wij nu toch mogen verwachten, binnen kort, eene hoogst belangrijke verbetering in de onderlinge communicatie tot stand gebragt te zienals welketot algemeen leedwezen om geheel nietswaardige redeneu al weder een jaar verscho ven is geworden en waarnaar door zeer velen, met het grootste verlangen werd uitgezien. Moge ons gemeentebestuur maar nu spoedig de handen aan het werk slaan, en daardoor zooveel mogelijk den zoo jammerlijk verloren tijd weder inhalen. De Staatscourant deelt de volgende cijfers mede omtrent de veeziekte in de week van 29 October tot 4 November. Aangetaste runderen 651gestorven 83 afge maakt 158; hersteld 42. Nog ziek 368. Van het begin der veeziekte af zijn aangetast 6744 rundereu gestorven 2318; afgemaakt 1554. Hersteld 1969. Tegen 23 November a. s. zijn 25 adspiranten bij het instructie-bataillon te Kampen opgeroepen. In de Asser Cour. leest men: Wij zijn verzocht het volgende op te nemenKweekschool voor rle Zeevaart te Groningen. In 't jaar 1859 ongeveer collecteerden eenige mannen in de dorpen der gemeente Marumopdat zij ruim dertig gulden erlangen mogten, ten einde deze te kunnen besteden ten behoeve van een verwaarloosden jongen uit de Wilp. Hij scheen tot niets te willen deugen. Zelfs ver langde hij naar 't oorlogschip. Hij werd kweekeling te Groningen, kwam als scheepsjongen bij de Marine, werd spoedig bevorderd tot ligt matroos, daarna tot matroos der 3de kl. en is nu als matroos der 2e kl. een zeer oppassend jonginensch. Dat hij dit is en daarenboven een goed en liefderijk zoon, heeft hij getoond en toont hij voortdurend. Geheel ongevraagd en vrijwillig zendt hij elke drie maanden zijne arme moeder een gedeelte zijner gage, ja de belang rijke som van zestig gulden 'sjaars. Mogt men van de Kweekschool voor de Zeevaart te Gro ningen meer dergelijke voorbeelden kunnen bijbrengen en wie zou beweren, dat onze de Vries, zoo heet de ma troos, de eenige is. Heerlijke instelling! Kuis, den 31 Oot. 1865. H. Men schrijft uit Harlingen 11 Nov. Op last van den heer Commissaris des Kouings en voor rekening van deze provincie, zijn gister alle de in deze gemeente aanwezige en voor vervoer van vee naar Engeland gebruikte hoorntou wenten getale van 23S9 stuks, opgekocht en door ver branding vernield geworden, waarvoor de kosten p. m. f230 hebben bedragen. Op het kasteel Recliteren te Dalfsenis een gemeste os, die naar schatting het buitengewoon gewigt van 1600 pond heeft. Een bod van f 600 is te vergeefs gedaan. De persoon die zijn vader met een vlegel dood sloeg is te Borculo gevangen genomen en geboeid naar het huis van arrest te Zutphen overgebragt. Naar men zegt, moet het misdrijfaan drift worden toegeschreven, en zou de rampzalige zoon van den verslagene zijne schuld reeds vol ledig en berouwvol bekend hebben. Uit berigten bij het Departement van Koloniën ont vangen van Assahan (Noordoostkust van Sumatra) en ge- dagteekend 30 September 1S65, blijkt, dat Tandjong Balei, de hoofdplaats van Assahan, den IS, en Siltantan, de re sidentie van den radja van Assahan, den 20 dier maand bezet zijn door de zeemagt van de expeditie, onder bevel van den kap.-luit. ter zee P. A. van Itees. De Bondon China Express zegt, dat de heer H. O. Robinson, concessionaris en directeur van de Nederlandsch- Indische Stoomvaart-Maatschappij, met de jongste mail naar Java is vertrokken om de verschillende diensten te organiseren. De stoombootenwelke thans voor deze dienst zijn bestemd, bestaan uit: Koning Willem IIIKoningin Sophie, Baron KentinckAdmiraalBaron Sloet van de Beele, Minister van Staal lïochussenW. Cores de Vries en Sunda. Er zal bovendien nog een schip worden uitgezonden om het voor de dienst vereischte aantal te completeren. Men meldt uit Worms, dat de kwestie betreffende de plaatsing van het gedenkteekendat ter eere van den kerk hervormer Luther aldaar zal worden opgerigt, eindelijk is beslist. De groothertog heeft bepaald, dat het zal worden geplaatst aan het einde van de Nieuwe poortop de zooge naamde promenade, welke plek door de commissie van op- rigting als de meest geschikte daartoe was aanbevolen. Het Eransche dagblad da Epoque is tot 300 francs veroordeeldwegens het mededeelcn van valsche tijdingen. Te Napels wordt thans de nieuwsgierigheid zeer gaande gehouden door eene jeugdige Ilollandsche schoone, die daar met een schip in de haven vertoeft, waarmede zij zeer verre en belangrijke reizen heeft gedaan, liet laatst kwam zij uit Nubië, van waar zij jeugdige negers en negerinnetjes heeft medegebragt, die haar als hun koningin beschouwen. De zucht naar avonturen bij deze jonge dame is zeer opmer kelijk. Zij schijnt gaarne bevelen te geven en heeft Nu- bische troepen er toe gebragt de wapenen ueder te leggen. Men schrijft haar het voornemen toe, om naar die verwij derde streek weder te keeren en van het enthusiasme, dat zij daar inboezemt, partij te trokken, om een soort van vorstendom te vestigen. Toen de keizer van Rusland dus schrijft men aan den te Krakau verschijnenden Czas in het Hötel Dieu de ziekenzaal bezocht, waarin de choltralijders verpleegd wor den, kwam hij aan de legerstede van den poolschen emigrant Slobodzinskiofficier bij de jagers te paard van 1830. Op de vraag des keizers hoe hij zich bevond en of hij ook iets verlangde, antwoorde hij: «Voor mij zeiven heb ik niets te wenschenwant ik sta aan den rand van het grafdoch ik smeek U. M. dringend Polen niet te verlaten Het kei zerlijk gevolg was blijkbaar verbaasd over dezen vermetelijken wensch; de keizer maakte een geruststellende beweging met de hand alsof hij zeggen wilde: «Wees gerust!" en ging verder. Doch toen hij de andere kribben bezocht hadkeerde hij naar den emigrant terug en herhaalde driemaal dezelfde beweging met de hand. Tegen den avond kwam een hofarts en nam Slobodzinski onder zijne bijzondere behandeling. Tn Schotland kent men een middel, om het bestaan van rundertyphus bij de dieren te onderkennen, voor het zich door zigtbare kenteekenen openbaart. Dit raiddel is het verbranden vau afval van leder op een turfvuur, waar dan de te onderzoeken dieren bij gebragt worden. Zij die aan getast zijn zonder dat men het nog bespeuren kan, beginnen dan te hoesten en te fuiezenterwijl hun veel vocht uit den neus loopt. Men scheidt ze dan dadelijk van de overigen af, die zoodoende gewoonlijk vrij blijven. Naar aanleiding van het onlangs tusschen Frankrijk en de Nederlanden gesloten handelstraktaat, vestigt de Moniteur heden met bijzonderen nadruk de aandacht van den uitvoerhandel, op eene bende bedriegers te Amsterdam en alle andere eeuigzins aanzienlijke steden van Holland, welke lieden zich uitsluitend toeleggen om den buitenland- schen koopman en fabrikant te misleiden, daar zij trachten zich goederen te doen leveren onder allerlei voorwendsels is aan hunne order voldaan dan verdwijnen de goederen en hij die ze afzond ontvangt geen cent betaling. De regering vau het kanton Basel heeft onlangs een giftmenger die in 1855 tot 24 jaar kettingstraf was ver oordeeld, genade geschonkenop voorwaarde dat hij zich naar de Yereenigde Staten van Noord-Amerika zou begeven. De Amerikaansche consul te Bern heeft haar doen weten dat de Vereeuigde Staten geene kolonie voor misdadigers is en datzoo de veroordeelde giftmenger zich daar mogt ontschepen, de overheden hem terstond zullen terugzenden. De Kamer van Koophandel te Lubeck heeft eene ver volging ingesteld tegen den blikslager Fisher, waaruit we derom blijkt hoe daar het gildestelsel nog in volle kracht is. Die vermetele had zich veroorloofd, niet enkel lampen, maar ook lampenglazen te verkoopen. Dit is hem voor het vervolg ten strengste verboden en elke overtreding wordt gestraft met eene boete van 20 thaler. Te Londen zal bet stelsel tot verzending van brieven en palcettcn door middel van luchtpersing onder den grond hetwelk daar eerst op kleinen schaal beproefd is, nu meer in het groot in toepassing worden gebragt, ook op de ver zending van goederen. Nadat het bestunr dezer onderne ming eerst een traject van het station van den Noordweste- lijken spoorweg tot Europa-Square, ter lengte van 1-J mijl had aangelegdzal deze linie nu tot het centraal post-bui\.au en ook in andere rigtingen naar de stations marktplaatsen enz., worden voortgezet. Men hoopt daardoor tegemoet te komen aan de toenemende bezwaren, veroorzaakt door het steeds vermeerderend gedrang van wagens en andere ver voermiddelen op verschillende punten der hoofdstad. De directie zal dit doel tevens bevorderen door een goed koop vervoer zoodat bv. eene hoeveelheid steenkolenwaarvan het vervoer thans 1 shilling kost, voor slechts i of' d. zal worden overgebragt. De gezamenlijke trajecten zullen alsdan eene lengte hebben van 35 mijlenlangs welke de verzending met eene snelheid van 15 mijlen per uur zal plaats hebben. Laatsleden Dingsdag hebben eenige personen het gewaagd, op eenige zakken ballast liggendezich met een hoop pakketten te laten transporteren. Bij hunne aankomst waren zij wel een weinig verdoofd en de togt was ook alles behalve comfor- table geweest, maar overigens zijn zij er toch goed afgekomen Iedereen weet dat als paardenmest op een akker gebragt wordt, eene menigte haverhalmen opslaan. liet behoeft dan ook geen scherpzinnig onderzoek of zich in de mest der paar den onverteerde haverkorrels bevinden, die het leven en de groeikracht behouden hebben. De veearts Leblanc te Nantes heeft zich de moeite gegeven nasporingen te doen omtrent de hoeveelheid haverkorrelsdie bij een paard onverteerd blij ven. Een paard dat zwaren arbeid verrigt en vijf pond ha ver krijgtlaat 15104 haverkorrels onverteerddat is het tiende deel der geheele massa. Bij een paard dat weinig of geen arbeid verrigt, vond men 9000 onverteerde korrels op de elf duizenddat is ongeveer het een-en-twintigste deel van het verstrekte voedsel. At hetzelfde paard zes pond gerst dan vond men in den mest 19500 onverteerde korrels terug, het zesde deel van de hoeveelheid. Na dit onderzoek wijst de veearts Leblanc op het voordeel vau de paarden met gebroken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2