«jjeföer, JïieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, eiift. M 466. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 15 NOVEMBER. V&SJTS, NIEUWE COURANT van oen Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentikn van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Adverteutiënintezendcn. Ingezonden stukken minstens eén dag vroeger. POLITIEK OVEIIZIGT. Het buitenlandse)! nieuws is heden van luttel beteekenis. Alleen is niet van belang ontbloot wat uit Nieuw-York gemeld wordt van een aanbeveling van Seward aan de offi cieren der marine, om jegens Engelandnu het de beperkingen waaraan schepen der Unie vroeger waren onderworpenheeft opgeheven, zoo voorkomend mogelijk te zijn. Een bewijs dus, dat men elkaar nog niet spoedig in 't haar zal vliegen, al krijgt Amerika in de schadevergoedings-kwestie zijn zin niet en al kan nu het gebeurde met de Shenandoah weder tot wis seling van een paar nota's aanleiding geven. De gezindheid der Unie, om met Engeland op goeden voet te blijven, blijkt ook door de zending van den heer Cushing, die, naar men wil, zal onderhandelen naar aanleiding van lord Russells voor stel tot benoeming eener commissie in zake de vergoedingen. De Italiaansche minister Sella heeft verklaard, dat, wil men het land voor bankroet redden men slechts te kiezen had tusscheu eene belasting op het gemaal of de verminde ring van het leger. De vermindering van het leger is niet populair, maar de gemaalbelasting nog minder, en men ge looft dus dat hij zijn plan zal zien zegevieren. Evenzoo zijne leusgeduldveel geduldof geld veel geld. Ook daar zal men liever geduld dan geld geven. Uit Athene wordt gemelddat aldaar gedurende de mi nisteriele crisis, die zes dagen duurde, eenegroote opgewon denheid heerschte. De militaire magt was in de kazernen geconsigneerd. Er hadden vechtpartijen tusschen studenten plaats. Volgens de berigten mot de Amerikaansche brieven ont vangen zou Wirtz opgehangen wordenen er is besloten voortgang te maken met de zaak van den ex-president Davis, beschuldigd van hoogverraad. Het verhoor zal bf te Washington bf te Itichmonden de pleidooijen in het hooge geregtshof der Vereenigde Staten gevoerd worden. Aan de Palrie wordt gemeld, dat keizer Maximiliaan aan zijne minister van binnenlandsche zaken een brief gerigt heeft, waarin hij aan hem aanbeveelt zoodanige maatrege len te nemen dat de bloedverwanten van den ex-president Juarezdie zich niet in de politiek gemengd hebbenin geenerlei opzigt door de overheid bemoeijelijkt worden. Dezelfde berigtgever wil weten, dat de keizer voornemens is in naam des lands aan Juarez een pensioen aan te bie den, waarvan hij behoorlijk in het buitenland kan leven. Binnen eenige jaren hoopt de keizer de rust in zooverre hersteld te hebben, dat hij aan Juarez verlof kan geven, om met zijne familie naar Mexico terug te keeren. De Morning-Post twijfelt niet aan de spoedige on derdrukking van den negeropstand op Jamaica; maar het blad drukt tegelijkertijd de hoop uit dat de autoriteiten jegens de opstandelingen geene gematigheid en toegevendheid zullen in acht nemenwelke deze zeer in verkeerden zin zouden opnemen. Tusschen Spanje en Chili is de sinds lang verwachte oorlog weder uitgebroken. De havens der republiek zijn be reids door de spaansche vloot geblokkeerd. Op kaap Haïti is de opstand geëindigd. De hoofdstad is, naar men verzekert, den 2 October aan de troepen van president Gcffrard overgegeven. If I E TT W S LT D 11T 3 E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 14 November 1865. Bij de gisteren ter Directie der Marine alhier plaats ge had hebbende aanbesteding van vleeschten dienste der equi- pagiën van Zr. Ms. schepen, gedurende 1866 hier aanwezig, zijn zes inschrijvingsbilletten ingekomen alsvan G. J. Peucht, a f72; W. C. Thijssen, h f69.80; A. L. van Gelder, a f67.25; P. Bol, f 67 M. Schrijver, h f65.75 en J. L. van Gelder, h f65.45. Voor groenten was de miuste inschrijver M. de Haas. Ten aanzien van de opening van den spoorweg van 'hiernaar Alkmaar is de datum nog niet vastgesteld; uit vele toebereidselen blijkt het echter duidelijk dat dit tijdstip nabij is. De weg is gereed, de vereischte gebouwen zijn voltooid een stations-chef is benoemd en aangekomeneen groot aan tal verschillende soorten van rijtuigen zijn reeds aangevoerd en wachten slechts op beweegkracht; voor locomotieven is gezorgd; hoewel 't nog ruim eene maand zal duren eer de bestelde gereed zullen zijn, heeft de maatschappij er drie van de centraal-spoorweg-maatschappij in huur genomen die reeds hier zijn aangevoerd. Wanneer de commissiedie iederen dag hier kan worden verwacht, den weg zal hebben geïnspecteerd en goedgekeurd, kan men verwachten, dat de zaak onmiddelijk en train zal worden gebragt. Zr. Ms. transportschip de Heldinzal bij gunstige gelegenheid morgen de reis naar Oost-Indië aanvaarden. Z. M. heeft bepaald, dat voor het personeel der zeemagt dat deel genomen heeft of tegenwoordig is geweest bij de gevechten in de straat Simonoseki in 1S63 en 64,die jaren bij de berekening van pensioen dubbel zullen worden gerekend. Door de Ned. Handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende 6 schepen als voor Amsterdam Chrislina Maria kapt. J. de Veer; Cornclis Smit, kapt. R. Wiedenaar; Na- gasacki, kapt. N. N.Argonaulkapt L. H. Draijer. Voor Middelburg: Ida Maria de Raadtkapt. J. de BoerNeer- lande Vlagkapt. T. v. d. Broek Humfrey. In de Nieuwe Utr. Cour. leest men Alle dagbladen slikken de geschiedenis van de zilveren doekspeld, waarop aan de voorzijde een ruiter en achter A. M. D. R. 1666. Sints wanneer schreef Michiel Adriaansz. de R u ij t e r A. M. R.? Wat moet verder die ruiter beteekenenp Zoo was toen zijn wapen niet. Wij kennen evenmin eene doekspeld op een zijner portret ten afgebeeld, 't Zal denkelijk wel een speldje wezen van de eene of andere jufvrouw Anna Maria de Ru ij ter of zoo iets. Waar blijven de oudheidsmannen van den Spectator? Men schrijft ons van Texel dd. 10 Nov. het volgende: Het berigt lieden in de couranten opgenomendat door Provinciale Staten van Noord-Holland is vernietigd in hare laatste zitting, het zoo beruchte besluit van het polderbe stuur van Waal en Burg alhier, waardoor het trachtte beletten de daarstelling van een kunstweg naar en door'dc5"t polder Eijerland, heeft onder alle standen alhier eene algq- fvj meene voldoening gegeven en allen grootelijks verblijd,/daar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1