llJRGERLUKE STAND DER GEMEENTE HELDER. TELEGRAM. ADVERTENTIES. wel spoedig uitvoering aan die onderneming gegeven zal worden. De Israëlieten hebben in Amsterdam ecne wiegensehool, enkel bewaarplaats voor kinderen van 1 tot 3 jaren. Te Woudriehem wordt door een paar Duitsche farni- lien die zich daar met der woon gevestigd hebbenzeer veel werk gemaakt van liet schrappen van een klein vischje, dat onder den naam van alverin het Eransch able of ableile bekend is. Dit vischje is zeer wit van kleur, en de schub betjes worden met veel zorg vergaard en bewerkt, en opge zonden naar Parijs of Trier, waar voornamelijk fabrieken gevon den worden, in welke van deze schubbetjes valsche paarlen of paarlemoeren voorwerpen gemaakt worden. Onderscheidene armoedige gezinnen verdienen met dit schrappen een goed daggeld, en men verzekert, dat daardoor in een jaar tijds 3 H duizend gulden verdiend is. Het is intusschen niet te verwonderenen men vreest daarvoor ookdat met het visschen met zeer fijne netten zeer vele andere jonge visch- jes gevangen worden, die niet altijd weder worden vrijge laten en de rivier zoowel daar als lager uit op de Merwede en in de Killen eindelijk weinige jonge visch meer zal op leveren, daar do vangst zich niet bepaald bij duizenden, maar bij millioenen. De geschrapte alvers worden bf gerookt en als sprotjes gegetenbf met karren vol naar buiten ver zonden en verkochtwaar ze in dit saisoen als spiering ge bakken en gegeten worden. Voor eenige dagen ontving een landman te Sneek een bankbriefje van f25, hetgeen hij, om het goed te be waren in zijn tabadsdoos stopte. Van tijd tot tijd van zijn krultabak een pijpje stoppende, ontdekte hij, dat hij zijn bankbriefje mede had opgerookt, zonder aan deze kostbare tabak iets bijzonders te hebben geproefd. Men berigt uit Londen, dat de stoet bij de begrafe nis van den dezer dagen aldaar overleden boxer Tom Sayers, drie Engelsche mijlen lang was. In een ziekenhuis van het departement de PAllier, (Frankrijk) is dezer dagen een 120-jarige overleden. De mau leefde sedert 60 jaren van aalmoezenen had tot zijn 110de jaar nooit op een bed gesiapen. Sedert zijn 110de jaar was hij 's winters in het ziekenhuismaar 's zomers doolde hij weer rond. Toen hij 115 jaar was, werd hij echter te zwak om zulk een leven te leiden en bleef tot zijn dood in het ziekenhuis. Een regtsgeleerd Weekblad van Birmingham verhaalt dat een advocaat aldaar, dezer dagen op een prachtig feest maal genoodigd werd door een zijner kliëuten, gegeven uit vreugde over het winnen van zijn proces. Ofschoon de ad vocaat voor zijne conferentiënadviezen en pleidooijen rij kelijk betaald geworden was, vond hij echter goed, om na den alloop van dit feestmaal, nog een declaratie bij den gastheer in te leveren ten bedrage van 1.6.8 voor vacatie aan tafel. Dit nam de kliënt euvel open hij stuurde een contra-rekening aan den inhaligeu advocaat van 3 voor geleverde wijnen, pastijen, enz. De advocaat schreef hem in antwoord, dat hij bereid was deze 3 te bepalen, onder korting van zijne vordering, maar dat hij dan verpligt zou wezen een aanklagt tegen zijn gastheer bij den ont vanger der belastingen in te dienen, wegens het verkoopen van wijnen en eetwaren, zonder als restaurateur gepaten teerd te zijn. De cliënt betaalde daarop de declaratie van den advocaat. Parijsche vrijmetselaars, die tot de vrienden van Proud- hon behoorden, hebben een kapitaal van 70,000 fr. ter be schikking van zijne weduwe gesteld. Een uitgever heeft haar tevens 35,000 fr. aangeboden, voor het uitsluitendregt ge durende acht jaren, om de werken van den overledene te mogen uitgeven. Ook van eene andere zijde is eene belang rijke som ten behoeve der weduwe bijeengebragt. Terwijl Proudhon met ziju gezin bijna altijd letterlijk gebrek leed, zullen zijne nagelaten betrekkingen thans in overvloed kun nen leven. Dezer dagen is te Tours een meisje van 20 jaren gestorven. Daar zij tot geen der bestaande kerkgenootschappen behoorde, wilde geen geestelijke de lijkplegtigheid bijwonen zoodat een commissaris en een agent van politie de begra fenis geleid hebbenalles is evenwel ordelijk afgeloopeu meer dan 200 personen waren er bij tegenwoordig en als een niet onbelangrijk teeken des tijds, wordt vermeld, dat het graf rijkelijk met bloemen werd bestrooid. In het paleis der stenden te Flensburg wordt than3 ten toon gesteld een vaartuig uit de tweede eeuw na Chris tus geboorte, dat in den laatsten Deenschen oorlog in de rijdammer moerassen in Sleeswijkvijf voeten onder den grond gevonden is; het is waarschijnlijk oorspronkelijk die per gelegen geweest, maar alleugskeus met het moeras op gevoerd. Het werd opgegraven en naar Flensburg gezonden; het eikenhout waaruit het gebouwd is, had zeer veel gele den en was zoo vermolmd, dat de plankeu door middel van ijzeren banden moesten omwonden worden. Het vaartuig is eene lange boot, en volgens zeggen van deskundigen zeer doelmatig gevormd voor het snelzeileuen 79 voet 10 duim lang, in het midden 4 voet 2 duim diep, van boord tot boord in het midden gemeten 11 voet 10 duim breed; de hoogte voor aan de spits bedraagt 9 voet 9-J duimde achtersteven 10 voet lOj- duim. Bij de opgraving vond men in het ruim van het vaartuig wapenenlanzen, bogen, pijlen, kuodsen, messen, enz., voorts huisraad en Romein- sche muntstukken uit de 2de eeuw na christus, alles in goeden staat. Op sommige voorwerpen vond men oud Noordsche opschriften. Op de plaats, waar zich de spijzen voor de bemanning moeten bevonden hebben, lagen nog overblijfselen van beenderen. De inhoud van het vaartuig is naar Kopenhagen verhuisd. Het schip zelf konden de Denen bij hunnen snellen aftogt niet medenemen. Het staat nu hersteld en gerepareerd in eene beneden plaats van het gebouw. In het quartier Saint Antoine te Parijs heeft zich een elfjarige knaap opgehangen, die tot straf door zijne ouders was opgesloten. Zijn tweejarig zusje lag verworgd in hare wieg. Dat hij haar moordenaar is houdt men voor zeker maar men weet niet of zijn zelfmoord misschien niet als het gevolg moet worden beschouwd van den moord zonder opzet op zijne zuster gepleegd. Van 10 17 November 1865. ONDERTROUWD J. Grunwaldkoopman 34 jaren en L. Schrijver 25 jaren weduwe van M. Loonsteiu. GEHUWD T. Hagenaar en T. Dijker. J. E. Stitzinger en J. C. Cor- demans. T. van der Ven en A. Brandt. F. J. Ullerich en R. Kraak. BEVALLEN J. van Iterson geb, Beijer D. A. Sipkens geb. de Wijn Z. M. Meijer geb. Sinjewel Z. T. Oom geb. Kraft A. A. Bas geb. Rover Z. J. de Haan geb. Schaaf D. D. Thijsmeijer geb. Jan sen Z. A. Koch geb. Quak Z. OVERLEDEN J. Man 25 dagen. E. Schneider 7 jaren en 9 maan den. J. G. Burger geb. Roesink 60 jaren. S. Winter 64 jaren. MAKKTBEIUGTEN. ALKMAAR 18 November. Aangevoerd 15 Paarden f20 a 50, 4- Koeijen f 110 180, 123 Schapen f 14 ik 265 Geiten f 3 5 34 Magere Varkens f 16 18180 Big gen f8 a 12, Boter per kop 82^ a 89 ets. HOORN 18 November. Aangevoerd 24 mud Tarwe f9.25, 121 mud Gerst f6.25, 167 mud Haver f4.75, 38 mud Boonen Bruine f 1439 mud Erwten, Graauwe f21, Vale f 15 Groene f16, Witte groote f12, op monster verkocht: Mosterdzaad f22, Karweizaad f 19. 29 Paarden f25 a 175, 6 Kalveren f9 a 18.50, 215 Schapen f 19 a 27, 160 Varkens f 12 a 23, 5 Zeugen 21 41 825 Biggen f6 a 11.50 420 Kippen f0.30 a 1.70, 120 Een den f 0.60 a 0.75 1600 Kip-Eijeren f 4.a 4.25 650 Eend-Eijeren f4.per 100, 2000 koppen Boter 70 a 73 ct. per kop, 1900 mud Aardappelen f2 ik 4.25 per mud, 65 manden Appelen 1'4 ik 4.50, 40 manden Peeren f 2.60 ik 3 per mand. Heden Dingsdag, 21 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen i ff Parijs I e Weetien j Vast. f ff Berlijn 1 ff Frankfort ff ff AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)58[7S °/u 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 67f 5°/0 Russische Spoorweg-Aaudeelen 191J 3°/0 Mexico (oude)24' Bewijzen Mexico -- r 3°/0 Binnl. Spanje86| Illinois Certificaat83 Boot aan van New-York Weinig variatie. »5S ste STAATS-IiOTEIUJ. 5de Klasse. ACHTSTE TREKKING. Prijzen van f100 en daar boven. No. 179, 11929 en 12559 ieder f1000; no. 275, 7390, 9051 15113, 18749 en 19831 ieder f400; no. 8072, 14367, 16893 en 19367 ieder f200; no. 224, 668, 3S55, 6S94, 14079 en 19423 ieder f100. Vrijdag 24 November vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. lieden overleed na een langdurig lijdendoch kalm en zachtmijn innig geliefde Echtgenoot BEN JAMIN ABRAHAM DE JONG, in den ouderdom van 42 jaren, diep betreurd door mij en zijnen hoog bejaarden Vader en verdere betrekkingen. Allen die hem van nabij gekend hebben zullen dit smarlijk verlies beseffen. Den Burg op Texel14 November 1865. Wed. B. A. DE JONG, geb. Manheim. De Affaire zal op denzelfden wet gedreven worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2