«gefDer, Rieumeöiep, Uïiffemsoorö, en^. AQ 468. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 22 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertkntien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Ceuten. Zegclrcgt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiëu intezeuden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De houding van Spanje tegenover de Zuid-Amerikaanschc staten verwekt algemeene afkeuring. Het Spaansche gou vernement gaat met die republieken te werk of zij niet tot de beschaafde rijken behoorden, en stelt eischen, die do waardigheid van een land niet gedoogt te vervullen. Zoo vorderde de hevelhebber van het Spaansche eskader in die wateren, dat zijne vlag met 21 saluutschoten van de reede 'van Valparaiso zou worden begroet, alvorens de eischen van zijn gouvernement kenbaar te maken ten opzigte van de voldoening die Spanje van Chili vordert, naar aanleiding van voorvallen uit den oorlog met Peru. Na de zeer na tuurlijke weigering besloot de admiraal de havens te blokke ren. Hij had maar vier schepen en blokkeerde nu vier havens. Chili heeft echter meer havens en de blokkade is dus volstrekt onvoldoende en zal door geene mogendheid worden geëerbiedigd. De Engelsche handel i3 er reeds te gen opgekomen, en men verwacht dat zoowel Engeland als Frankrijk en vooral de Yereenigde Staten eveneens bij Spanje vertoogen zullen inleveren. Het zal dan wel moe ten toegeven en Weinig eer bij de zaak inleggen. Men ver wondert zich intusschen, dat Spanje, welks finantiële toestand z66 onbevredigend is en waarvan de binnenlandsche aangele genheid zoo weinig vertrouwen inboezemen, na de les in Peru ontvangen, weder zich een oorlog op den hals haalt en zich buitenlandsche verwikkelingen voorbereidt. De berigten uit Griekenland zijn nog verre van gunstig. Een nieuw ministerie zou zijn zamengesteld met den heer Bulgares aan het hoofdmaar kort daarop zou de heer Bulgares zijn ontslag weder hebben genomen omreden de koning weigerde de Kamer te verdagen of te ontbinden. De spanning is dientengevolge weder aanmerkelijk toegenomen. Een Amerikaansch telegram aan de Timesbevestigt het reeds betwist-bestaan van Seward's dépêche in zake do werving van egyptische troepen in Mexico. Het geldt hier intusschen een oude zaak, die wel geen aanleiding tot moeijelijkheden zal geven. Wat verder de houding der Unie tegenover Mexico aangaatdaarin zal ^waarschijnlijk geen verandering komen vóór het congres bijeenkomten ook dan zal de regering welligt een geweldadige politiek weten te voorkomen. ITI B TT W S T IJ D 11T 3- B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz.21 November 18 65. In eene vergadering van werkends leden der Rede rijkerskamer Olympia alhier, is voor ecnigen tijd het ma nuscript van het door den heer D. Dekker geschreven blij spel T)e Gemeenteraad van Wielewaalin zijn geheel voor gelezen en vond zoo'n grooten bijvaldat met algemeene stemmen werd beslotenhet in de eerst volgende algemeeno vergadering op te voerenlater werden de rollen verdeeld en de afgedrukte bladen reeds door sommigen in studie ge nomen toen eensklaps de uitvoering verhinderd werddoor dat eenige leden voor hunne rollen bedankten. Wij vernemen, dat enkele van die leden't zij regtstreeks of zijdelingsbewerkt zijn door eenige leden van den Raaddie zich beangst schijnen te maken, dat voor het woord Wielewaal het woord Helder zal worden gelezen. Het doet ons leedniet ter wille van het werkjewant dat zal zijuen weg wel vinden, en juist eene verbodsbe paling zou op het debiet wel eens gunstig kunnen werken maar omdat deze handeling zoo weinig pleit voor de zelfstan digheid van karakter bij die leden, welke zich voor eene schaduw laten bevreesd maken. Zij die zich Zondag avond jl. in ïivoli bevondenhebben genotvolle uren gesmaaktde zangvereeniging Cecilia voerde de aangekondigde stukkengrootendccls klassieke muziek, naar waarde uit. Yroeg men ons, //wat heeft u in al dat schoone nog het meest bevallen", wij zouden zeggen Lukas und Hanncheneen duët uit de Jaargetijden van IIaijdx. De geheele uitvoering verdiende echter eene ruimere opkomst van de leden ja een stampvolle zaal; ze was slechts halj gevuld. Als een bewijs, dat onze zeegaten met name het Schulpengat en Westgatniet verzanden (zoo als sommige Am sterdammers wel eens hebben beweerd), maar integendeel dieper worden wordt ons door sloeplieden medegedeelddat de zand banken bij de zeegaten in den laatsten tijd hooger zijn ge worden, ten gevolge van het zand uit het Schulpengat en W estgat. ybor rekening van een of meerder industriëlen te dezer plaatse is hier dezer dagen een stoombootje aangeko men, dat dienstbaar zal worden gemaakt bij het lossen van schepen. Wanneer het in de praktijk aan de verwachting beantwoord, zal het zeker door meerderen worden gevolgd. Gisteren en heden heeft men hier, op de thans vol tooide spoorlijn van hier op Alkmaar, eenige proeven geno men met de nieuw aangekomen locomotieven, goederen- en passagierswageus enz. Naar wij vernemenis heden van Alk maar het dienstpersoneel voor de stations en den weg af gehaald men verwacht dat de officiële proefneming en keuring nu spoedig zal volgen. Naar wij vernemen is Woensdag jl. in het Noordhol- landsch Kanaal de proef genomen met een kettingboot, om schepen te slepen van Amsterdam naar hier en terug. Het is eene onderneming van een zeer vermogenden Delg; der gelijke proef moet ook op het Voornsche Kanaal zijn geno men. Van de Willemsluis naar Buiksloot had de bewuste boot een moddermolen gesleeptnaar wij vernemen met goed succes; men begrijpt echter niet hoe dit zal gaan met de bogten in het Kanaal. Op Vrijdag 24 November a. s,, des namiddags ten één ure, zal aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar bij inschrijving worden aanbesteed De levering van steenko len ten dieuste van gemeente-inrigtingen, voor het jaar 1866. Plaatsgebrek belet ons de Haagsche correspondentie in zijn geheel op te nemen, wij nemen daaruit alleen ,het volgende over: Het groote r.icuws van den dag is de mededeeling van den minister van Binnenl. Zaken aan de Tweede Kamer, in de zitting van Maandg dat de minister van Finantien zijn ontslag heeft verzocht aan Z. M. den koning. De Limburgsche brievenkwestie heeft hierop buiten twijfel geinfluënceerd. Aan den adelborst lc kl. A. D. J. Groenmeijerdienende in Oost-lndieis op zijn verzoek eervol ontslag verleend, in gaande met de laatsten der maand waarin dit besluit ter zijner kennis zal worden gebragt. Men leest in de Kamper Cl. Wij kunnen met zekerheid berigtendat de gelden voor de Noordhollandsch-Friesche spoorweg voorhanden zijn en nu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1