GEBOUW VOOR EVANGELISATIE. BURGERLIJKE STAND DER («EMEEME ZIJl'E. liGERLIJKE STAM) DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. A 1> Y E IV I E N T I E A MAANDAG 20 NOVEMBER, Voorganger Ds. I). GILDEMEESTER, zich aan het departement van Finanticu weinig bekommerde om menschcu- levens", deswege door den president tot de orde geroepen, verklaarde, dat hij niet bedoeld had menschenlevens maar (NB.) slechts Limburgsche men- schenlevens. Op die quaestie zelve kom ik nader terug. Met verontwaardiging wierp de heer Thorbecke de beschuldiging van zich af, als zoude de Regering, tijdens de verkiezingen, van 't ontwerp der Lim burgsche grondlasten gebruik hebben gemaakt, om daarop te influenceren. Laat ^dc brieven drukken, zeide hij, en ik zal ze laten overnemen in de Staats-Courant) welke ook de inhoud zij. De minister gaf daarbij duide lijk te kennen, dat de geruchten het gevolg waren van pamphletten en van dagbladen, die niet verdienen gelezen te wordendat hij met die laatste woorden doelde op ons Dagbladdat al die verspreide geruchten overnam en commentarieerde, is buiten questie. Wanneer ik de discussien resumeer dan kom ik tot het besluit, dat de op positie in de Tweede Kamer volkomen geslagen is, en dat daaraan is toe te schrijven dat ze zoo kort geweest zijn. Niemand beeft daarbij echter een zoo beklagclijke rol gespeeld dan de heer Rochussen, die de Regering had bestre den op grond ecner brochure van den heer van der Wijck, terwijl de heer van der Wijck thans (en dat nog wel in het Dagblad) verklaart, dat die spre ker zijne brochure niet heeft begrepen, en hem aanraadt van het staatstooueel af te treden. Ik mag niet vergeten te meldeu, dat graaf van Zuijlen (uit Arnhem), die de politieke nalatenschap van den heer Groen heeft aanvaard, de jaarlijksche rede van dien afgetreden afgevaardigde heeft opgewarmd en gewaarschuwd heeft tegen het verbannen van het godsdienstig onderwijs uit de school. Was die rede, even als vroeger die van den hr. Groen, onverstaanbaar door het zwakke orgaan des sprekers, ze was echter veel korter en vorderde minder gedulds- inspanniug van den kant des publieks. Na alles wat er is voorgevallen, durf ik wel beweren dat mijne voorspel ling nopens de spoedige aftreding van dcu heer Betz, als minister van Fi- nantien, zal bewaarheid worden. Ik begin echter te twijfelen of die aftreding vrijwillig zal zijn, want het zou mij niet verwonderen, dat door combinatiën van verschillende partijen in de Kamer, zijne begrooting zal worden verworpen. Nieuws buiten de Kamer ontbreekt geheel. Nu de discussien aan den gang zijn, houden ook de geruchten over regcringsaangelegeuheden geheel op, en moeten de politieke tinnegieters zich voor het oogeublik bepalen tot de waarschijnlijke gevolgen van den dood van koning Leopold van Belgic, dien men naar aanleiding van hier ontvangen berigteu, elk oogeublik te gemoet ziet. Adieu. 3|uge5anücu jjtuUlidi. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der in zenders. 'sHage 14 Nov. 1865. Mijnheer de Redacteur In uw nommer van den llcu dezer, selirijft uw Haagsche correspondent, dat de minister van Marinein zijne memorie van beantwoordiug op het voorloopig verslag der Kamer, nopen9 zijne begrootiDg, de vraag dier Kamer: waaraan de verhooging der raming van 'tramschip met zes ton was too te schrijvenonbeantwoord heeft gelaten. Mag ik u doen opmerkendat dit antwoord daarin breedvoerig te vinden is. Moet ik dus denken aan eene vergissing van de zijde van uw' correspondent? Een oud zeeman. (Wij aarzelen niet de vraag in ons blad ojp te nemen, maar laten het antwoord voor rekening van onzen correspondent. Eed.) Van 1 15 November 1865. ONDERTROUWD Jan Kreijger, 24 jaren en Corueliskc de Vries, 23 jaren. Jacob Borgman, 39 jaren, weduwnaar van Grietje Verdwaald en Gcrritjc Louwris 30 jaren. GEHUWDPetrus Jansen en Joanna Catharina Back. GEBORENRitslee z. van C. Dogger en A. Jot. Pieterz. van P. do Wit «n C. de Wit. Johanues, z. van P. Voorthuijsen en M. de Graaf. Bregitta Catharina Geertruida, d. van A. Kruijer en G. Buren. Ottolina, d. van F. H. Leis en A. Schenk. Theodorus z. van J. van den Nieuwendijk en M. Beendcrs. Panlus z. van J. Bas en G. Kwantes. Thijs z. van J. Mooij en D. Molenaar. Dieuwertje, d. van J. Kistemaker en M. Vos. Anna Wilhelminad. van P. Philipsc en S. Dijkman. OVERLEDENj Pieter Leeuw 70 jaren, gehuwd met Catharina Visscher. Johannes Lodewijk.Godrou 11 maanden, z. van J. A. T. Godron en L. G. Terink. Gerrit Bos 2 jaren z. van G. Bos en G. Grin. Willem Hoofd 3 maandenz. van W. Hoofd (overleden) en S. Bakker. Nceltjc Mooijboer 2 weken d. van S. Mooijboer en M. Bakker. 1 levenloos aangegeven kind, d. van A. Slijkerman en G. Klaver. Van 9 16 November 1865. ONDERTROUWD en GEHUWD: Gcece. GEBOREN: Klaas, z. van Jacob llab en Martje Geus. Hendrik, z, van Pieter Boon en Jantje Kuijper. Jan z. van Hendrik Schellinger en Trijntje' Flens. OVERLEDENMarretjc Bruin 14 jaren d. van Jau Cz. Bruin en Elisabcth Smit. Cornelis Bakker 48 jaren gebuwd met Grietje Veen, Benjamin de Jong 42 jaren gehuwd met Leeutje Mauheim. Lena Gorter 73 jaren, weduwe van Albert de Jager. MARKTBEKIGTEIV. PURMERENDE 14 November. Kleine Kaas f35.25 Middelbare fAangevoerd 116 stapels Kleine Kaas, 10 Middelbare. Boter. Van f 1.25 tot 1.35 per Ned. tg. Gemiddeld fl.30 per Ned. fg. Aangevoerd 448 Runderen. Vette Koeijen taraelijken handel, evenwel geen verhoogde prijzen. Gelde- cti Tijd Kalf Koeijen mede niet hooger in prijs. .17 Paarden. 68 Vette Kalveren. Han del vlug, de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. fg. 2S Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot 17 per stuk. Handel §lug. 124 Vette Varkens De prijs was van 50 tot 56 ct. per Ned. fg. Handel vlug. 5 Magere Varkens, van f 15 tot 23, en 164 Biggen, van f5 tot S. Handel iets vlugger. 1434 Schapen en Lammeren. Vette Schapen flaauwcr. Overhouders weinig handel. Kip Eijeren f4.50, Eend-Eijcren f3.10 per 100 stuks. 225 Ganzen f3.50 tot 3.75 en 182 Zwanen f7.50 tot 8 per stuk. 14 mud Appelen f6 en 11 mud Peren f5.50 per mud. SCHAGEN 16 November. 7 Paarden f30 u 70. 5 Stieren f100 a 125. 96 Magere Gelde Koeijen f75 a 155. 79 Vette Gelde Koeijen f135 a 250. 76 Kalf Koeijen f 140 a 220. 90 Vaarsen f50 a 72. 45 Gras Kalveren f 12 a 35. 6 Nuchtere Kalveren f 6 a 12. 150 Magere Schapen f 12 a 20. 700 Vette Schapen f 22 a 35. 160 Overhouders f 16 a 30. Bokken en Geiten fl a 250. 14 Magere Vaikcns f 14 ii 20. 98 Biggen f8 a 11. Konijnen 10 h 60 ct. Kippen 45 a 120 ct. Eenden 40 a 100 ct. Duiven 10 a 20 ct. Boter 90 ct. per kop of fl.2Ü per Ned. fg. Kaas 25 a 50 ct. per Ned. fg. Kip-Eijeren f 4.25 a 4.50 per 100 stuks. Eend-Eijeren niet aangevoerd. Heden Vrijdag17 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs I n Weenen J Vast. n Berlijn l u Frankfort AMSTERDAM. 5»/0 Metalliek (oude)57 °/0 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 68 3°/0 Mexico (oude)24J h J Bewijzen Mexico11 JA 12 3°/0 Binnl. Spanje36 5Brazilië H°/o Mem Illinois Certificaat83 35üste STA ITS-LOTEIUJ. 5de Klasse. VIJFDE TREKKING. Prijzen van f100 en daar boven. No. 18579 f1500; no. 7743, 9673 en 14140, ieder f 1000no. 1172, 1927, 2953 en 6324, ieder f400; no. 6590 en 9346, ieder f200: no. 603, 9703, 13318, 14108 en 17394, ieder f 100. ZESDE TREKKING. No. 2028 f50,000; no. 2275, 8336, 13664 en 15038, ieder f1000; no. 4096, 6420 en 12241, ieder f400; no. 9S37; 16819 en 18S56, ieder f200; no. .2403, 9034, 100691035810758, 1311016404 en 18099ieder f 100. ZEVENDE TREKKING. No. 1955, 1360S en 18433, ieder f 1000; no. 16663 f400; no. 5390, 8271, 11786, 12004 en 18130, ieder f200; no. 3490, 4921, 7363, 9388, 11741, 12707,13264, 14445, 15050, 15575 en 18788, ieder f100. Woensdag 22 November vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triëst. i. 1 Getrouwd T. HAGENAAR en T. DIJKER. Nieuwediep16 Nov. 1865. Fenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed na een kortstondig, doch zeer ge duldig lijden van elf dagen, in den ouderdom van 60 jaren, mijne geliefde Echtgenoote JOANNA GEER TRUIDA ROESINKna eene gelukkige echtvereeni- ging van 35 jaren. Zij, die de overledenene van nabij gekend hebbenzullen beseffenhoe mijmijne kin deren en behuwdkinderen dit verlies treft. Nieuwediep, den 11 November IS65. J. BURGER. Algemeene kennisgeving. Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deel neming, zoo van hier als elders, ons betoond bij het plotseling overlijden van onzen geliefden Schoonzoon J. C. VISSERbetuigen wij langs dezen weg onzen opregteu dank. B. R. de BREUK, E. M. de BREUK—NOE. Nieuwediep, 17 November 1865. Als naar gewoonte, aanstaanden Zondag des namiddags ten 5 ure, ÉVANGELIE VERKONDIGING. des avonds ten 7 ure, Predikant hij de Hervormde Gemeente te Utrecht. Tleldcr17 November 1865. Namens het Bestuur der Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid C. BKEET Az. Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3