J\mm VAN MfflFACTHEN EN MODE-ARTIKELEN, Tapijt-Goederen, Pelterijen en Bedden. i'jüsimn i:\ iM!i)i:i);:i. ABINE. M A R I i\ E. êroote fferp&mng êotiffcÉ twr Mm m êeuwdte De Makelaar S. Th. BEETS, Eene groote partij 1 PANTOFFELS, eenige goed onderhouden VEBSCII UUNDVLEESCH, VEBSCII YLEESCII, BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. H. JANZEN Ez. zal op Woensdag den 22 November 1865, des vóórmiddags ten 10 ure, vóór het Winkelhuis bewoond door den Heer F. J. LA MAIRE, in de Mid denstraat te Uelilerten overstaan van den Rotaria IS. WKKKII) I. IJ .1 «SMIT, IN IIET OPENHAAR VERKOOEEN: U 1)11, IHEIUlUi EN EINDELIJK Alles daags voor den verloop voor ieder te zienvan des voormiddags 10 tot 12 en namiddags van 2 tot 4 ure. Het opgeroeide Winkelhuis is inmiddels te huur, te bevragen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd Dijkstraat H. No. 384. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal op Woensdag den 29 November 1865des voormiddags ten Elf ure, bij inschrijving worden herbe steed de levering van teil behoeve der Equipagiën van Z. M. Sche pen en Vaartuigen van Oorloggedurende het Eerste Halfjaar 1866, aanwezig ter Reede van Texel en in het Nieuwediepen ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoordmede gedurende het Eerste Halfjaar 1866. De biljetten van inschrijving op gezegeld papier, voor elk Bestek afzonderlijk, zullen, vóór of op den dag der /icrbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord, vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van deze er-besteding liggen, gedurende de werkdagen, van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing bij de Directie voornoemd. De kosten der afgekeurde vroegere aanbesteding komen gedeeltelijk ten laste van den Aannemer. Wii.i.emsood, den 17 November 1805. De Schout-bij-nacht Adjudant des Konings in buitengewone dienst, Directeur en Kommandaut der Marine, PELS RIJCKEN. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Donderdag den 30 No vember 1865 des voormiddags ten Elf urevan Het daarstellen eener KAP met ge galvaniseerde plaatijzeren BEDEKKING voor de Stoombatterij de Ruijterliggende te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij bet Departement van Marine te s' Oravenhageen bij de Directien der Marine te Willemsoord, Amsterdam, Hellevoetstuis en Vlissingen alsmede in de localen der Provinciale Besturen van Noord- Holland, Noord-BrabantGelderlandOverijssel, Fries land en ter Secretarie van de gemeente-besturen te Rotter dam en Dordrecht. Op de twéé de aanbesteding voorafgaande dagen des namiddags ten Een urezal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende de Aannemingssom in cijfers en letterschrift en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditien en door den inschrijver onderteekendmoeten vóór of op den dag der Aanbesteding, des voormiddags vóór Elf urevrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Wn.i.EMsooiiD, den 16 November 1865. De Schout-lij-nachtAdjudant des Konings in buitengewone dienst Directeur en Kommandant der Marine, PELS KIJCKEK. der zangvereenigixg Pa, op Zondag 19 November 1865, des avonds ten 8 urein het lokaal T i V O 1 i PROGRAM M A. EERSTE AFDEELING. 1. Koor uit Guillaume TeilRossini. 2. Mannenkoor Friihlings AndachtKbeutzeu. 8. Duo voor twee TenorenKücken. 4. ZigcunerlelenSchumann. TWEEDE AFDEELING. 1. Koor Komm hólder fLenz1 2. Aria (Simon) Schon eilet frok der Ackermann I 3. Koor en Terzet Sei nns GnadigHat 4. Solo en Koor Ein Madchen das anf Ehre hielt JDN' 5Duo (Lukas und Hannchen) Ihr schónen aus der stadt C. Terzet en koorSo lohnet die Natur den Fleiss. Nieuwe Mantels, Challongs, Omslagdoeken, Pellerines. Nieuwe Stoffen voor Kleedjes, Franschc Flanellen, Zwarte- en Gekleurde Zijden Stoffen. Nieuwe Capuchons, Mutsen, Netten, Fichus, Kragen, Ckatclaines. Nieuwe Handschoenen, Voiles, Mouwen, Mitaines en Polsjes. Nieuwe Pelterijen in de grootste keuze, 20% lager dan gepasseerde jaar. Nieuwe Dames Rokken, ParapluiesGarnituren voor Kleedjes en Mantels. Nieuwe Mantelstoffen en Noveauté's in Kinderen Tenuc's. Nieuwe Stoften voor Hoeren Kleedingstukkcn. Nieuwe Overhemden, Boorden, Slips, Cravattes, Foulards en Caclienez. Nieuwe Reiskoffers, Voetzakken, Kamerkleedjes in de fijnste dessins. TAPIJTEN en KARPETTEN, niettegenstaande de hooge markt, tot den ouden prijs. BEDDEN worden tegen eene geringe winst, direct uit de Koninklijk gepatenteerde fabriek van den Fleer H. F. G. Kratzenstein onder guarantie geleverd. Wollen- en Katoenen DEKENS, uit de gerenommeerdste Fabrieken hier te lande, tegen lage prijzen. HEE11EN ONDERGOEDEREN zijn steeds voorradig en worden ook op bestelling geleverd. KLEEDING- STUKKEN worden soliedc en volgens eene goede Coupure, in den kortst mogelijken tijd afgeleverd. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van "S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4