Wielewaal, LIJKKOETS, Gemeenteraad HUISRAAD EK INBOEDEL. WINKEL C0., SCIIMIDT'Sffl WALDWOL-ARTIKELEN. De D. Dekker. cdu zijdes «i wolles stoffes ïerwebs. te Amsterdam. IHSTOm AVONDSTONDEN. ADVERTE1V T I E N. ~Dc Makelaar S. Tii. REETS, Eene groote partij laarzen, muilen en pantoffels, eenige goed onderhouden D. D E VAAN. NIEUWE WAS SCI! ER IJ, voor TAFELKLEEDEN, SCHAWLS, OM SLAGDOEKEN en OVERGORDIJNEN, aan: MEUBELCHITSE GORDIJNEN worden ook weder geglanst. P. A. HELLEGERS, GE NE ES-A TT EST NieuwediepW. IX. de ROOS, POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd eene PORTEMONNA1E met GELD, een SABELKWAST en een stuk TOUW (laudvast). Helder14 Nov. 1865. Be Commiss. van Politie, A. C. BOONZAJER. Om cenc dubbele reden had ik het voornemen opgevat in dit wintergetij do geene historische voordragten te houden. Mijne gezondheidstoestand ontraadt veel achterceu te spreken daarbij komt de vrees van op den duur belangstelling to wekken. Immers licb ik in zes winters een-en-vijftig voordragten gehouden maar de vraag wanneer die voordragten weder geopend werden overwint mijne zwarigheden. Is het publiek geneigd mij weder te hooren ik zal mijne jaren en gezondheid niet ontzien, overtuigd, dat ik er nut en genoegen mede kan stichteneene taak waaraan ik bijkans eene halve eeuw heb gearbeid. De geschiedenie voor te stellen als het wereldgerigt onder liet Bestuur van God, is onderhoudend voor deu geest, boeijend voor 't hart als het onder houdend geschiedtnet zoo als het gebeurd is. Ik zal die lezingen of voor dragten openen op aanstaauden Vrijdag den 17 November, des avonds ten half acht ure, en daarmede iu den regel om den 14 dagen voortgaan. Er zal begonnen worden met de nog altoos hoog belangwekkende schildering vau den val der TempelriddersDe voordragtcn zullen weder gehouden worden in mijn kerkgebouw. De zitplaatsen slaan ter vrije beschikking. J. II. SONSTRAL. Woensdag 15 November vertrekt van bier de Oost-Indische landmail via Marseille en Donder dag 16 dezer via Southampton. Die iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aau METNOUWTJE BLOM, Weduwe C. J. de WIJN, laatst gewoond hebbende en overleden aau het Nieuwediep, gelieve daarvan OPGAVE of BETALING te iloen vóór of op 31 December 1865, ten huize van M. de WIJN, inde Nieuwstad, ofNAN KLEIN, iu de Vlamingstraat, te Nieuwediep. Bij S. G1LTJES ligt ter perse en is de inteekening geopend op een blijspel voor ltederijkers, getiteld: VAN in twee Bedrijven, door Prijs f 0.75. liet is te verwachten dat dit werkje veel opgang zal maken. Eene zitting der gemeenteraad en eene voorafgaande vriendschappelijke bijeenkomst van eenige Leden, waarinde gemeente-zaken in geheim comité worden behandeld, zijn door den schrijver op eene satirische wijze tot een Blijspel bewerkt. Men zou dit werkje met regt kunnen noemen-een album van photographische portretten van een zeer groot aantal raadsleden, in en buiten Wielewaal. Als tooneelspcl niet alleen maar ook als lectuur beveelt het zich bijzonder aan. zal op Woensdag den 22 November 1865, des vóórmiddags ten 10 ure, vóór het Winkelhuis bewoond door den Heer E. J. LA MAIREin de Mid denstraat te 1Iehler, ten overstaan van den Notaris IS. WEliEAIDLIJlV SMIT, in ilet openbaar verkoopen: en eindelijk Alles daags voor den verkoop voor ieder te zien, van des voormiddags 10 tot 12 en namiddags van 2 tot 4 ure. Het opgemelde Winkelhuis is inmiddels te huur, te bevragen ten kantore vau Notaris en Makelaar voornoemd Dijkstraat H. No. 3S4. De ondergeteekende heeft de eer te berigteu dat hij thans heeft aangekocht eene groote geheel nieuwe die voor het bestemde doeleinde bijzonder goed is ingerigt en daarbij zeer smaakvol is gedrapeerd. Hij is derhalve thans voorzien van TWEE LIJIi. KOETSEN, en daardoor in staat iedere familie naar rang en stand te bedienen. IIoek-Molengracht en Biersleeg. Recommanderen zich bij voortduringtot het verwen van Dames-Mantels, Japonnen, Rokken, Zijden Hoeden-Linten Dasjes, IIeeren-JassenPantalons, Vesten en meer voor komende groote en kleine Artikelen tevens van STAATSIE- en EEDIKAHTOORniJXE.il, in de origineelste kleuren, en Half-Wol-Damast in twee kleurenhetzij in de oorspronkelijke of twee andere kleuren, met witten of geklcurden grond. TRIJPE REKEEEDSEES van Canapeën, Stoelen, Rijtuigen, Banken, etc. verwen zij in de fijnste( kleuren en drukken dezelve weder in de nieuwste dessins. Ook bevelen zij hunne Van Stukgoederen, Staatsie- en Ledikant Gordijnen, zoo mede van Zijden Dames Japonnen verwen zij ook stalen ter beoordeeling. De bewerking geschiedt naar de nieuwste Chemische Methode, met de meeste zorg en billijk gestelde prijzen. Hunne respectieve Begunstigers te Nieuwediep Helder en omstreken berigten zij, dat zich de Heer belast met de aanneming en weder aflevering der goederen, bij wien alle verlangde informatien aangaande kleuren en prijzen te bekomen zijn. der alom beroemde Mijnheer! Ik heb met.grooten lof over de Sohmidt- sche Waldwol-Artikeleu hier hooren spreken en moet u aan raden tot het daarstellen van een depot hier ter plaatseik kan UEd. goede zaken verzekeren. Antwerpen Met alle achting (get) ALEX. MERTENS, 12 Eebr. 1SC4. Lid van de Prov. Staten. Jicht- en Rhumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht- en Rhumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde SCHMIDT'SCHE ANTI-RHUMATISCHE WALDWOLWATTEN h 25 en 50 Cts. 't pakje, DENNENNAALDEN h 35 en 70 Cts. 't flescbje en verdere WALDWOL GEZONDIIEIDS- KLEEDINSTUKKENvolgens de brochure. De Schmidtsche Waldwol-Artikeleu worden door H. H. Ge neeskundigen zeer geroemd en aanbevolen. Kunnen behalve bovenstaand eene menigte Genees-Attesten overleggen. Men gelieve attent te zijn, dat genoemde Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige Artikelen bereid uit de Vezelen der Pijn- en Dennenboomeu. Tot waarborg der echtheid is alles voorzien met het fa- brieks-etiquet en dat van het Centraal-Hoofd-Depot M. J. C. HAM, te Utrecht. Verder verkrijgbaar alleenlijk te AlkmaarSCHREUDER en Co., Apoth. li damWed. KLINKENBERG. Haarlem, W. ENGELGEER. Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. HoornII. K. LAMPE. Purmerende C. MOHRMAN. Pijp, J. VERDONK. Schagen, G. W. STöVE. Texel, J. SIPKES. IPormerveer, G. GROOT, Zaandam, Gez. MEIJER en Co. En verdere Depóts, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4