Muziek in Tivoli. 10 Bli MAGAZIJN VAN MAMWEN EN MODE-ARTIKELEN, Tapijt-Goederen, Pelterijen en Bedden. êottftóe t»oor $êmm m êmMfc MMnpUNm. NIEUWEBRUG. H. JANZEN Ez. )n Dans vrij. Aanvang 's avonds 8 ure. Enlréc en Dans vrij. Aanvang 's avonds 8 ure. Uit'inve Mantels, Clvallongs, Omslagdoeken, Pellerines. Wieuwe Stoffen voor Kleedjes, Fransche Flanellen, Zwarte- en Gekleurde Zijden Stoffen. Micuwe Capuchons, Mutsen, Netten, Fichus, Kragen, Chatelaines. Kieuwe Handschoenen, Voiles, Mouwen, Mitaines en Polsjes. Nieuwe Pelterijen in de grootste keuze, 20°/o lager dan gepasseerde jaar. Nieuwe Dames Rokken r ParapluiesGarnituren voor Kleedjes en Mantels. Nieuwe Mantelstoffen en Noveauté's in Kinderen Tenue's. Nieuwe Stoffen voor Hoeren Kleedingstukken. Nieuwe Overhemden, Boorden, Slips, Cravattes, Foulards en Cachenez. Nieuwe Reiskoffers, Voetzakken, Kamerkleedjes in de fijnste dessins. TAPIJTEN en KARPETTENniettegenstaande de liooge markt, tot den ouden prijs. BEDDEN worden tegen eene geringe winst, direct uit de Koninklijk gepatenteerde fabriek van den Heer II. F. G. Kbatzenstein onder guarantie geleverd. Wollen- en Katoenen DEKENS, uit de gcrenommeerdste Fabrieken hier te lande, tegen lago prijzen. ITEEREN ONDERGOEDEREN zijn steeds voorradig en worden ook op bestelling geleverd. KLEEDING STUKKEN worden solicde en volgens eene goede Coupure, in den kortst mogelijken tijd afgeleverd. OP ZONDNO 12 NOVEMBER OP ZONONO 12 NOVEMBER, in het nieuw vergroot Lokaal van den Kastelein J. ZITS. Door DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburgwordt uitgegeven Deze tijdschriften, welke beide een aantal jaren afzonderlijk hebben bestaan, worden thans sedert eeuigen tijd vereenigd uitgegeven, üe groote uitbreiding van het debiet moge voor een deel aan deze vereeniging toe te schrijven zijn, voor een ander, zeker niet geringer deel, is zij het gevolg van de keuze der stukken eu de zorg waarmede zij bewerkt worden. Omtrent elk belangrijk verschijnsel worden de lezers van De Globe zooveel mogelijk op de hoogte gehouden. De resultaten van nieuwe onderzoekingen is nog weinig bekende streken, de ontwikkeling der nijverheid, de vorderingen van bijna elke wetenschap, de ontdekkingen en verbeteringen op verschillend gebied, de politieke gebeurtenissen welke meer dan eene voorbijgaande waarde bezitten, de nieuwste vraagstukken betrekkelijk het maatschappelijk leven, zijn in bijzonder onderwerpen waaromtrent de redactie tracht op te sporen al wat in het buitenland geschreven wordt, ten einde het belangrijkste daarvan voor hare lezers te bewerken. Steeds meerdere bronnen komen onder haar bereik. In dit en het vorige jaar maakte zij behalve van eenige boekwerken en brochures, gebruik van de volgende tijdschriftenLondon Society, The Quarterly, Edinhurgh en Westminster Roviews, Blackwood's Magazine, The Athaeneum Cornhill Magazine, Al the Year round Atlantic Monthly, Mae Millan's Magazine, Cambridge Essays, The Temple-Bar, Saint James-Magazine, The Gallery, Chambcrs' Journal, North American Rcvieuw, de Engelsche parlementsverslagen Unsere Tage Daheims' Deutsclies Ea- millicnblatt, Unsere Zeit, Westcrman's Monats-liefte Petermann's Geografische Mittheillungcnde Augaburger Allgemeine ZcitungRevue Moderne, Bibliotheque universelle deGenève, de Revue Germanique, Revue Britanique, Revue du Monde Colonial, de Revue des deux Mondes Revue Maritimc et ColonialeLe Temps, het Journal des Débata en 1'Europe, waaraan nog eenige andere zullen toegevoegd worden. Ten einde eenigermate te laten beoordeelen welk gebruik de redactie van de voorhanden zijnde bouwstoffen maakten of zij in de schifting gelukkig isvolgt hier eene opgaaf der stukken welke in den tegenwoordigen jaargang reeds zijn opgenomen Het leveu iii de Italiaansche nonnenkloosters vol gens de ervaringen der prinses Caracciolo. De vrijheid iu den tegenwoordigen tijd. Redevoering uitgesproken door den heer J. J. Altincyer. De mcnsch en de natuur. Ecu staaltje van rechtspleging uit den ouden tijd, door W. II. Richl. Het leven der bakkersknechts te Parijs. De boekhandelaar -Ilachette to Parijs. De gezondheidscommissie in de Vereenigde Staten. De geschiedenis van liet goud in Australië. De bctooverdc stad. Eene legeudc uit de Palts, door llcnri Augu. Het Bicrdrinkeu in Beieren. Lucht en water. De assignaten der eerste Franscho Republiek. De duivel op liet bal. Diners van bijzonderen aard te Rome. President Lincoln gedurende den burgeroorlog. Door professor Goldwin Smith. De volksschool in Engeland. Chatlotte Corday, volgens nieuwe bronnen. De algcmecne taal op zco (het nieuwe stelsel van signalen), door den Frnnschen luitenant ter zee CU. Sallandrouzo de Lamornaix. De scholen voor liavelooze kinderen te Londen. Het vorstendom Servië. De coup d'ctat op de Sandwïcbs-cilandcn. De hoofdpersonen uit de pantomimes. De omvang der industrie te Parijs. De jeugd van Erasmus. Een goudmaker aan liet Pruisische hof. Nieuw-Guinea, volgens de laatste ontdekkingen, door O. Finsch. Generaal Sherman. Het weven door middel van zamengeperste lucht. De Indianen van Mexico. Dc adel en de geslachtswapens in Engeland. De uitvinding van het Saksische porselein. De verbetering van het lot der vrouw. Eene vraag des tijds. Een tochtje op het Ladoga-Meer, nabij St. Petersburg. Het proces der maagd van Orleans, doordr. A. Vollert. Dc inboorlingen van Australië. Dc badplaats Loèche-les-Bains, in Zwitserland. De kracht der zamenwerking op bet gebied der nij verheid. (Geschiedenis der lakenwevers van Sagan, iu Silczic. Over het Cesarisme, door Jozef Mazzini. Het leven en sterven van lady Jaufr jfirey door dr. Amédée Pichot. De mededingers van den stoom. Parijs eu "Weenen, door een Engelschman bezien. De toelating van vrouwen als leden van akademiéu. Dc idioten en hunne behandeling. De oorzaken van Nederland's opstand tegen Spanje, door Ch. de Mazade. Het dagblad „The Times." Dc tegenwoordige toestand van Californië. Schetsen uit het militaire leveu gedurende den Noord-Araerikaanschcn burgeroorlog. Een dichterleven. De Engelsche dichter John Clare. Blikken op Mexico, in 1856 cn 1857. Uit de reisverhalen van J. W. baron von Müller. Dc toenemende uitbreiding van den Griekschcn handel. De Noordpool-cxpcditicn. Generaal Sherman's groote marsch, door Georgië en Carolina. De broederschap der Fcnians, in Amerika en Ierland. Lima, dc hoofdstad van Peru, door A. Holinkski. De Fraaschc staatsman Guizot. Dc jacht op den boschhaan, in Oppcr-Stiermarkcu. Door Ernst baron van Extcrde. Dc geabonneerde» kunnen het tijdschrift, naar verkiezing, in maandelijksche afleveringen of driemaandelijksche deelen ontvangen. De afleveringen bevatten 4 6, de deelen 15 vellen druks. De prijs van f 6.per jaar kan zeker uiterst gering geacht worden. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4