Wielewaal, BOEKBINDER, Gemeenteraad Het WRAK De D. Dekker. mmm m alle soorten m boekei Plantenga's Officiële ft I IS6 I voor Nederland en aangrenzende Landen, ABIKE, VERSCH RUNDVLEESCH VERSCH VLEESCH, MARINE. W. COUP ORAAL jjÏT DË HAND TE KOOP: EEN OPEN MINGSIMIT, JJuölMe üctTioo))iiig De gedeelteliik geborgen INVENTARIS NATUllRLUKE ASFALT, Zoo cveu verscheen het eerste Nommer van den nieuwen (zesden) jaargang van vak Spoorwegen, Diligences en Stoombooten. Jaarlijks verschijnen 6 8 nommers, zoo dikwijls grootc veranderingen zulks wenschelijk maken. Abonnement per jaar met premie-kaart ƒ1.80. Franco per post door het geheeele rijk ƒ2. Men abonneert zich bij den Boekhandelaar L. A. LAUREIJ, Hoofdgracht te Nieuwediep. Bij S. G1LTJES ligt ter perse en is de iuteekening geopend op een blijspel voor Rederijkers, getiteld: van in twee Bedrijven, door - i Prijs 0.75. Het is to verwachten dat dit werkje veel opgang zal ma ken. Eene zitting van den gemeenteraad en eene voorafgaande vriendschappelijke bijeenkomst van eenige ledenwaarin de gemeente-zaken in geheim comité worden behandeldzijn door den schrijver op eene satirische wijze tot een blijspel bewerkt. Men zou dit werkje met regt kunnen noemeneen album van photographische portretten van een zeer groot aantal raadsleden, in en buiten Wielewaal. Als tooneelspel niet alleenmaar ook als lectuur beveelt het zich bijzonder aan. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdag den 29 November 1865des voormiddags ten Elf urebij inschrijving worden Herbe steed de levering van ten behoeve der Equipagiën van Z. M. Sche pen en Vaartuigen van Oorloggedurende het Eerste Halfjaar 1866, aanwezig ter Reede van Texel en in het Nieuwediepen ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoordmede gedurende het Eerste Halfjaar 1866. De biljetten van inschrijving op gezegeld papier, voor elk Bestek afzonderlijkzullen, vóór of op den dag der Jerbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord, vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van deze Jerbesteding liggen, gedurende de werkdagen, van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing bij de Directie voornoemd. De kosten der afgekeurde vroegere aanbesteding komen gedeeltelijk ten laste van den Aannemer. Willemsood, den 17 November 1865. De Schout-bij-nacht Adjudant des Konings in buitengewone dienst, Directeur en Kommandaut der Marine, PELS H IJ C K Dl, OPENBARE AANBESTEDING bij do Directie der Marine te Willemsoordop Donderdag den 30 No vember 1865, des voormiddags ten Elf ure, van: Het daarstellen eener KAP met ge galvaniseerde plaatijzeren BEDEKKING voor de Stoombatterij de Ruijterliggende te Willemsoord. Do aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te a' Gravenhage en bij de Directien der Marine te WillemsoordAmsterdam, Hellevoetsluis en Vlissingen alsmede in de localeu der Provinciale Besturen van Noord- IIolland, Noord-Brabant, GelderlandOverijssel, Fries land en ter Secretarie van de gemeente-besturen te Rotter dam en Dordrecht. Op de twéé de aanbesteding voorafgaande dagendes namiddags ten Een urezal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende de Aanncmingssom in cijfers en letterschrift en dc namen van Aannemer en Borgenzonder doorhalingen en bijconditien en door den inschrijver onderteekend moeten vóór of op den dag der Aanbesteding, des voormiddags vóór Elf ure, vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine to Willemsoord. Willemsoord, den 16 November 1865. De Schout-bij-nachtAdjudant des Konings in builengevrone dienst, Directeur en Kommandant der Marine, PELS RIJCKEH. beveelt zich bij zijne geachte plaatsgenooten aan tot het belovende een nette en spoedige bediening. Adres: Westgracht bij de Koogerstee g. met COMPLETEN INVENTARIS, tegen billijken prijs. Liggende in de Achter-Binnenhavente bevragen bij de Uitgever dezer Courant. OP rJT TB-E Men is voornemens op Maandag 27 November 1865 des voormiddags ten 11 ure, te de COCKSDORP op Texel, in het openbaar te verkoopen: van bet in de Eijerlandsche gronden verlaten gevonden Schoonerschip MARGARETTImet eene lading Asfaltbestemd geweest van Londen naar Hamburg, bestaande in: 9 stuks ZEILEN, 3 WERPANKERS, 8 stuks zware KETTINGEN, KABELS, TROSSEN, gekapt-, staand- en loopend- WANT6 groote en kleine VATEN 1 LIER MASTEN RA'S STENGEN en hetgeen verder zal worden gepresenteerd; en eindelijk: van gemeld Schoonerschip, met de zich daarin bevindende lading zoodanig als hetzelve thans is zittende in de Eijerlandsche gronden. Nadere informatien te bekomen bij den Burgemeester van Texel D. C. LOMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3