aangevoerd 84 stapels Kleine Kaas, 7 Middelbare Boter. Van f 1.25 tot 1.35 per Ned. Gemiddeld f 1.30 per Ned. fg. Aangevoerd 371 Runderen. Vette Kocijeu door ruimen aanvoer minder levendig. Gelde Koeijen tamelijk vlug. Tijd Kalf Kocijcn zeer ferm. 17 Paarden. 54 Vette Kalveren. Handel vlug de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. f§. 22 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot 20 per stuk Handel stug. 95 Vette Varkens De prijs was van 50 tot 56 ct. per Ned. tg. Handel vlug. 4 Magere Varkens: van f 15 tot 23, en 286 Biggen, van 1'5 tot 8. Handel stug. 990 Schapen en Lammeren. Vette Schapen vlugger met terugloopenden handel uithoofde der beperkte middelen van vervoer. Overhoudcrs stil. Kip Eijeren f 4Eend-Eijercu f 3 per 100 stuks. 259 Ganzen f3.50 tot 3.75. 228 Zwanen f7.75 tot 8 per stuk. 6 mud Appelen f6 per mud. 11 mud Peren f5 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 137 stapels Kaaswegende 38822 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f33. Middelbare f35.50 1 stapel f36Aangevoerd: 933 Ned. fg Boter. SCHAGEN 9 November. 6 Paarden f 30 a 110. 8 Stieren f70 a 120. 94 Magere Gelde Koeijen f80 a 130. 95 Vette Gelde Koeijen f160 a 230. 36 Hokkelingen f30 a 50. 88 Vaarsen f70 a 110. 25 Gras Kalveren f 16 a 30. 8 Nuchtere Kalveren f 10 a 16. 800 Magere Schapen f 14 a 25. 520 Vette Schapen f26 a 36. 10 Bokken en Geiten f2.50 a 8.17 Magere Varkens f14 a 20. 87 Biggen f7 11. Konijnen 10 a 70 ct. Kippen 60 a 110 ct. Eenden 40 a 100 ct. Duiven 10 ii 30 ct. Boter 97^ ct. per kop of f 1.30 per Ned. fg. Kaas 35 a 45 ct. per Ned. Kip-Eijeren 1'3.75 per 100 stuks. Eend-Eijereu weinig ter markt aangevoerd. Heden Vrijdag10 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen a Parijs a u We enen Beter. n Berlijn e b Frankfort e b AMSTERDAMWillig. 5°/0 Metalliek (oude)57J- G°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 G9 8°/0 Mexico (oude)24f 8°/0 Mexico (nieuwe)23-J- BirinlSpanje86|- Turken 44 J Brazilië74 J. 8% 6°/o 5 °/o Illinois Certificaat89 Boot aan van New-York: Koersen nagenoeg hetzelfde. Van 2 9 November 1865. ONDERTROUWD: Willem Drijver, 20 jaren, wonende tc Terschelling en Engeltje Plaatsman 19 jaren. GEHUWD: J. Vroon, 36 jaren, wonende te Helder en Trijntje Dekker 25 jaren. Jan Duinkcr 24 jaren en Frouwtjo Brouwer, 23 jaren. GEBOREN Pietcr z. van Melger Seiborn Hammer en Johanna Allc- wert. Pictertje, d. van Nanniug Kikkert en Martje Koorn. Cornclis z. van Jan Witvliet en Martijutjc Bakelaar. Autje, d. ^van Cornclis Visman en Guurtje de Waart. OVERLEDEN Antjc Koorn 42 jaren huisvrouw van Frans Koorn. Jan Slot 49 jaren weduwnaar van Elisabeth Barhorst. Nceltje Vonk 26 dagend. van Pietcr Vonk en Jannetje Pooldcr. 358ste STAATS-LOTEKM. VJJI'DE KLASSE. TWEEDE TREKKTNG. Prijzen van f 100 en daar boven. No. 932 en 12656, ieder f1000; no. 4197 f400; no. 14414 f200; no. 3051, 14831, 16534 en 17344, ieder f100. DERDE TREKKING. No. 18661 f5000; 110. 8853 en 16382, ieder f1000; 110. 11614, 11788, 13129, 15602 en 18934, ieder f400; no. 811, 3273, 6848, 7065 en 8585, ieder f 100. VIERDE TREKKING. No. 407 f1500; no. 1070 en 2142 ieder f 1000110. 750, 4075, 8155 en 10513, ieder f400; no. 10539, 13557 eu 14454, ieder f200; no. 3884, 4187, 7290, 14750 en 14S55, ieder f100. Aangekomen Scliegten te Itatavia. Voor 14 Oktober. QuintetSlijboom, Amsterdam; Amsterdamüoekzen dito, Nicolaas Witsen, Portengen, dito, Neêrlands Vlag v. d. Broek Humfrey, Rotterdam (11. Singapore)ElisabeÜi Muller, Shields; President PlateJulius, Cardiff (n. dito); Emilie, Bruynzeels, Melbourne; Camelia, Croese, Liver- pool 1. v. ltio-Janeiro; Minister Thorbecke, Kannegieter Buenos-Ayres. 111 Maandag 13 November vertrekt van hier de West-Indische mail. J VROON, van den Helder, EN Texel, 9 Nov. 1865. Algemeene kennisgeving. Getrouwd G. DRI ESSEN EN E. J. W r N T E R. Nieuwediep9 Nov. 1S6'5. Algemeene kennisgeving. KOGEL-CAPSULES voor KAMERBUKSEN cn PISTOLEN, uit de Fabriek van de Ilecren BRAUN en BLOEM te Dusseldorf, per Duizend stuks 5.50. in alle Kwaliteiten. VIESJESDOOZEN en VIESJES, SPEELKAARTEN van af 5 tot 50 Cent het Spel. een stukje van een duimontwikkelt zich bij het aansteken met een lucifertot ongeveer één El lengte. onmisbaar in het huishouden, het Fleschje 15 Cent. ƒ2.00 't paar. om het Haar en den Baard tc verwen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3