DE VLIJT. GLOBE. MAGAZIJN VAN ANTI-RHTMATISCIIE WATTEN. W. N. DE ROOS. LIJEH-KlTOKSn-, SUIJBTM- WOLLKHMÏS, DMMIVMIMIMItBI, ESZ. Alle bovenstaande Artikelen zullen tegen BIJZ0\DER GOEDKOOPE PR1JZEA1 worden verkocht. ABSHAUBBIN'S of OvElt HET MOLENPLEIN. Te NIEUWEDIEP. Op nieuw ontvangen ccne ruime sortering BREIKATOENENLeidsche cn Engelscho SAAIJETTEN Krimpvrije-, Witte-, Gekleurde-, Gestreepte- en Gemailleerde-Wollen- GARENS. Verder eene bijzonder voordeelig ingekochte partij MASHFA.CTURE1Ials: AMERSFOORT, Wit en Blaauw MOLTON, Blaauw en Wit DIMET, Haarlemmer SERVETGOED, ROKKENSTREEPTMERRINO'SBA AI JEN, FLANELLEN, PILO'S, VOERINGS, OVE11HEMDSTREEPENRood en BlaauwBOEZELBONTWollen en Pikken BOEZELGOED, Gedrukte cn Ruwe KATOENENzuiver handgespin LINNENGRASLINNEN, Enz., Enz. En eindelijk eene ruime keuze nieuw ontvangen PELTERIJEN, Een ieder haaste zich om de iu dit saizoen te verwachten jicht en rhumatiek tijdig af te weren door het gebruik der Het is een doelmatig, gemakkelijk aan te wenden en vooral weinig kostbaar middel, dat stellig en zeker binnen weinig tijds verlichting van pijn brengt en na eeuigen tijd volgehouden te zijnvolkomen geneest. De ondergeteekende heeft reeds een menigte brieven en attesten in zijn bezit, der gelukkige uitwerking van dit nog zoo kort bekend gemaakt hulpmiddel, waarmede eene proef te netnen, onder ieders bereik valt, daar de prijs dezer terogt genoemde WONDERWATTEN voor niemand, die zijne gezondheid lief heeft, een hinderpaal zijn kan. Slechts 30 Cents het vel met eene aanwijzing hoe er mede te bandelen, getee- kend door den hoofddepöthouder A. BREETVELT Az. te Delftdie ook heeft gezorgddat ze door het geheele land te verkrijgen zijnin de onderstaande depots II. D. SchliiterNieuwediep. Wed. R. JongerlingEijerland Texel, Wed. Buijkes Burg op Texel en omstreken. A. van Lith Wieringerwaard M. R. C. LippitzHoorn. D. BootsAlkmaar. Wed. B. Meijknëclit Enkhuizen. W. B. WiebolsB urinerende. Wed. E. M. EngelMedem* blik. C. A. Köhne, Edam. S. Keet, Behagen. M. Vriend, Zaandam. J. B. Upmann xBarsingerhorn. B. H. Zurlohc Beverwijk. J. E. Zurlobo Uitgeest. Gebr. Fresc, Venhuizen. Gebr. MeijdingKrommenie. H. Dcters. Assendelft. W. C. VclÖïüizenr Laren. G. W. Buttger, ZuulscJtarwoude. En meer Depots in andere plaatsen. Door DE GEBROEDERS ABRAHAMS te Middelburgwordt uitgegeven Deze tijdschriften, welke beide een aantal jaren afzonderlijk hebben bestaan, worden thans sedert eeuigen tijd vereenigd uitgegeven. De groote uitbreiding van het debiet moge voor een deel aan deze vereeniging toe te schrijven zijn, voor een ander, zeker niet geringer deel, is zij het gevolg van de keuze der stukken en de zorg waarmede zij bewerkt worden. Omtrent elk belangrijk verschijnsel worden de lezers van De Globe zooveel mogelijk op de hoogte gehouden. De resultaten van nieuwe onderzoekingen is nog weinig bekende strekende ontwikkeling der nijverheidde vorderingen van bijna elke wetenschap, de ontdekkingen cn verbeteringen op verschillend gebied, de politieke gebeurtenissen welke meer dan eene voorbijgaande waarde bezitten, de nieuwste vraagstukken betrekkelijk het maatschappelijk leven, zijn in bijzonder onderwerpen waaromtrent de redactie tracht op te sporen al wat in liet buitenland geschreven wordtten einde het belangrijkste daarvan voor hare lezers te bewerken. Steeds meerdere bronnen komen onder haar bereik. In dit en het vorige jaar maakte zij behalve van cenige boekwerken en brochures, gebruik van de volgende tijdschriften: London Society, The Quarterly, Edinburgh en Westminster Reviews, Blackwood's Magazine, The Athaeneum Cornhill Magazine, Al the Year round, Atlantic Monthly, Mae Millan's Magazine, Cambridge Essays, The Temple-Bar, Saint James-MagazineThe Gallery, Chambers' Journal, North American Revieuw, de Engelsche parlementsverslagen Unsere Tage Daheims' Deutsehes Ea- millienblatt, Unsere Zeit, Westerman's Monats-hcfte Petermaun's Geografische Mittheillungende Augsburger Allgemeinc Zeitung, Revue Moderne, Bibliotheque universelle de Genève, de Revue Germanique, Revue Britanique, Revue du Monde Colonial, de Revue des deux Mondes Revue Maritime et Coloniale, Le Temps, het Journal des Débats en 1'Europe, waaraan nog cenige andere zullen toegevoegd worden. Ten einde eenigermate te laten beoordeelen welk gebruik de redactie van de voorhanden zijnde bouwstoffen maakt, en of zij in de schifting gelukkig is, volgt hier eene opgaaf der stukken welke iu den tegenwoordigen jaargang reeds zijn opgenomen liet leven in de Italiaausche nonnenkloostersvol gens dc ervaringen der prinses Caracciolo. Dc vrijheid in den tegenwoordigen tijd. Redevoering uitgesproken door den heer J. J. Altmeyer. De mcnscli cn de natuur. Ecu staaltje van rechtspleging uit den ouden tijd, door W. II. Rielil. JIct leven der bakkersknechts te Parijs. Dc boekhandelaar Hachette to Parijs. De gezondheidscommissie in dc "Vereenigdo Staten. Dc geschiedenis van het goud in Australië. Dc bctooverdc stad. Eene legende uit de Palts, door Henri Augu. liet Bierdrinkcn in Beieren. Lucht en water. Dc assignaten der eerste Fransche Republiek. De duivel op het hal. Diners van bijzonderen aard te Rome. President Lincoln gedurende den burgeroorlog. Door professor Goldwiu Smith. Dc volksschool in Engeland. Chatlottc Corday, volgens nieuwe bronnen. Dc algemecue taal op zeo (het nieuwe stelsel van signalen), door den Franschen luitenant ter zee Oh. Sallandrouze de Lamornaix. De scholen voor havelooze kinderen te Londen. Het vorstendom Servië. De coup d'état op de Sandwichs-eilandcn. Dc hoofdpersonen uit de pantomimes. De omvang der industrie te Parijs. De jeugd van Erasmus. Een goudmaker aan het Pruisische hof. Nieuw-Guinea, volgens de laatste ontdekkingen, door O. Finscli. Generaal Sherman. Het weven door middel van zamengeperste lucht. De Indianen van Mexico. De adel en de geslachtswapens in Engeland. De uitvinding van het Saksische porselein. Do verbetering van het lot der vrouw. Eene vraag des tijds. Een tochtje op liet Ladoga-Mccr, nabij St. Petersburg. Het proces der maagd van Orlcans, doordr. A. Vollert. De inboorlingen van Australië. De hadplaats Loèche-les-Bains, in Zwitserland. De kracht der zamenwerking op het gebied der nij verheid. (Geschiedenis der lakenwevers van Sagau, in Silczie. Over liet Cesarisme, door Jozef Mazziui. Het leven en sterven van lady Jane Grey door dr Amédéc Pichot. De mededingers van den stoom. Parijs en Wcenen, door een Engclschman bezien. De toelating van vrouwen als leden van akademicn. De idioten en hunne behandeling. De oorzaken van Nederland's opstand tegen Spanje, door Ch. de Mazadc. Het dagblad „The Times." Dc tegenwoordige toestand van Californiö. Schetsen uit het militaire leven gedurende den Noord-Amerikaanschen burgeroorlog. Een dichterleven. Do Engelsche dichter John Clare. Blikken op Mexico, in 1S56 en 1857. Uit de reisverhalen van J. W. baron von Müller. De toenemende uitbreiding van den Gricksehen handel. De Noordpool-cxpeditiën. Generaal Shcrmau's groote marsch, door Georgië en Carolina. Dc broederschap der Fenians, in Amerika en Ierland. Lima, de hoofdstad van Peru, door A. Holinkski. De Fransche staatsman Guizot. De jacht op den boschhaan, in Oppcr-Stiermarken. Door Ernst baron van Exterde. De geabonneerde» kunnen liet tijdschrift, naar verkiezing, in maandelijksche afleveringen of driemaandelijkscho deelen ontvangen. De afleveringen bevatten 4 it 6, de deelen 15 vellen druks. De prijs van f6.per jaar kan zeker uiterst gering geacht worden. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4